Exploitatievergunning

Behalve een modeltoelating is ook een exploitatievergunning voor een kansspel- of behendigheidsautomaat nodig. Soms is de eigenaar van de gelegenheid waar de speelautomaat staat opgesteld tevens de exploitant, maar soms ook niet. De exploitatievergunning is ook nodig als een eigenaar, de speelautomaten wilt verhuren. Wie de exploitant is, is te zien op de speelautomaat (op de firmasticker). Wanneer een exploitatievergunning wordt aangevraagd, onderzoekt de Kansspelautoriteit de integriteit van de aanvrager en andere relevante personen door middel van een Bibob-onderzoek. Vergunninghouders hebben een zorgplicht: ze zijn verplicht spelers te monitoren, bij risicovol gedrag moeten ze ingrijpen en kunnen aantonen dat ze voldoende maatregelen en voorzieningen hebben getroffen om kansspelverslaving te voorkomen. Zie: boetebesluit exploiteren zonder vergunning (pdf, 68 kB)

toptaak-vergunning-1 Overzicht verleende exploitatievergunningen (maandelijks geactualiseerd)

Aanvragen exploitatievergunning

U vraagt een exploitatievergunning aan door een aanvraagformulier en een Bibob-vragenformulier in te vullen en deze ondertekend en voorzien van alle gevraagde bijlagen naar de Kansspelautoriteit te sturen. De formulieren met bijlagen stuurt u per post naar:

Kansspelautoriteit
Afdeling Toezicht & Aanbieder
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Aanvraagformulieren

De formulieren worden in drie verschillende pakketten aangeboden. Welk pakket u kiest, is afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming waarin u speelautomaten wilt exploiteren.

Pakket A: u kiest pakket A (pdf, 58 kB) indien u als eigenaar van een eenmanszaak speelautomaten wilt exploiteren.

Pakket B: u kiest pakket B (pdf, 60 kB) indien u als vennoten van een VOF (vennootschap onder firma) of een CV (commanditaire vennootschap) speelautomaten wilt exploiteren.

Pakket C: u kiest pakket C (pdf, 60 kB) indien u kiest voor de ondernemingsvorm van een rechtspersoon, zoals een NV of BV, waarmee u speelautomaten wilt exploiteren.

Invullen en onderteken

U kunt de formulieren downloaden en invullen. Voor het invullen van de formulieren heeft u Adobe Reader nodig. Download het programma: Adobe Reader. U kunt de formulieren ook met pen invullen. U dient de formulieren dan eerst te printen. Beide sets formulieren (zowel het aanvraagformulier als het Bibob-vragenformulier (pdf, 364 kB)) dient u te ondertekenen. Let op: de aanvrager ondertekent. Is de aanvrager een rechtspersoon, dan dient elk van de bestuurders namens de rechtspersoon te tekenen. Treedt u op als gemachtigde van een aanvrager, dan dient u een machtigingsbewijs mee te sturen. Zonder de vereiste handtekeningen wordt de aanvraag NIET in behandeling genomen.

Behandeltermijn

Zodra de inhoudelijke behandeling van uw aanvraag start, ontvangt u hierover een brief. Omdat de Wet op de kansspelen geen specifieke wettelijke behandelingstermijn kent, gelden de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de aanvraag, mits tijdig en compleet aangeleverd, in beginsel binnen acht weken dient te zijn behandeld. Gemiddeld duurt de behandeling van een aanvraag echter twaalf weken of langer, als de aanvraag incompleet is en u om de nog ontbrekende informatie wordt gevraagd.

Opschorten behandeltermijn

De behandeltermijn gaat in vanaf het moment dat u de kosten voor de aanvraag heeft betaald en uw aanvraag compleet is. Wanneer u niet alle gevraagde informatie hebt aangeleverd, dan stelt de Kansspelautoriteit u eenmalig in de gelegenheid om deze aan te vullen. Gedurende die periode, van datum brief met vragen tot datum van volledige beantwoording van de gevraagde gegevens en schriftelijke bewijsstukken, wordt de behandelingstermijn opgeschort.

Kosten en geldigheid

Voor de betaling van de kosten voor de aanvraag ontvangt u een factuur. Zie voor meer informatie kosten exploiteren speelautomaten. Een exploitatievergunning wordt in beginsel voor een periode van tien jaar afgegeven.

Wijzigen exploitatievergunning

Beschikt u over een exploitatievergunning voor speelautomaten en wijzigt er iets aan uw onderneming, dan dient u dit direct door te geven aan de Kansspelautoriteit. Bij een wijziging kunt u denken aan een adreswijziging of een wijziging van de aandeelhouder(s), bestuurder(s), bedrijfsleider(s) of beheerder(s).

Wijzigingsformulieren

U kunt voor het doorgeven van de wijzigingen gebruik maken van onderstaande formulieren. U kunt de wijzigingsformulieren NIET gebruiken als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt. Bijvoorbeeld u heeft als eigenaar van een eenmanszaak een exploitatievergunning en u richt een BV op, dan kan de exploitatievergunning op uw naam niet overgaan naar de BV. Een BV is als rechtspersoon immers zelfstandig drager van rechten en plichten. Wilt u de exploitatie van de speelautomaten via de BV voortzetten, dan zult u dus namens de BV een nieuwe exploitatievergunning moeten aanvragen.

  • Wijzigingsformulier A (pdf, 65 kB): gebruik dit formulier als u als eigenaar van een eenmanszaak een vergunning heeft en u bijvoorbeeld een beheerder wilt aanmelden of wijzigen.
  • Wijzigingsformulier B (pdf, 203 kB): gebruik dit formulier als u als VOF een vergunning heeft en u bijvoorbeeld een beheerder wilt aanmelden of wijzigen. Wijzigen de vennoten dan dient u een nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt hiervoor dus niet het wijzigingsformulier gebruiken.
  • Wijzigingsformulier C (pdf, 219 kB):  gebruik dit formulier als u als rechtspersoon, zoals een NV of BV een vergunning heeft en u bijvoorbeeld een beheerder, bedrijfsleider, bestuurder of aandeelhouder wilt aanmelden of wijzigen.
  • Wijzigingsformulier D (pdf, 135 kB): gebruik dit formulier indien u alleen een adreswijziging wilt doorgeven.

Beëindigen exploitatievergunning

Als u stopt met het exploiteren van speelautomaten, uw speelautomaten verkoopt of als u failliet bent verklaard dan kunt u ervoor kiezen de exploitatievergunning te laten vervallen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek bij de Kansspelautoriteit indienen: Aanvraagformulier beëindigen exploitatievergunning (pdf, 37 kB)

Indien de onderneming waarmee u speelautomaten exploiteerde, is opgeheven of ontbonden, dan komt de exploitatievergunning van rechtswege al te vervallen. De exploitatievergunning is immers op naam gesteld en niet overdraagbaar naar een andere onderneming. U dient een dergelijke wijziging direct aan de Kansspelautoriteit door te geven.