Ksa_Kansspelautoriteit_AltMet de bescherming van spelers als eerste prioriteit, heeft de Ksa zich ingezet voor het bevorderen van onderzoek en het onderhouden van nauwe samenwerking met diverse stakeholders binnen en buiten de kansspelsector. Dit hoofdstuk belicht de belangrijkste ontwikkelingen: van de benoeming van nieuwe leden in de Adviesraad en bezwaarcommissie tot de voortdurende samenwerking met researchpartners en het opzetten van bestuurlijke overleggen met relevante stakeholders.

Adviesraad

De Ksa heeft sinds 2014 een Adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Per 21 februari 2023 is mr. Anita Vegter, senior-rechter bij de rechtbank van Amsterdam, benoemd als nieuw lid en voorzitter van de Adviesraad. Zij volgt hiermee Ronald Prins op, die eind 2022 afscheid nam. In 2023 trad ook Dr. Haiko van der Voort, Associate Professor Organization & Governance aan de Technische Universiteit Delft, toe tot de Adviesraad. De overige leden zijn Prof. dr. Marloes Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij kennisinstituut Trimbos en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht, en Prof. dr. Guda van Noort, hoogleraar Persuasion & New Media Technologies aan de Universiteit van Amsterdam. Het afgelopen jaar is Marloes Kleinjan een aantal keer vervangen door Ninette van Hasselt, ook werkzaam bij Trimbos.

In 2023 vergaderde de adviesraad drie keer, onder andere over:

  • Het onderzoek naar de zorgplicht;
  • Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks);
  • De totstandkoming van een nieuwe organisatiestrategie.

Van Theo Schuyt en Han Moraal is in 2023 de laatste benoemingstermijn afgelopen. Zij zijn het maximale aantal van drie termijnen actief geweest als lid.

Research partners

De Ksa heeft sinds 2016 een samenwerkingsverband met researchpartners. Hiermee haalt de Ksa wetenschappelijke kennis in huis. De researchpartners ondersteunen medewerkers op het gebied van verslavingspreventie, regulering, toezicht en bestrijding van criminaliteit en illegaliteit. De researchpartners zijn momenteel:

  • Dr. Gert-Jan Meerkerk (verslavingsdeskundige), docent Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en zelfstandig onderzoeker.
  • Dr. Joost Poort (econoom), universitair hoofddocent en codirecteur bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.
  • Prof. dr. Karin van Wingerde (criminoloog), hoogleraar Corporate Crime & Governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Prof. mr. dr. Johan Wolswinkel (jurist), hoogleraar Bestuursrecht, Markt en Data aan Tilburg University.

Bestuurlijke overleggen

De Ksa voert periodiek overleg met stakeholders in de sector. Op bestuurlijk niveau voeren we gesprekken via de brancheorganisaties van verschillende kansspelsectoren (VAN voor speelautomaten, VNLOK en NOGA voor online). Ook spreken we elk jaar met aanbieders van loterijen. Daarnaast werkten we in 2023 aan het voorbereiden van bestuurlijke overleggen met Verslavingskunde Nederland en met de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV).

Bezwaarcommissie

De Ksa kent een Adviescommissie bezwaarschriften. Deze commissie hoort belanghebbenden en adviseert de raad van bestuur over te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn gericht tegen boetebesluiten. Op 26 mei 2023 heeft de raad van bestuur twee nieuwe onafhankelijke voorzitters benoemd voor een periode van drie jaar. Dit zijn mr. Adriane Koppe en mr. Monique van Oers. Zij namen het voorzittersstokje over van Hanneke Feije, wier termijn in juni afliep. Er is gekozen voor opvolging door twee personen omdat er door de Kansspelautoriteit meer sanctiebesluiten genomen worden met als gevolg ook meer bezwaarprocedures.