De Kansspelautoriteit stelt jaarlijks, zoals bepaald in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Zbo), een jaarrekening op. In dit digitale jaarverslag is een verkorte versie opgenomen.

Balans per 31 december 2023

(Na verwerking van het resultaat, bedragen in duizenden euro’s )

Activa ultimo 2023 (bedragen x €1.000)
Activa 31 december 2023 31 december 2022
1. Immateriële vaste activa 5.223 6.606
2. Materiële vaste activa 1.794 1.858
a. Voorraad 36 28
b. Debiteuren 52 159
c.. Vorderingen & overlopende activa 14.245 6.282
d. Liquide middelen 29.535 15.552
3. Vlottende  Activa 43.868 22.021
Totaal activa 50.885 30.485
Passiva ultimo 2023 (bedragen x €1.000)
Passiva 31 december 2023 31 december 2022
a. Egalisatiereserve 6.099 280
c. Bestemmingsfonds VPF 11.324 6.502
c. Wettelijke reserve 5.223 6.606
d. Bestemmingsreserve I&I 7.752 -
4. Eigen vermogen 30.398 13.388
5. Voorzieningen 4.956 5.050
6. Langlopende schuld o.g. 1.845 2.746
a. Crediteuren 643 434
b. Kortlopende schulden 1.571 1.327
c. Boete-ontvangsten 9.345 5.725
d. Belastingen en premies 823 505
e. Overlopende passiva 1.304 1.310
7. Vlottende passiva 13.686 9.301
Totaal passiva 50.885 30.485

Staat van baten en lasten 2023

Staat van baten en lasten  (bedragen x €1.000)
Baten Realisatie 2023 Begroting 2023 Realisatie 2022
8. Kansspelheffingen 39.542 30.777 31.377
9. Vergoedingen 1.115 895 1.828
Totaal baten 40.657 31.672 33.205
Lasten Realisatie 2023 Begroting 2023 Realisatie 2023
10. Personeel 11.291 12.871 9.888
11. Inhuur 6.996 8.887 5.162
12. Huisvesting 1.108 1.110 946
13. Organisatie 519 739 4.194
14. Automatisering 2.484 2.377 1.591
15. Afschrijvingen 1.782 1.804 1.749
16. Financiële baten en lasten -533 11 17
Totaal lasten 23.647 27.799 23.547
Resultaat 17.010 3.873 9.658

Toelichting op de balans, de resultatenrekening en de waarderingsgrondslagen

Immateriële vaste activa

Het immaterieel actief betreft de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). De geactiveerde kosten worden afgeschreven volgens de lineaire methode over de verwachte gebruiksduur.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen hard- en software, inventaris en ook verbouwingen. Activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur of gebruiksperiode. Hard- en software worden afgeschreven in drie jaar, inventaris in vier jaar en verbouwingen in tien jaar. Op de verbouwinginvesteringen wordt afgeschreven tot het einde van de huurperiode in 2031.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De Ksa maakt gebruik van het middelenbeheer bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren). De wettelijke basis voor het schatkistbankieren is verankerd in de Comptabiliteitswet 2001. Dit zogenaamde geïntegreerd middelenbeheer houdt in dat de huisbankier van de Ksa het banksaldo dagelijks op nul stelt ten laste of ten gunste van een rekeningcourant bij het ministerie van Financiën.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen:

 • wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
 • als van de voorziening een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
 • als het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Bestemmingsfonds Verslavingspreventie (VP)

Met de inwerkingtreding van de Wet Koa per 1 april 2021, betalen de vergunninghouders van verslavingsgevoelig spelaanbod naast de bijdrage voor de financiering van de Ksa ook een bijdrage ter bestrijding van kansspelverslaving (artikel 33e, lid 1b). De Ksa int en beheert deze middelen. De inzet van middelen gebeurt in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De niet ingezette middelen worden als bestemmingsfonds VP opgenomen voor toekomstige besteding.

Bestemmingsreserve I&I:

Door het bestuur is besloten om een reservering op te nemen voor Intensivering en Innovatie. Vooruitlopende op de evaluatie Wet Koa en ontwikkelingen in de markt is een verdere ontwikkeling van de Ksa nodig.

Resultaten

In het jaar 2023 groeide de online kansspelmarkt verder. De omvang was zelfs groter dan medio 2022, toen we de begroting voor 2023 opstelden, was voorzien. In de begroting werd rekening gehouden met een positief resultaat van 4 miljoen euro. Door minder lasten, meer rentebaten en meer kansspelheffing is het resultaat over 2023 17 euro miljoen positief. Het verschil tussen realisatie en begroting van 13 miljoen euro bestaat grofweg uit:

 • 8,8 miljoen euro aan heffingen, vooral van de online markt;
 • 3,5 miljoen euro aan lasten voor het Vpf vanwege het minder uitgezette onderzoek;
 • 0,8 miljoen euro aan financiële baten.

Bestemming resultaat

Met dit positief resultaat wil de Ksa:

 • 4,8 miljoen euro toevoegen aan het Bestemmingsfonds VP. Dit bedrag bestaat uit het in 2023 niet gebruikte deel van de kansspelheffing voor het Vpf en de betreffende rentebaten
 • 4 miljoen euro toevoegen aan de egalisatiereserve als buffer voor eventuele toekomstige tegenvallers. Voorlopig wordt hiervoor 15% van de omzet gehanteerd.
 • 7,8 miljoen euro aanwenden als bestemmingreserve voor:
  • Intensiveringen: zoals bijvoorbeeld het versterken van (data-gedreven) toezicht waaronder het toezien op de naleving van de zorgplicht, versterking van handhaving en de bestrijding van het illegaal (online) aanbod.
  • Innovatie: waaronder voorbereidingen op nieuwe ontwikkelingen zoals een systeem voor overkoepelend speellimieten, waar de minister momenteel onderzoek naar laat doen, veranderend spelaanbod door kunstmatige intelligentie, ontwikkelen van een nieuwe datastrategie in den brede zin en wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Koa.

Accountant

De accountant (Mazars) heeft op 14 maart 2024 verklaard dat de jaarrekening van de Ksa een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023.