De Ksa is verantwoordelijk voor het toezicht op het legale kansspelaanbod waarvoor aanbieders een vergunning nodig hebben. Het gaat om toezicht op online kansspelen en fysieke kansspelen: speelautomaten, loterijen en fysieke casino’s. Daarnaast geldt voor de online kansspelen en het fysieke aanbod van Holland Casino ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ksa_Controleren_AltAanbieders moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hun activiteiten moeten vallen binnen de doelen van het kansspelbeleid. De Ksa wil hierin richting geven en schadelijk gedrag stoppen. Bij overtredingen gaat de Ksa over tot het nemen van handhavingsmaatregelen. Het toezicht is eerst en vooral gericht op het stoppen van gedrag dat schadelijk is of kan zijn voor de consument.

Speerpunten van het toezicht in 2023 waren:

  • Verslavingspreventie (in het bijzonder voor de online aanbieders). Dit onderwerp wordt op deze pagina's van het jaarverslag behandeld.
  • De naleving van de Wwft
  • Reclame, vooral gericht op jongvolwassenen en minderjarigen. Meer daarover is te vinden in het jaarverslag onder de kop gewijzigde reclameregels.

Verslavingspreventie

De Ksa heeft verschillende taken die samenhangen met verslavingspreventie. Het toezicht op aanbieders op het gebied van verslavingspreventie is een belangrijk onderdeel van de regulering van aanbieders. Naast het toezicht heeft de Ksa ook een coördinerende rol op het gebied van verslavingspreventie en beheert ze het Verslavingspreventiefonds (Vpf). Ook is het uitsluitingsregister Cruks een belangrijk middel bij het voorkomen van kansspelverslaving.

De Ksa was in 2023 actief met het toezicht op de zorgplicht van online aanbieders. Voor fysieke aanbieders, zoals speelautomatenhallen en speelcasino’s, gelden sinds de inwerkingtreding van de Wet Koa ook aangescherpte regels voor verslavingspreventie. De Ksa voert vanaf medio december 2023 controles uit bij speelautomatenhallen door het hele land. Daarbij wordt vooral gelet op de uitvoering van de zorgplicht.

Onderzoek cashback-bonus

De Ksa heeft in het vierde kwartaal van 2023 een marktbreed onderzoek naar cashback-bonussen uitgevoerd. Ons standpunt is dat alle bonussen die gekoppeld zijn aan verlies, of waarbij verlies op enige wijze gecompenseerd wordt, onwenselijk zijn. Het aanbieden van een dergelijke bonus draagt immers bij aan het nemen van meer risico door spelers, waarbij de rem van verlies wordt gedempt. Bonussen op basis van verlies zetten, evenals cashback-bonussen, aan tot mateloze deelname aan.

Naleving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Ksa_Wwft_AltDe Wwft geldt voor zowel online aanbieders als (de vestigingen van) Holland Casino. Volgens de Wwft moeten aanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

De Ksa monitort doorlopend signalen en incidentmeldingen rond de naleving van de Wwft en pakt dit indien nodig direct op.

Naar aanleiding van twee aanwijzingen op grond van de Wwft in 2022, heeft de Ksa in de eerste helft van 2023 bij twee aanbieders controles uitgevoerd om te kunnen vaststellen of ze de betreffende aanwijzing hadden nageleefd.

Naar aanleiding van die controles heeft de Ksa in 2023 een aanbieder een boete opgelegd. Vastgesteld werd dat deze aanbieder tussen december 2022 en mei 2023 voor een groot deel van de beoordeelde cliëntenonderzoeken niet aan de eisen voldeed. Zo werd er in veel gevallen pas laat aan onderzoeken begonnen, nadat er al grote bedragen vergokt waren, en was de aanbieder laks in het opvragen van bronnen van inkomsten van klanten. Ook werd er niet altijd adequaat actie ondernomen. De aanbieder heeft daarbij in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Deze feiten rekende de Ksa de aanbieder zwaar aan en daarom werd een boete van 3 miljoen euro opgelegd.

