Sinds de opening van de markt van online kansspelen via de Wet Kansspelen op afstand (Koa) in oktober 2021 heeft de Ksa twee piekmomenten met aanvragen gezien: bij de inwerkingtreding van de Wet Koa in april 2021, en net voor het aflopen van de coulanceregeling een jaar later, op 1 april 2022. Die aanvragen zijn allemaal behandeld en afgerond. In 2023 is het aantal nieuwe aanvragen stevig afgenomen.

Koa-vergunningen

In 2023 ontving de Ksa drie aanvragen voor een vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand (Koa). Met deze vergunning is het toegestaan om online kansspelen aan te bieden, zoals:

  • Casinospelen waarbij spelers tegen de aanbieder spelen
  • Casinospelen waarbij spelers tegen elkaar spelen
  • Weddenschappen op sportwedstrijden
  • Weddenschappen op paardenraces
Koa-aanvragen

2023

2022

2021

Ontvangen aanvragen

3

27

42

Ingetrokken aanvragen

11*

7

6

*Er zijn meerdere ontvangen aanvragen uit 2022 in 2023 ingetrokken.

Ksa_Toezicht op de markt_altEr zijn tien lopende aanvragen door de aanvrager ingetrokken. Bij één daarvan had de Ksa het voornemen geuit om de aanvraag af te wijzen in verband met een negatieve integriteitsbeoordeling. De Ksa kwam tot dit oordeel door illegaal kansspelaanbod in het verleden. De andere negen aanvragen werden ingetrokken nadat de aanvrager de CDB-integratietest niet binnen de gestelde termijn kreeg afgerond. Bij de integratietest testen we de verbinding tussen de Controledatabank (CDB) van de aanvrager, de systemen van de Ksa en de gegevensverwerking. Tijdens de test controleren we of de aanvrager aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

Vergunningen

2023

2022

2021

Verleende vergunningen

4

13

11

Afwijzingen

4

3

6


In 2023 zijn er vier vergunningen verleend voor het organiseren van online kansspelen. Daarnaast zijn er vier aanvragen afgewezen. Er zijn twee aanvragen afgewezen omdat tijdens de beoordeling meerdere ernstige tekortkomingen werden geconstateerd, in het bijzonder met betrekking tot de CDB. Er werden twee aanvragen afgewezen op basis van een negatieve integriteitsbeoordeling, waarvan één aanvraag vanwege illegaal kansspelaanbod in het verleden.

Intrekking op eigen verzoek

In 2023 ontving de Ksa van één aanbieder het verzoek om de verleende vergunning in te trekken, omdat de vergunning niet geëxploiteerd zou worden. Het verzoek is gehonoreerd en de vergunning is ingetrokken.

Wijzigingen

In 2023 ontving de Ksa drie verzoeken tot wijziging van de verleende vergunning. Alle verzoeken zagen toe op een uitbreiding van het toegestane spelaanbod. Een wijzigingsverzoek kent hetzelfde behandelproces als een aanvraag en ook dezelfde doorlooptijd. De behandeling van de drie verzoeken was eind 2023 nog niet afgerond.

Er is in 2023 wel ingestemd met een wijzigingsverzoek dat in 2022 was ingediend. Het verzoek ging ook om uitbreiding van het toegestane spelaanbod.

Meldingen

Aanbieders zijn verplicht verschillende veranderingen te melden. In 2023 ontving de Ksa 314 meldingen. Het merendeel van deze meldingen was klein van aard, zoals een nieuwe contactpersoon of wijzigingen in het reclame- of verslavingspreventiebeleid. Er werden ook enkele overnames gemeld, bijvoorbeeld  aanbieders die werden overgenomen door een investeringsmaatschappij of door grote buitenlandse aanbieders zonder Ksa-vergunning.

Meldingen
2023 2022
Ontvangen meldingen 314 328

Ontwikkelingen

De Ksa ziet een stijging in het aantal vragen van aanbieders over het uitbreiden van het toegestane spelaanbod.

Integriteitsbeoordeling

Op elke wijzigingsmelding van een Koa-aanbieder voert de Ksa een integriteitsbeoordeling uit. In 2023 rondde de Ksa 28 integriteitsonderzoeken naar aanleiding van dergelijke meldingen af. Daarbij kwamen geen integriteitsrisico’s aan het licht.

Exploitatievergunningen speelautomaten en integriteitsonderzoeken

Ksa_Fruitautomaat_altIn 2023 ontving de Ksa 55 aanvragen voor een exploitatievergunning. Aan deze vergunningen zijn strenge integriteitseisen verbonden. Zo kunnen we de risico's voor een veilige, eerlijke en integere kansspelmarkt zoveel mogelijk beperken.

De Ksa voert in dit kader diepgaande integriteitsonderzoeken uit. Exploitanten, bedrijfsleiders en beheerders moeten aantoonbaar van onbesproken gedrag zijn. Ook onderzoekt de Ksa met behulp van de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) of er een gevaar bestaat op crimineel misbruik van vergunningen.

