Beoordeling integriteit exploitanten speelautomaten

Strenge eisen aan integriteit

Voor een vergunning voor het exploiteren van speelautomaten stellen wij strenge eisen aan integriteit. Aanvragers en houders van een vergunning moeten van goed gedrag zijn. Dat geldt ook voor andere personen en bedrijven die bij een vergunning betrokken zijn. De Kansspelautoriteit kan een vergunning weigeren of intrekken als sprake is van wetsovertredingen in het verleden, ofwel antecedenten.

Voor een veilige, eerlijke en integere kansspelmarkt

Het doel van de integriteitsbeoordeling is veilige, eerlijke en integere kansspelmarkt. Misstanden als fraude, witwassen en vermenging van legale en illegale kansspelen willen wij zo veel mogelijk voorkomen.

Goedwillende ondernemers – die in de meerderheid zijn – hebben hier ook voordeel van. Zij hebben minder oneerlijke concurrentie van malafide ondernemers die crimineel geld kunnen investeren en zich niet aan de regels houden.

Wij toetsen de integriteit op grond van de Wet op de Kansspelen en op grond van de Wet Bibob.

Weigeren, intrekken of voorwaarden aan vergunning

Elk van onderstaande beoordelingen kan ertoe leiden dat wij een vergunning weigeren of intrekken. In sommige gevallen kunnen wij ook beslissen om voorwaarden aan een vergunning te verbinden.

6 punten waarop wij de integriteit exploitant beoordelen

Antecedentenonderzoek

Het antecedentenonderzoek dient om het levensgedrag en de hiervoor genoemde gevaren van misbruik te beoordelen. Hieronder staat kort beschreven wat dit onderzoek en deze beoordeling inhoudt.

Bronnen antecedentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek is geen opsporingsonderzoek. Wij zoeken vooral uit wat al bekend is bij de overheid. Het onderzoek begint vaak met de gegevens die u zelf heeft verstrekt. Daarna kunnen wij onder andere de volgende partijen raadplegen:

  • handelsregisters en kadaster
  • internet en de media
  • justitie, ook strafbladen
  • politie
  • gemeenten
  • Belastingdienst
  • Landelijk Bureau Bibob
  • buitenlandse kansspelautoriteiten

Beoordeling informatie

Nadat wij deze bronnen geraadpleegd hebben beoordelen we de informatie. De beoordelingen van het levensgedrag en de gevaren van misbruik verschillen deels, maar lijken ook voor een groot deel op elkaar. De volgende factoren zijn van belang:

Wie is de aanvrager en met wie werkt hij samen?

Wij onderzoeken altijd de aanvrager of houder van de vergunning, maar ook beheerders en bedrijfsleiders, aandeelhouders, financiers en personen en bedrijven met wie nauw wordt samengewerkt. Als een ondernemer nog andere bedrijven heeft, dan worden die meestal ook onderzocht.

Zijn er wetsovertredingen in het verleden?

Antecedenten zijn strafbare wetsovertredingen uit het verleden. Het gaat daarbij om misdrijven en overtredingen onder het strafrecht. Maar wij betrekken ook bestuurlijk beboetbare overtredingen bij de beoordeling. Bijvoorbeeld overtredingen met betrekking tot belastingen, uitkeringen of (illegale) kansspelen.

Het maakt verder niet uit of een feit in Nederland of in het buitenland is gepleegd: alle feiten worden bij de beoordeling betrokken.

Wij houden rekening met de ernst van een feit. Drugshandel en witwassen wegen bijvoorbeeld zwaarder dan snelheidsovertredingen of verzuimboetes van de Belastingdienst. Verder kunnen de omstandigheden waaronder een feit is begaan, ook van belang zijn. Strafbare feiten die zijn begaan als automatenexploitant, wegen wij zwaarder mee. Maar let op: ook een strafbaar feit begaan in de privésfeer kan tot weigering of intrekking van een vergunning leiden.

Wanneer vonden wetsovertredingen plaats?

Van belang is ook hoe lang geleden antecedenten hebben plaatsgevonden. Hoe recenter iets plaatsvond, des te zwaarder weegt het over het algemeen mee. Bij de levensgedragtoets kijken wij in ieder geval 8 jaar terug en regelmatig langer.

Tijd doorgebracht in detentie maakt verder niet dat antecedenten minder relevant worden. Van belang is dat iemand heeft laten zien dat hij geen strafbare feiten meer heeft gepleegd, terwijl hij zich vrij in de samenleving heeft kunnen bewegen.

Hoe vaak en hoe lang vonden wetsovertredingen plaats?

Soms besluiten wij om een vergunning te weigeren of in te trekken op basis van één incident. In andere gevallen is van belang of iemand vaker of langer over de schreef is gegaan. Soms is het geen probleem als een minder ernstig strafbaar feit één keer is gepleegd, maar wel als dat herhaaldelijk is gebeurd.

Minder bewijs nodig dan in strafrecht

Wij letten bij een antecedentenonderzoek op veroordelingen, maar kunnen een vergunning ook weigeren of intrekken als er (nog) geen veroordeling is. Dat kan al als er ‘ernstige vermoedens’ zijn. Hiervoor is concreet bewijs nodig, maar wel minder dan in het strafrecht het geval is. Soms kunnen wij afgaan op een geaccepteerde transactie of onherroepelijke boete van bijvoorbeeld de Belastingdienst. In andere gevallen beoordelen wij zelf het bewijs in een straf- of boetezaak.

We wegen andere belangen mee

Bij slecht levensgedrag moeten wij een vergunning weigeren of intrekken. Als er een gevaar van misbruik bestaat moeten wij eerst nog een belangenafweging maken. Aan de ene kant is het belangrijk om het gevaar te beperken. Aan de andere kant staan vooral de financiële belangen van de ondernemer. Als de antecedenten niet ernstig zijn, kunnen wij besluiten dat wij een vergunning toch verlenen of in stand houden.

Zienswijze, bezwaar & beroep

De integriteitsbeoordelingen kunnen tot de conclusie leiden dat er 1 of meer redenen zijn om een vergunning te weigeren of in te trekken. Als wij van plan zijn om dat te doen, zullen wij dat eerst aan de betrokkenen kenbaar maken. Wij maken dan ook duidelijk waarop wij het voorgenomen besluit baseren. De betrokkenen kunnen dan hun zienswijze geven en eventueel andere relevante informatie doorgeven. Dat kan in een gesprek of per brief. Daarna nemen wij een besluit.

Als wij besluiten om een vergunning te weigeren of in te trekken, kunt u tegen dat besluit in bezwaar. Dat bezwaar schort het besluit niet op: er mag dus niet geëxploiteerd worden. Als de Kansspelautoriteit ook na bezwaar negatief besloten heeft, kunnen de betrokkenen bij de rechter proberen dit besluit ongedaan te maken.

De informatie op deze pagina is geen beleid(sregel) voor de beoordeling. De uitleg is niet volledig. De gehanteerde formuleringen zijn ook niet altijd juridisch correct. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen; het is bedoeld om uitleg te geven.