Integriteit exploitanten speelautomaten


Als houder van een exploitatievergunning moet u van goed gedrag zijn. Dat geldt ook voor andere personen en bedrijven die bij een vergunning betrokken zijn. Wij beoordelen uw integriteit en kunnen een vergunning weigeren of intrekken als sprake is van wetsovertredingen in het verleden.

Voor een veilige, eerlijke en integere kansspelmarkt

Het doel van de integriteitsbeoordeling is een veilige, eerlijke en integere kansspelmarkt. Misstanden als fraude, witwassen en vermenging van legale en illegale kansspelen willen wij zo veel mogelijk voorkomen.

Goedwillende ondernemers – die in de meerderheid zijn – hebben hier ook voordeel van. Zij hebben minder oneerlijke concurrentie van malafide ondernemers die crimineel geld kunnen investeren en zich niet aan de regels houden.

Wij toetsen de integriteit op grond van de Wet op de Kansspelen en op grond van de Wet Bibob.

Weigeren, intrekken of voorwaarden aan vergunning

Elk van onderstaande beoordelingen kan ertoe leiden dat wij een vergunning weigeren of intrekken. In sommige gevallen kunnen wij ook beslissen om voorwaarden aan een vergunning te verbinden.

6 punten waarop wij de integriteit exploitant beoordelen

Antecedentenonderzoek

Het antecedentenonderzoek dient om het levensgedrag en de hiervoor genoemde gevaren van misbruik te beoordelen. Hieronder staat kort beschreven wat dit onderzoek en deze beoordeling inhoudt.

Bronnen antecedentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek is geen opsporingsonderzoek. Wij zoeken vooral uit wat al bekend is bij de overheid. Het onderzoek begint vaak met de gegevens die u zelf heeft verstrekt. Daarna kunnen wij onder andere de volgende partijen raadplegen:

 • handelsregisters en kadaster
 • internet en de media
 • justitie, ook strafbladen
 • politie
 • gemeenten
 • Belastingdienst
 • Landelijk Bureau Bibob
 • buitenlandse kansspelautoriteiten

Beoordeling informatie

Als de bronnen geraadpleegd zijn, beoordeelt de Kansspelautoriteit de informatie. De beoordelingen van het levensgedrag en de gevaren van misbruik verschillen deels, maar lijken ook voor een groot deel op elkaar. De volgende factoren zijn van belang:

De informatie op deze pagina is geen beleid(sregel) voor de beoordeling. De uitleg is niet volledig. De gehanteerde formuleringen zijn ook niet altijd juridisch correct. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen; het is bedoeld om uitleg te geven.

Factoren bij beoordeling antecedenten

Zienswijze, bezwaar & beroep

Wat is het proces na integriteitsonderzoek?

 • Wij maken kenbaar als er 1 of meer redenen zijn om een vergunning te weigeren of in te trekken
 • U kunt uw zienswijze geven in een gesprek of per brief
 • Wij nemen een besluit de vergunning te weigeren of in te trekken
 • U kunt bezwaar maken

Als de Kansspelautoriteit ook na bezwaar negatief besloten heeft, kunt u bij de rechter proberen dit besluit ongedaan te maken.