Iedere exploitant van speelautomaten krijgt een keer te maken met een integriteitsonderzoek. Nieuwe aanvragers van een vergunning worden altijd diepgaand getoetst. Ook aanvragers van wie een eerdere vergunning verloopt, worden weer onderzocht. Verder voert de Ksa, bij wijzigingen en op basis van ontvangen signalen, tussentijdse onderzoeken uit en worden eerder beperkt onderzochte dossiers alsnog diepgaand onderzocht.

Cijfers exploitatievergunningen en integriteitsonderzoeken

2023

2022

2021

2020

Afgeronde onderzoeken speelautomaten

104

89

260

68

Verleende exploitatievergunningen

43

45

226

43

Afgewezen aanvragen*

4

7

11

9

Akkoord bevonden wijzigingen

10

7

4

5

Tussentijds onderzoek zonder gevolgen

23

26

15

-

Ingetrokken vergunningen

22**

4

4

10

Aanvullende voorschriften

2

-

-

1

* Aanvragen die zijn geweigerd, buiten behandeling zijn gelaten of zijn ingetrokken na een voornemen tot weigering.
** Intrekkingen van exploitatievergunning n.a.v een betrouwbaarheidstoets (7), exploitatievergunningen op eigen verzoek ingetrokken (10) en onvrijwillig (5).

Aan exploitatievergunningen zijn strenge integriteitseisen verbonden. Zo kunnen we de risico's voor een veilige, eerlijke en integere kansspelmarkt zoveel mogelijk beperken.

Ksa_Controleren_Alt

In 2023 rondde de Ksa 104 integriteitsonderzoeken naar (aangevraagde) exploitatievergunningen af. Dit is een stijging ten opzichte van 2022, maar minder dan in 2021. Dat verschil is te verklaren: in 2021 verliepen heel veel vergunningen. Er moesten dus ook uitzonderlijk veel onderzoeken worden gedaan. Een deel van de in dat jaar ‘opnieuw verleende’ vergunningen hadden we eerst beperkt onderzocht. Een deel van deze beperkte onderzoeken is in 2023 opnieuw uitgevoerd, maar dan diepgaand (onder de noemer ‘tussentijds onderzoek’).

Ongeveer 15% van de onderzoeken in 2023 resulteerde in een interventie. Drie vergunningen zijn geweigerd en één aanvraag is buiten behandeling gelaten. Zeven eerder verleende vergunningen zijn ingetrokken. Aan twee vergunningen zijn Bibob-voorschriften verbonden om de risico’s te beperken.

Modeltoelatingen

Om een nieuw type speelautomaat op de Nederlandse markt te brengen is een modeltoelating nodig. Om die te krijgen, moet het model gekeurd zijn door een geaccrediteerde keuringsinstelling. De Ksa controleert onder meer of de automaat aan de wettelijke eisen voldoet. Als een speelautomaat op de markt gebracht wordt moet de houder van de modeltoelating de automaat voorzien van een ‘merkteken’.1 Dit is een tegen namaken en losmaken beveiligde sticker, die de fabrikant of importeur (de houder van de toelating) moet aanschaffen bij de Ksa. Aan de kleur en het merktekennummer is te zien tot welke klasse een speelautomaat behoort.

In 2023 verstrekte de Ksa 151 modeltoelatingen. In 2022 ging het om 86 toelatingen tot de markt. Er is dus een duidelijke toename te zien in het aantal verstrekte modeltoelatingen.

Als een automaat eenmaal op de markt is, mag deze alleen worden opgesteld conform de afgegeven modeltoelating (modelconformiteit). Wijzigt er iets aan het model, dan moet een modelwijzigingen worden aangevraagd bij ons. In 2023 hebben we 28 van deze modelwijzigingen afgegeven. In 2023 zijn 1.349 gevallen van modelconformiteit verwerkt. In één aanvraag kan verzocht worden om meerdere merktekens van een bepaalde speelautomaat. In totaal zijn er 3.921 merktekens verstrekt.

Afgegeven modeltoelatingen per onderwerp
Aantal
TK: kansspelautomaat voor speelcasino's * 123
TS: kansspelautomaat voor speelautomatenhallen 8
TB: behendigheidsautomaat 15
TH: kansspelautomaat voor (hoogdrempelige) horeca ** 5
Modelwijzigingen
Aantal
TK 18
TS 7
TB -
TH 3

* Speelcasino’s in de zin van de wet (die van Holland Casino), dus geen speelautomatenhallen.
** Mag ook in speelautomatenhallen staan.

Vergunningen loterijen

Incidentele loterijen

Ksa_Controleren_AltIn 2023 ontving de Ksa 35 aanvragen* voor een vergunning voor het organiseren van een eenmalige loterij. Dit zijn loterijen die in de regel worden georganiseerd door lokale verenigingen, bijvoorbeeld door een voetbalclub die een nieuwe kantine wil bouwen.

Aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden in wet- en regelgeving. Er worden onder meer eisen gesteld aan de afdracht, het aantal trekkingen, het afdragen van belasting en het afleggen van financiële verantwoording. De belangrijkste voorwaarde is dat minimaal veertig procent van de opbrengst van de loterij aan een ‘doel van algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn)’ wordt afgedragen. Een en ander is geregeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (Wok).

* Er zijn meerdere aanvragen uit 2022 in 2023 behandeld en sommige aanvragen uit 2023 worden in 2024 behandeld.

Verleende vergunningen

De Ksa heeft in 2023 37 vergunningen verleend. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Alleen in 2022 heeft de Ksa minder aanvragen ontvangen en dus ook aanzienlijk minder vergunningen verleend. De exacte reden daarvoor is onbekend maar mogelijk is het nog een gevolg van de restricties ten gevolge van Covid-19.

Vergunningen loterijen

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Verleende vergunningen

37

24

45

33

37

47

Annulering van loterij

In 2023 werden drie verleende vergunningen op verzoek van drie aanbieders ingetrokken omdat de lotenverkoop tegenviel. Het is mogelijk de loterij te annuleren, maar de opbrengst van de lotenverkoop moet dan wel aan de kopers worden terugbetaald. De terugbetaling moet aangetoond worden, voordat de vergunning wordt ingetrokken.

Integriteitsbeoordeling

Sinds 2021 kan de Ksa voor incidentele loterijen ook integriteitsbeoordelingen op grond van de Wet Bibob uitvoeren. In 2023 is één zo’n beoordeling uitgevoerd. Dat leidde aanvankelijk tot buiten behandeling stellen van de aanvraag. In de bezwaarfase is deze vergunning alsnog verleend, nadat het integriteitsonderzoek was afgerond en er geen risico’s aan het licht waren gekomen.

Ontwikkelingen

Het aantal incidentele loterijvergunningen, waarbij de organisatie van het kansspel en de uitvoering van het kansspel (of een deel daarvan) worden uitbesteed aan een derde, is in 2023 verder toegenomen. Er is bij die loterijvergunningen sprake van vergaande uitbesteding aan zogenoemde ‘white label platforms’.

toezicht_AltIn 2023 is het WODC op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek gestart naar deze ‘white label platforms’. Dit om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de markt voor incidentele loterijen, de rol die ‘white label platforms’ in die markt spelen en de voor- en nadelen die dat met zich meebrengt. Daarnaast beoogt het onderzoek in beeld te krijgen welke mogelijkheden er zijn voor toezicht op deze sector en in hoeverre het nodig is om die mogelijkheden in de huidige markt in te zetten.

Niet-incidentele loterijen

Naast de hiervoor genoemde incidentele loterijen kan de Ksa ook een vergunning verlenen voor niet-incidentele (meerjarige) loterijen. Deze vergunningen vinden ook hun basis in artikel 3 van de Wet op de kansspelen.

Een vergunning wordt verleend voor een periode van meer dan zes maanden en maximaal vijf jaar. De vergunning kan niet verlengd worden. Er geldt geen beperking op het aantal vergunningen dat de Ksa mag verlenen. Voor deze loterijen geldt een ‘open’ stelsel: iedereen die aan de voorwaarden voldoet krijgt een vergunning.

In 2023 ontving de Ksa twee aanvragen voor een niet-incidentele loterijvergunning. Eén aanvraag werd ingediend omdat de voorgaande vergunning afliep. De gevraagde vergunning is verleend. De andere aanvraag is ingediend door een partij aan wie de Ksa nog niet eerder een niet-incidentele loterijvergunning heeft verleend. De behandeling van de aanvraag was eind 2023 nog niet afgerond.

Integriteitsbeoordeling

Aanbieders voor meerjarige loterijen zijn verplicht het te melden als er nieuwe bestuurders en/of aandeelhouders aantreden. De Ksa doet dan onderzoek naar deze (en andere) nieuwe functionarissen. In 2023 zijn geen onderzoeken naar dergelijke wijzigingen uitgevoerd.

Monopolievergunningen

Op grond van de Wet op de kansspelen (Wok) kan voor sommige kansspelen slechts één vergunning verleend worden. Dit geldt voor het aanbieden van het lottospel, de instantloterij, sportweddenschappen, de totalisator, de staatsloterij en casinospelen. Dit worden monopolievergunningen genoemd. Dit zijn allemaal fysieke kansspelen, ook wel bekend als landgebonden kansspelen.

De vergunning voor het aanbieden van de staatsloterij en casinospelen zijn verleend voor onbepaalde tijd. De andere monopolievergunningen hebben een looptijd van vijf jaar.

In 2023 heeft de Ksa geen aanvraag voor een monopolievergunning ontvangen. Er liepen in 2023 ook geen monopolievergunningen af.