Het beheer van Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)

Ksa_Veilig spelen_AltSinds de opening van de markt voor online kansspelen is ook het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) geopend. Cruks is een belangrijk middel om kansspelverslaving te voor- komen en financiële schade te beperken. Wie dat nodig vindt, kan zich vrijwillig inschrijven in het register. Daarnaast kan er ook een (onvrijwillige) inschrijving voor een ander worden aangevraagd. Spelers die in Cruks staan, mogen niet meer worden toegelaten door online aanbieders en fysieke aanbieders als casino’s en speelhallen. Deze aanbieders moeten elke keer dat een speler zich aanmeldt controleren of deze persoon staat ingeschreven in het register.

Vrijwillige gokstop

Mensen die vrijwillig een gokstop nemen, kunnen direct minimaal zes maanden niet meer gokken. In 2023 groeide het aantal ingeschrevenen van 30.086 naar 60.902. In totaal namen er in 2023 76.000 mensen een gokstop. Ongeveer 20.000 daarvan werden automatisch beëindigd; in ongeveer 26.000 gevallen beëindigden spelers zelf hun inschrijving.

Als mensen vrijwillig een gokstop nemen kunnen zij zelf de duur ervan bepalen. De minimale duur is zes maanden, maar mensen kunnen ook kiezen voor een langere tijd of zelfs levenslang (99 jaar). Het percentage mensen dat kiest voor een inschrijfduur van zes maanden was 21,77% in 2023; in 2022 was dit percentage 35%. De gemiddelde inschrijfduur in 2023 is 22 jaar en 8 maanden. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2022; toen was de gemiddelde inschrijfduur 13 jaar.

De cijfers uit voorgaande paragraaf gevisuakliseerd

Toename aantal controles, werking Cruks stabiel

Het aantal Crukscontroles per maand is in 2023 toegenomen, van ongeveer 31 miljoen in januari tot ruim 40 miljoen in december. De stijging was niet gelijkmatig, de maanden juni en juli waren met 25 miljoen controles elk, relatief rustig. Ondanks de grote aantallen controles draaide Cruks stabiel, met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,9%.

Aantal controles Cruks per maand
(aantal x 1.000.000) Totaal aantal controles Gemiddeld per dag
Januari 2023 31 1
Februari 2023 28,9 1
Maart 2023 34,6 1,1
April 2023 31,6 1,1
Mei 2023 30,2 1
Juni 2023 25 0,8
Juli 2023 25,3 0,8
Augustus 2023 31,8 1
September 2023 35 1,2
Oktober 2023 39,4 1,3
November 2023 35,3 1,2
December 2023 40,3 1,3

Onvrijwillige inschrijving in Cruks

Ksa_Beschermen consumentFamilieleden of andere derde belanghebbenden kunnen de Ksa verzoeken om een speler onvrijwillig in Cruks in te schrijven. Zij doen dit via een aanvraag Cruks onvrijwillig. Daarnaast zijn vergunninghouders van een speelhal, online kansspel of speelcasino verplicht om de Ksa te informeren als de getroffen maatregelen tegen verslaving onvoldoende effect hebben op een speler. Dit doet de vergunninghouder via het indienen van een kennisgeving en kan er toe leiden dat de Ksa de speler onvrijwillig in Cruks inschrijft.

In 2022 zag de Ksa een stijgende lijn in de hoeveelheid aanvragen en kennisgevingen van aanbieders voor een onvrijwillige inschrijving in Cruks. Deze lijn zette zich door in 2023. In 2022 ontving de Ksa 34 kennisgevingen, 47 aanvragen van derden en 60 aanvragen van bewindvoerders. De Ksa ontving in 2023 ruim drie keer zo veel kennisgevingen en ook de aanvragen van derden en bewindvoerders namen toe. Wat verder opvalt, is dat ruim een kwart van de spelers zich na contact met de Ksa over een aanvraag of kennisgeving alsnog vrijwillig heeft ingeschreven.

