Publieksvoorlichting

Ksa_Beschermen consumentEen van de wettelijke taken van de Ksa is het geven van voorlichting en informatie aan het publiek. De Ksa heeft daar onder meer de Informatielijn voor ingericht, die telefonische voorlichting en informatie geeft op doordeweekse dagen van 9.00 tot 13.00 uur. Ook is het mogelijk om via het algemene e-mailadres contact te zoeken met de Ksa.

Er worden vragen gesteld over de kansspelsector en meldingen gedaan over legale en illegale aanbieders. Ook potentiële aanbieders bellen de lijn met vragen.
En de gemeenten weten de Ksa ook vaker te vinden met een kansspelgerelateerde vraag (bingo’s/ loterijen/ aanwezigheidsvergunning) die zij ter controle aan ons willen voorleggen.
Wat opvalt, is dat 70% van het totaal aantal vragen gaat over Cruks. Dit waren in 2023 3873 contactmomenten.

In 2023 is er bij de registratie geen onderscheid meer gemaakt in vragen die via de e-mail of via de telefoon zijn binnengekomen en beantwoord.

Contactmomenten Ksa
2023 2022 2021 2021
Totaal aantal met de Ksa 5534 3999 3586

2785

Waarvan over Cruks 3873 2168 Onbekend N.v.t.

Cruks

Het grote aantal vragen over Cruks In 2023 werd veroorzaakt door de aanpassingen van de Cruks-website. Een van de aanpassingen waarover veel vragen kwamen, is de bedenktijd van 8 dagen zodat spelers een weloverwogen beslissing nemen als ze eerder dan gepland een gokstop willen beëindigen. Van de Cruks-vragen beantwoordde de Informatielijn 80% direct. De overige 20% werd doorgestuurd binnen de Ksa, omdat er bijvoorbeeld een controle in Cruks moest plaatsvinden voordat een vraag kon worden beantwoord.

Meldingen en signalen

Ksa_Bewaken_AltNaast het geven van voorlichting vervullen de publiekscontacten ook een cruciale rol als bron van meldingen die relevant zijn voor ons werk. Dagelijks ontvangt publieksvoorlichting meldingen die als (toezicht- of handhavings-) signalen worden geregistreerd. Als de Ksa vaststelt dat er sprake is van een overtreding, kan zij overgaan tot een onderzoek en passende maatregelen nemen tegen de overtreder.

Deze meldingen en signalen fungeren ook als waardevolle informatiebron om de kwaliteit van de informatie op de website te verbeteren. De toegang tot online informatie wordt steeds directer, waardoor de Ksa steeds vaker en beter gevonden wordt.

Hieronder staat een overzicht van de diverse signalen over verschillende soorten kansspelen, online en fysiek (aanbod legaal en illegaal).*

Meldingen legaal en illegaal aanbod
2023 2022 2021
Ontvangen meldingen legaal aanbod 1.187 965 983
Ontvangen meldingen illegaal aanbod 1.080 832 1.029

* Vanaf 2022 maken alle uitvoeringsorganisaties jaarlijks een zogenoemde Stand van de Uitvoering. Het doel hiervan is inzichtelijk maken waar burgers in de knel kunnen komen in de uitvoering van wet en regelgeving. Dit subhoofdstuk is volgens de Ksa relevant voor de Stand van de Uitvoering.

Website en sociale media

De website van de Ksa is het belangrijkste communicatiemiddel richting aanbieders en stakeholders. Hier is informatie te vinden over onder andere vergunningen, heffingen, sanctiebesluiten, het organiseren van een kansspel en over veilig spelen.

In 2023 trok de website maandelijks zo’n 88.000 bezoekers. Hiervan is ongeveer 14 procent een terugkerende bezoeker, en 86 procent bezocht de site voor het eerst. Per bezoek worden gemiddeld vijf pagina’s geraadpleegd.

Top 5 meest geraadpleegde onderwerpen

  1. Veilig online gokken
  2. Kansspelwijzer online gokken
  3. Neem een gokstop met Cruks
  4. Nieuws
  5. Sanctiebesluiten

Ksa_Tablet_AltAnno 2023 communiceren organisaties steeds meer rechtstreeks met groepen in de samenleving. Ze gebruiken daarvoor sociale in plaats van traditionele media. De Ksa is geen uitzondering. Afhankelijk van de boodschap en de doelgroep brengt de Ksa berichten onder de aandacht via nieuwsbrieven, LinkedIn en X (voorheen Twitter). In 2023 werd 8 keer een nieuwsbrief verstuurd naar ruim 2.000 abonnees.

De Ksa deelt op LinkedIn onder meer vacatures, de blogs en speeches van de raad van bestuur, interviews, vacatures, boetes/sanctiebesluiten, nieuw verleende vergunningen, nieuwsberichten, publicaties zoals marktscans en de toezichtagenda. Het aantal volgers op LinkedIn steeg in 2023 met ruim 700 tot bijna 4.000.