In 2023 heeft de Ksa twee aanwijzingen gepubliceerd die in 2022 waren opgelegd. De aanwijzingen zijn openbaar gemaakt omdat ze onherroepelijk waren geworden.

Tot slot heeft de Ksa in 2023 een herziene versie van de leidraad Wwft opgesteld. In het document geeft de Ksa aanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In de aangepaste versie van de leidraad Wwft is onder meer een stappenplan voor het onderzoek naar de bron van middelen van een speler opgenomen, inclusief voorbeelden.

Voor de definitieve vaststelling van de leidraad heeft de Ksa die geconsulteerd en reacties ontvangen van verschillende stakeholders, waaronder andere toezichthouders zoals DNB, FIU-Nederland, advocatenkantoren, aanbieders en brancheverenigingen. De leidraad is naar aanleiding van de consultatiereacties aangepast en in december 2023 gepubliceerd.

De Ksa monitort doorlopend signalen en incidentmeldingen rond de naleving van de Wwft en pakt dit indien nodig direct op.

Ksa_Bestrijden illegaliteit en Criminaliteit_Alt

Toezicht interventies

De Ksa kan verschillend optreden bij overtredingen. Interventies zijn gericht op het beëindigen van een overtreding. Afhankelijk van de casus die voorligt en het gedrag dat de Ksa wil beïnvloeden, kiest zij de bijpassende interventie.

In onderstaand overzicht staan zowel de interventies die zijn opgelegd op grond van de Wok als die op grond van de Wwft:

Interventies

2023

Last onder dwangsom

2

Aanwijzing

1

Waarschuwing

16

Intrekking vergunning

0

Verbinden voorwaarde(n) aan een vergunning

0

Normoverdragend gesprek

4

Bestuurlijk rapport + dossier(overdracht)

2

Totaal boetebedrag legale aanbieders

€ 6,7 miljoen

De overtredingen waarvoor dwangsommen zijn opgelegd, zijn gestopt en er zijn geen dwangsommen verbeurd. Alle overtredingen waarvoor de Ksa waarschuwingsbrieven heeft verstuurd, met of zonder een normoverdragend gesprek met de aanbieder, zijn ook gestopt.

Controledatabank (CDB)

Ksa_Toezicht op de markt_altOm adequaat toezicht te houden op de online kansspelmarkt, zijn goede data cruciaal voor de Ksa. Online aanbieders zijn daarom verplicht om ‘near real time’ speelgegevens van klanten vast te leggen. De aanbieder moet een deel van die gegevens plaatsen in een afgescheiden datakluis, de CDB, een digitaal rapportagesysteem. Aanbieders moeten de Ksa toegang verlenen tot hun CDB. Met de data uit elke CDB kan de Ksa controleren of aanbieders zich aan de voorschriften houden.

De Ksa begeleidde in 2023 nieuwe aanbieders bij de ingebruikname van hun CDB. Daarnaast was in een aantal gevallen de kwaliteit van de data in de CDB van aanbieders niet op orde. Hierop is ingegrepen en dit blijft een punt van aandacht voor aanbieders.

De Ksa heeft Holland Casino een aanwijzing gegeven omdat haar CDB niet aan de wettelijke eisen voldeed. De Ksa eiste van Holland Casino dat de CDB binnen zes weken aan de gestelde eisen voldeed. Holland Casino heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit en daarbij een voorlopige voorziening aangevraagd. Op 16 november 2023 heeft de rechtbank Den Haag de verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen. Daarom is het besluit gepubliceerd.

Ook zijn bij de Ksa projecten uitgevoerd om data uit de CDB’s te kunnen verwerken, zoals de verbetering van de technische infrastructuur bij de Ksa zelf. De opslagcapaciteit is uitgebreid, net als de mogelijkheden tot archivering en gegevensverwerking. Hierdoor kunnen gegevens die opgehaald worden uit de CDB’s van de aanbieders sneller worden verwerkt en kan de Ksa de groei opvangen van het aantal aanbieders, de groei van de hoeveelheid gegevens en de piekvolumes in speeldata.