Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

1 januari 2013 ging de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de Ksa van toepassing zijnde regelgeving en het algemene WNT-maximum. De WNT verstaat onder topfunctionarissen de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon als, voor zover voor de Ksa van belang, bedoeld in artikel 1.2 onderdeel h (zelfstandig bestuursorgaan) van de wet.

Bezoldiging bestuur

De onderstaande tabel is opgesteld volgens het Verantwoordingsmodel Wet normering topinkomens (WNT) uit 2023. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor de Ksa is 223.000 euro (2022: 216.000 euro). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT vermeld moeten worden, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. Verder zijn er geen functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2023
(Bedragen x € 1) drs. R.J.P. Jansen mr. B.C.M. van Buchem
Functiegegevens Voorzitter raad van bestuur

Lid raad van bestuur

Aanvang en einde functievervulling 2023 01-01 - 31-12 01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 180.909 159.394
Beloningen betaalbaar op termijn 22.521 22.477
Subtotaal 203.430 181.870
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 223.000 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 203.430 * 181.870
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.                  N.v.t. N.v.t.                N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

*In het bedrag 2023 is een correctie van 7.000 euro met betrekking tot 2022 opgenomen.

Gegevens 2022
(Bedragen x € 1) drs. R.J.P. Jansen mr. B.C.M. van Buchem
Functiegegevens Voorzitter raad van bestuur

Lid raad van bestuur

Aanvang en einde functievervulling 2022 01-01 - 31-12 01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 162.841 159.293
Beloningen betaalbaar op termijn 23.109 22.758
Subtotaal 185.951 182.052
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
Bezoldiging 185.951 182.052

Nevenfuncties bestuurders op 31 december 2023

Bernadette van Buchem is onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Leergeld in Den Haag.