Juridische procedures in 2023

Het jaar 2023 bracht veel verschillende juridische procedures voor de Ksa met zich mee. We waren betrokken bij verzoeken, bezwaren en rechtszaken.  Verder zijn er enkele opvallende ontwikkelingen en uitdagingen die het jaar kenmerkten.

Boetebesluiten

Ksa_Voorkomen_AltDe toezicht- en handhavingsafdelingen van de Ksa hebben in 2023 6 boeterapporten opgesteld over onderzoek naar kansspelaanbod zonder vergunning en 2 boeterapporten over onderzoek naar overtredingen van aanbieders. De Ksa heeft in 2023 13 boetes opgelegd: 8 aan vergunde aanbieders, 4 wegens illegaal aanbod en 1 wegens reclame voor illegaal aanbod. 2 Rapporten zijn nog in behandeling. In 2022 is de Ksa gestart met het beboeten van online aanbieders (2 boetes). In 2023 zijn 6 online aanbieders beboet. Daarnaast heeft de Ksa ook boetes opgelegd aan fysieke aanbieders wegens het toelaten van spelers die geregistreerd stonden in het Cruks. In 16 gevallen lopen er nog juridische procedures tegen de sanctiebesluiten.

Woo-verzoeken en AVG-verzoeken

In 2023 heeft de Ksa 19 Woo-verzoeken ontvangen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het ging hier om formele verzoeken voor het openbaar maken van informatie. Daarnaast heeft de Ksa ook 3 informatieverzoeken over de beschikbaarheid van publieke informatie via de Woo-contactpersoon ontvangen. Wat opvalt, is dat de Woo-verzoeken steeds omvangrijker worden. Dit vraagt ook steeds meer capaciteit. Hiervoor is binnen de Ksa aandacht voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding binnen het project ‘Huis op Orde’ (zie ook de items paragrafen 2.7.3 en 5.5 in dit jaarvwerslag).

De Ksa heeft 3 AVG-verzoeken ontvangen, waarvan er 2 zijn afgehandeld. Het AVG-verzoek dat in december is ontvangen is nog in behandeling bij de Ksa.

Bezwaarprocedures

In 2023 heeft de Kansspelautoriteit bezwaarschriften tegen diverse besluiten ontvangen. Het grootste deel van deze bezwaren is ongegrond verklaard. Onder ‘in behandeling, ingetrokken, gegrond en ongegrond of niet-ontvankelijk’ staan ook bezwaren die voor 2023 zijn ingediend.

Bezwaren 2023
Ingediend In behandeling Ingetrokken Gegrond Ongegrond of
niet-ontvankelijk
Boetebesluit 16 7 - - 10*
Openbaarmakingsbesluit 17 7 - - 11
Last onder dwangsom 3 - - - 3
Invorderingsbesluit 1 1 - - -
Aanwijzing 1 - - - 3
Wob/Woo verzoeken 6 4 1 3 1
AVG verzoeken 1 1 - - -
Cruks onvrijwillig 2 - - - 2
Cruks vrijwillig 80 7 2 3 79
Vergunningen ** 18 2 3 1 12
Kansspelheffing 16 22 1 - 5
Overige 1 1 - - -

* Eén boetbesluit komt uit 2022.
** Dit betreft bezwaar tegen het weigeren van een aanvraag voor een vergunning, het intrekken van een vergunning, het verlenen van een vergunning en voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden.

Kansspelheffing fysiek

Ksa_Muntgeld_AltIn juli 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant het beroep van een exploitant van speelautomaten tegen de definitieve aanslag kansspelheffing van 2020 gegrond verklaard. De rechtbank oordeelde dat de Ksa op een alternatieve manier had moeten reageren op de situatie waarbij nationaal opgelegde sluitingsbeperkingen wegens de COVID-19-pandemie in 2020 resulteerden in het niet kunnen aanbieden van speelautomaten. De Ksa heeft in 2022 hoger beroep ingediend tegen deze uitspraak van de rechter en wacht nog op behandeling door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bezwaren naar aanleiding van deze uitspraak zijn aangehouden.

Gezien de mogelijke impact van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak op de hoogte van de aanslagen, heeft de Ksa besloten om in 2022 en 2023 anders om te gaan met de voorlopige en definitieve aanslagen kansspelheffing. Gebruikelijk ontvangt een vergunninghouder in maart de definitieve aanslag voor het voorgaande jaar en in juni de voorlopige aanslag voor het lopende jaar. Gelet op het hoger beroep is besloten de definitieve aanslag voor fysieke aanbieders voor het jaar 2022 nog niet op te leggen en de voorlopige aanslag voor het jaar 2023 over te slaan.

Kansspelheffing online

De Ksa heeft diverse bezwaren ontvangen tegen de opgelegde kansspelheffing voor online aanbieders. De online vergunninghouders zijn het niet eens met de wijze waarop de Ksa het brutospelresultaat berekent. Om die reden hebben de online vergunninghouders bezwaren ingediend tegen de opgelegde kansspelheffing. Deze bezwaren zijn nog bij de Ksa in behandeling. Naar aanleiding van de bezwaren is de Ksa tot nieuwe inzichten gekomen. Vanaf 1 januari 2023 zal de Ksa de berekening van het brutospelresultaat van de Belastingdienst volgen, die de Belastingdienst ook zelf hanteert.

Aansprakelijkstellingen

Aansprakelijkstelling/verzoek om schadevergoeding 2023
Ingediend In behandeling Afgehandeld
7 1 6

De meeste gevallen waarbij de Ksa wordt verzocht om een schadevergoeding gaan om spelers die staan ingeschreven in Cruks, maar desondanks worden toegelaten bij een speelhal. Tijdens de behandeling van de verzoeken in 2023 bleek in alle gevallen dat de toelating geen gevolg was van nalatig handelen door de Ksa. De verzoeken zijn afgewezen.

Rechtspraak

Beroep/hoger beroep/voorlopige voorzieningen 2023
Ingediend In behandeling Ingetrokken Gegrond/ toegewezen Gegrond rechtsgevolgen in stand Ongegrond/ afgewezen of niet ontvankelijk
Beroep 14 28 3 - - 6
Hoger beroep 2 10 1 - - 1
Voorlopige voorziening 22 3 1 1 - 17

Toelichting beroep/hoger beroep/voorlopige voorziening

De Ksa zag het aantal verzoeken om een voorlopige voorziening (vovo) fors stijgen van 5 in 2022 naar 22 in 2023. Dit hangt samen met de hoeveelheid boetebesluiten en openbaarmakingsbesluiten eind 2022 en in 2023. De ingediende beroepen gaan voornamelijk over sancties, vergunningen en Woo (Wob). Hoger beroep betreft sancties en vergunningen.

Civiele procedures 2023
Ingediend In behandeling Afgehandeld Toegewezen
1 1 1 -

Toelichting civiele procedures

Dit betreft de civiele procedures waarbij de Ksa betrokken is. De Landsadvocaat behartigt de belangen van de Ksa in deze procedures.