Informatiehuishouding op orde

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet heeft grote impact op de informatiehuishouding van de overheid. In 2022 heeft een team medewerkers vanuit de hele organisatie samen met een gespecialiseerd bureau een impactanalyse Woo opgesteld. Met de resultaten van deze analyse is de Ksa het traject ‘Huis op Orde’ gestart, om de informatiehuishouding verder op orde te brengen. Aan deze ambitie liggen 3 overwegingen ten grondslag:

  • Transparantie is een kernwaarde van de Ksa
  • Binnen de Ksa lopen verschillende zelfstandige projecten die linken aan de Woo en die impact hebben op elkaar. Deze zijn in samenhang opgepakt onder de naam Huis op orde
  • De behandeling van Woo-verzoeken kost de organisatie onevenredig veel tijd, geld (data-opslag) en risico’s (informatiebeveiliging en privacyaspecten)

Het project Huis op Orde sluit aan bij de strategie van het Ministerie van JenV, die tot doel heeft om informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig toegankelijk, goed gearchiveerd en duurzaam toegankelijk te maken. De Ksa sluit hierbij aan op de planning en eisen die door de minister van Binnenlandse Zaken nog zullen worden vastgesteld.

In dit online jaarverslag wordt in ‘Juridische procedures in 2023(HFST 3)’ uiteengezet welke WOO-verzoeken de Ksa in 2023 heeft ontvangen. In het stuk ‘Informatiehuishouding(HFST 5.2)’ wordt dieper ingegaan op de vervanging van fysieke archieven door digitale systemen en de implementatie van een handboek kwaliteit informatiebeheer.

Publieke optredens en blogs voorzitter raad van bestuur

In 2023 was er steeds meer aandacht voor de kansspelmarkt, ook in de media. Met diverse tv-optredens en grote interviews kreeg de Ksa aandacht voor haar monitoringsrapportage en marktscan, maar ook voor de rapportage zorgplicht. Daarnaast werd (met uitzondering van twee zomermaanden), maandelijks een blog van voorzitter René Jansen gepubliceerd

Internationale samenwerking

De Ksa wisselt kennis en expertise uit met collega-toezichthouders in het buitenland. Na beëindiging van de coronamaatregelen in 2022 was het in 2023 weer mogelijk om fysiek internationale bijeenkomsten bij te wonen.

Voorzitterschap Europese toezichthouders

Ksa-voorzitter René Jansen was tot juni 2023 voorzitter van het Gambling Regulators European Forum (GREF). GREF is het Europese samenwerkingsverband van kansspeltoezichthouders. Deze positie bekleedde hij sinds juli 2021. In GREF-verband wisselen toezichthouders informatie en ervaringen uit. De samenwerking binnen GREF gaat doorgaans over algemene onderwerpen, het delen van best practices en lessons learned.  Dit gebeurt via de werkgroepen Responsible gambling, Enforcement, eGambling, en InfoStat. Daarnaast heeft GREF eind 2023 een nieuwe werkgroep op het gebied van anti-witwastoezicht opgericht.

Naast de samenwerking in GREF leggen bilaterale overeenkomsten in de vorm van een Memorandum of Understanding (MoU) de basis voor meer gedetailleerde samenwerking, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van specifieke gegevens.

René Jansen sprak in 2023 op verschillende internationale conferenties en bijeenkomsten. Dit is goed voor de zichtbaarheid en invloed van de Ksa. Speeches over onderwerpen als de zorgplicht, reclame en speellimieten zijn gericht op het versterken van de naleving van wet- en regelgeving door de sector.

Kennisuitwisseling wetgeving en toezicht

In 2023 wisselde de Ksa verschillende keren kennis uit met andere toezichthouders op basis van zogenoemde cooperation requests. Zulke verzoeken gaan vooral over de vormgeving van wetgeving of het toezicht bij andere lidstaten. Kennis uitwisselen deed de Ksa ook bilateraal in verdiepende sessies met buitenlandse toezichthouders. Ook organiseerde de Ksa inkomende werkbezoeken met de toezichthouders uit Suriname en Oekraïne en heeft de Ksa via het kiesgroepprogramma van het IMF verschillende presentaties gegeven aan de toezichthouder uit Bulgarije.

Scriptieprijzen

Ksa_BriefgeldIn 2015 schreef de Ksa voor het eerst de scriptieprijs uit. Het werkveld van de Ksa is multidisciplinair, en onderzoek was op dat moment schaars. Het belangrijkste doel van de scriptieprijs was onderzoek in de breedte van het werkveld van kansspelen stimuleren. Sindsdien werden er jaarlijks twee scriptieprijzen beschikbaar gesteld: een voor de beste bachelor- en een voor de beste masterscriptie.

Psychologiestudente Lisa Veldhuis was in 2023 winnaar van de Ksa-scriptieprijs Bachelor 2022. Donderdag 4 mei nam zij de prijs van 1.500 euro in ontvangst uit handen van René Jansen. Zij won de prijs met haar scriptie over de toepassing van EMDR om gokgedrag te reguleren. Er werd geen prijs uitgereikt voor een masterscriptie.

Met het nieuwe onderzoeksprogramma Preventie Kansspelverslaving van ZonMW, gefinancierd uit het VPF, en de aanhoudende media-aandacht voor kansspelen is de verwachting dat onderzoek op kansspelgebied nu goed op gang is gekomen. Een ander subdoel van de scriptieprijs, het creëren van maatschappelijke binding, kan ook op andere manieren worden bereikt, zoals het organiseren van een lezing of symposium. De scriptieprijs was een mooi initiatief in het verleden, maar de bijdrage weegt niet meer op tegen de inspanningen die nodig zijn voor de organisatie. Daarom heeft de Ksa besloten te stoppen met de scriptieprijs.