Privacyverklaring


De Kansspelautoriteit gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de regels die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan. Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. In deze privacyverklaring  geven wij aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verschillende soorten persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met de Kansspelautoriteit als u contact met ons heeft.

Uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres zijn persoonsgegevens. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer. Als de Kansspelautoriteit gegevens over u verwerkt bent u volgens de AVG de ‘betrokkene’. ‘Verwerken’ betekent ‘werken met’, bijvoorbeeld het versturen of bewaren van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan grote impact kan hebben op uw privacy. Gegevens die iets zeggen over ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet en mogen alleen verwerkt worden in door de wet genoemde situaties. Burgerservicenummers en persoonsgegevens van kinderen zijn geen bijzondere persoonsgegevens, maar worden wel als gevoelig gezien.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke gegevens zijn gegevens zoals een strafblad, strafbare feiten, verdenkingen en veiligheidsmaatregelen. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet.

Lees meer over persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen gegevens met een goede reden

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taken als toezichthouder op kansspelen te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen verlenen, toezicht houden, de wet handhaven of spelers informeren over het voorkomen van gokverslaving.

Voor de verwerking van persoonsgegevens moet een goede reden zijn zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke taak, of als u als betrokkene toestemming geeft, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een publieke taak.

Hoe wij werken met persoonsgegevens

De Kansspelautoriteit werkt volgens onderstaande regels bij het verwerken van persoonsgegevens.

Wij werken betrouwbaar en integer

 • wij nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
 • wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk: alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht kunnen uw gegevens verwerken
 • wij beveiligen persoonsgegevens goed: we volgen minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging
 • wij maken afspraken met externe partijen zoals softwareleveranciers en datacenters als zij persoonsgegevens verwerken en wij controleren of zij de afspraken nakomen

Wij stellen u als betrokkene centraal

 • Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals opslaan en doorsturen, wegen wij het recht op privacy van betrokkenen altijd mee

Wij bewaren zolang noodzakelijk is

De Kansspelautoriteit bewaart uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of
 • zolang dat op grond van de Archiefwet is vereist en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wij zijn transparant

Wij informeren u over het doel en de manier van verwerken van persoonsgegevens, zie hieronder.

Wij delen alleen met derden als daar een goede reden voor is

Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak of de vervulling van de publieke taak. Wij kunnen bijvoorbeeld delen met andere toezichthouders of het Openbaar Ministerie. Dit gebeurt alleen als dat noodzakelijk is en altijd op basis van een reden als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Wij toetsen altijd eerst de rechtmatigheid.

Met welke organisaties de Kansspelautoriteit persoonsgegevens kan delen als dat nodig is, kunt u zien in het Reglement Bescherming Persoonsgegevens.

Social media en externe platforms

Wij maken ook gebruik van persoonsgegevens die door personen op social media of in andere openbare bronnen zijn gedeeld. Maar alleen voor de uitvoering van onze taken.

Wij plaatsen zelf ook berichten op externe platforms, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Op de manier waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens hebben wij geen invloed. Wij adviseren u geen privacygevoelige gegevens te delen als reactie op onze berichten.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wij tonen u dan welke gegevens wij hebben over u. U kunt ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking.

Daarnaast kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens:

 • aan te passen
 • te verwijderen
 • te beperken
 • over te dragen aan een andere partij

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens wij verwerken

Contact

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is onafhankelijk en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw vraag stellen via fg@kansspelautoriteit.nl of telefonisch 070 - 302 13 00.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.