Besluiten Cruks
Ingediend In behandeling Afgehandeld *
Cruks kennisgeving 109 48
 • 8x niet ingeschreven
 • 42x ingeschreven
 • 26x alsnog vrijwillig ingeschreven
Cruks aanvraag
derden
57 28
 • 13x aanvraag toegewezen
 • 6x aanvraag afgewezen
 • 9x alsnog vrijwillig ingeschreven
 • 8x ingetrokken
Cruks aanvraag bewindvoerder 88 20
 • 32x met toestemming speler vrijwillig ingeschreven
 • 31x aanvraag afgewezen wegens
  ontbreken toestemming speler
 • 5x aanvraag (onvrijwillig) toegewezen
 • 11x ingetrokken

* Onder afgehandeld staan ook verzoeken die in 2022 zijn ingediend.

Vrijwillige inschrijving in Cruks via papieren aanvraagformulier

Een speler kan zichzelf inschrijven in Cruks door een papieren aanvraagformulier Cruks in te vullen en bij de Ksa in te dienen. Daarnaast kan de speler zichzelf ook inschrijven op de website via DigiD.

In 2023 ontving de Ksa 990 papieren aanvraagformulieren voor een vrijwillige inschrijving. De Ksa streeft er naar om de aanvragen binnen twee werkdagen te behandelen en af te ronden, zodat de speler zo snel mogelijk ingeschreven kan worden. In 2023 zijn er 915 aanvragen van spelers gehonoreerd. Er zijn 77 aanvragen afgewezen. Een aanvraag wordt afgewezen als uit de beoordeling blijkt dat de betreffende speler reeds een gokstop heeft genomen, het geen vrijwillige aanvraag betreft, of als verzocht wordt om een inschrijving van minder dan zes maanden.

Aanvragen vrijwillige inschrijving Cruks
2023
Aanvraag inschrijving  Cruks gehonoreerd; speler ingeschreven 915*
Aanvraag  inschrijving Cruks afgewezen 77

* Er zijn meerdere aanvragen uit 2022 in 2023 behandeld, en sommige aanvragen uit 2023 worden in 2024 behandeld.

Ontwikkelingen

Ksa_Toezicht op de markt_altIn 2023 heeft de Ksa de bevoegdheid gekregen om de Basisregistratie Personen (BRP) te raadplegen bij het behandelen van een vrijwillige Cruks-aanvraag die via een papieren aanvraagformulier wordt ingediend. De BRP bevat de persoonsgegevens van de inwoners van Nederland. Dankzij de raadpleging van de BRP lukt het in de meeste gevallen om onduidelijke- en/of onvolledige aanvragen alsnog te kunnen behandelen en de desbetreffende persoon in Cruks in te schrijven. Voorheen stuurde de Ksa een brief met het verzoek om aanvullende informatie, maar daar werd vrijwel nooit op gereageerd.

De Ksa heeft in 2023 het papieren aanvraagformulier voor een vrijwillige inschrijving verbeterd om het aantal onduidelijke en/of onvolledige aanvraagformulieren te verlagen.

Bezwaren tegen vrijwillige inschrijving Cruks

Een speler kan bezwaar maken tegen een besluit tot vrijwillige inschrijving. Spelers maken onder andere bezwaar omdat zij spijt hebben van hun inschrijving of alleen uitgesloten willen worden van online kansspelen. Nu er binnen een periode van zes maanden na inschrijving geen uitschrijving mogelijk is volgens de Wok, wordt het bezwaar alleen gegrond verklaard in uitzonderingsgevallen, zoals fraude met een handtekening of DigiD.

Bezwaren inschrijving Cruks
Ingediend In behandeling Ingetrokken Gegrond Ongegrond of niet ontvankelijk
Cruks onvrijwillig 2 - - - 2
Cruks vrijwillig 80 7 2 3 79