Afb_Rene_Jansen_374x243Na vijf en een half jaar voorzitterschap van de Kansspelautoriteit (Ksa) schrijf ik hiermee mijn laatste voorwoord van het jaarverslag. Samen met mijn bestuurscollega Bernadette van Buchem mocht ik vanaf oktober 2018 in een uitdagende en dynamische fase leiding geven aan de (toen nog) jonge kansspeltoezichthouder.

Het lijkt nog maar kort geleden: de instemming door de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa) op 19 februari 2019. Sindsdien is er bij de Ksa enorm veel gebeurd en hebben we een hoop bereikt. Niet alleen bij de Ksa overigens, maar zeker ook bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en binnen de kansspelsector zelf. De inwerkingtreding van de nieuwe Kansspelwet heeft een bijzonder grote impact gehad.

Van niche tot nu

Bij mijn aantreden was de Ksa een nog relatief onbekende ‘niche-speler’. Ook het illegaal volop aanwezige online kansspelaanbod kreeg indertijd nog maar betrekkelijk weinig aandacht.

Die tijd is echt voorbij. Het legaliseren en reguleren van online kansspelen, de daaropvolgende reclamegolf en de groei van het aantal spelers sinds oktober 2021, hebben indringende discussies in politiek, media en samenleving tot gevolg gehad.

Het belangrijkst daarbij zijn de zorgen over (persoonlijke en maatschappelijke) financiële en gezondheidsrisico’s als gevolg van onmatig gokken. Het voorkómen van gokverslaving en grote financiële schade is het fundament onder de door de wetgever gekozen regulering. Het belang van de spelers hoort centraal te staan!

Het voorkómen van gokverslaving en grote financiële schade is het fundament onder de door de wetgever gekozen regulering. Het belang van de spelers hoort centraal te staan!

Ksa_Beschermen consument

Verantwoordelijkheid

Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij online aanbieders om een veilige en betrouwbare kansspelomgeving te waarborgen. En het legt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid bij de Ksa, als toezichthouder en als uitvoerder van onder meer het uitsluitingsregister CRUKS (‘Gokstop’).

Die verantwoordelijkheid hebben we bij de Ksa ten volle genomen. Hoe we dat hebben gedaan leest u in dit verslag over het jaar 2023. We hebben onder meer een rapportage over het onderzoek naar de zorgplicht gepubliceerd, en daaropvolgend direct het eigen beleid aangescherpt met vernieuwde beleidsregels verantwoord spelen. De leidraad Wwft kreeg een update om kansspelaanbieders meer handvatten te geven om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ook maakten we voor het eerst een door de Ksa opgelegde Wwft-boete bekend, ter hoogte van 3 miljoen euro.

Onderzoek en toezicht

Op het vlak van illegale online kansspelen deden we in het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar bevorderaars van dat illegale aanbod, zoals affiliate websites. Ook legden we 4 illegale aanbieders boetes van in totaal 29,4 miljoen euro op en daarnaast legden we een boete op aan een affiliate partij. Voor het fysieke domein publiceerden we eind 2023 ons nieuwe handhavingsbeleid. Waar de Ksa eerder vooral een ondersteunende rol had en hulp bood bij acties van partners om ondermijning tegen te gaan, stellen we ons nu proactiever en zelfstandiger op met, zo nodig, de inzet van onze eigen sanctiemogelijkheden.

Om al die naar buiten gerichte activiteiten mogelijk te maken, deden we in 2023 ook een hoop ‘onder de motorkap’. Zo hebben we een volgende slag gemaakt in ons traject om de informatiehuishouding nog verder te verbeteren en zo onze kernwaarde van een transparante organisatie te versterken. Ook hebben we verdere stappen gezet op het gebied van datamanagement, waardoor we ons datagedreven toezicht verder hebben ontwikkeld.

Blijven groeien

Om al bovenstaande resultaten te kunnen bereiken en de eerder genoemde groeiende verantwoordelijkheden te kunnen dragen, heeft de Ksa zelf ook een flinke groei doorgemaakt. In de afgelopen jaren zijn we van een relatief kleine organisatie uitgegroeid tot een toezichthouder met 125 medewerkers in 2023.

We hebben de Ksa-afdelingen in 2022 intern anders ingericht met het oog op een versterking van zowel onze primaire taken als de ondersteunende functies. Deze nieuwe structuur is een duidelijke verbetering gebleken. Dat merken we aan de effectiviteit van de organisatie, maar ook aan de tevredenheid van onze medewerkers zelf over de organisatie: een breed onderzoek liet op dat vlak mooie uitkomsten zien.

Ondanks onze groei ervaren medewerkers de Ksa nog steeds als een hechte en informele organisatie en worden de werksfeer en de veiligheid van de werkomgeving als zeer positief ervaren. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten waar we dit jaar prioriteit aan geven, zodat die tevredenheid na onze volgende groeistappen naar ongeveer 150 medewerkers eind 2024, net zo goed of mogelijk zelfs nog beter zal zijn.

We hebben gezien hoe de markt zich ontwikkelt en zien die markt daarmee volwassener worden. Datzelfde kan ik met recht over ons als organisatie zeggen. Als voorzitter ben ik erg trots op al hetgeen onze medewerkers elke dag neerzetten. Wanneer ik deze zomer afzwaai, draag ik het stokje en de verantwoordelijkheid voor deze mooie toezichthouder dan ook met vertrouwen over aan onze nieuwe bestuursvoorzitter, Michel Groothuizen. Ook de komende jaren is er veel werk aan de winkel. Het vertrekpunt daarvoor is echter goed: de organisatie staat als een huis!

René Jansen, voorzitter raad van bestuur.