Inrichten en beheren controledatabank


De wet Kansspelen op Afstand verplicht aanbieders van kansspelen op afstand om near real time speelgegevens vast te leggen. Deze gegevens moet de aanbieder plaatsen op een afgescheiden computersysteem. Dit afgescheiden systeem noemt de wetgever de controledatabank, ofwel CDB.

Als aanbieder van online kansspelen bent u verplicht om de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang te verlenen tot uw CDB. Zo kan worden gecontroleerd of u zich aan de regels en voorschriften houdt.

De databank moet voldoen aan alle door de Kansspelautoriteit opgestelde vereisten over de inrichting en het gebruik.

Download instructie inrichten controledatabank

Op 14 juni 2023 heeft de Ksa nieuwe specificaties (versie 1.1) voor de CDB gepubliceerd. De wijzigingen in de specificaties hebben het karakter van een administratieve verduidelijking. We verwachten dat de impact op uw systemen nihil is.

U hoeft naar aanleiding van de nieuwe specificaties geen keuring uit te voeren. Uiteraard moet u bij een toekomstige keuring de nieuwe specificaties wel als standaard nemen. Om eventuele lopende of geplande keuringen niet te doorkruisen heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2023 de tijd om versie 1.1 van de specificaties in gebruik te nemen.

Bekijk het totaaloverzicht van updates van het datamodel, de specificaties en XSD’s.

KSA CDB Specifications version 1.1 14 juni 2023 (pdf, 463 kB)

KSA CDB Datamodel version 1.1 minus WWFT and Delta 25 april 2023 (pdf, 642 kB)

KSA XSD minus WWFT and Delta version 1.1 25 april 2023 (zip, 16 kB)

Let op: ziet u inconsistenties tussen het datamodel en de XSD? Bijvoorbeeld in spelling? Ga dan altijd uit van de XSD.

Download praktische toelichting

Om u te helpen bij het inrichten van uw CDB hebben we een aantal voorbeelden op een rij gezet.

Praktische toelichting versie 2.0 23 augustus 2023 (pdf, 270 kB)

Klaar met inrichten? Gebruik formulier voor vergunningaanvraag

Gebruik altijd het CDB vragenformulier wanneer u in het digitale portaal verklaringen over uw CDB instuurt. U vindt dit formulier bij benodigde documenten.

Let op! Dit formulier wordt gebruikt als leeswijzer bij uw documenten. Stuurt u documenten opnieuw in? Bijvoorbeeld omdat er wijzingen zijn. Dan moet u ook dit formulier opnieuw invullen en meesturen.

Geef daarbij altijd de volledige bestandsnamen met versienummer aan. Ook van documenten die u al hebt ingestuurd en die niet wijzigen. Documenten die niet wijzigen hoeft u niet opnieuw in te sturen.

Integratietest en productieaansluiting

Heeft u een vergunning aangevraagd? Als u alle documenten voor het onderwerp CDB heeft aangeleverd en deze inhoudelijk juist en volledig zijn, bellen wij u om een afspraak te maken voor een startgesprek voor de integratietest.

Bij de integratietest testen we de verbinding tussen uw CDB, onze systemen en de gegevensverwerking. Een goed functionerende CDB is ten allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de test controleert de Ksa of u aan alle voorwaarden voldoet.

Het inplannen, uitvoeren en afronden van de integratietest test duurt circa 6 weken. Bij maatwerk hebben wij meer tijd nodig.

Wat u ten minste nodig heeft voor de integratietest CDB

  • Een testomgeving die werkt zoals uw productieomgeving. Dit betekent dat de data naar uw CDB automatisch gegenereerd wordt zonder handmatige manipulaties.
  • Testgegevens

Waar uw testgegevens aan moeten voldoen hangt af van uw spelaanbod en het aantal spelers dat u verwacht. Dit bespreken wij met u in het startgesprek. Tijdens het startgesprek ontvangt u ook verdere technische informatie om de integratietest CDB zo soepel mogelijk te laten verlopen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw testomgeving en testgegevens. Deze moeten voldoende representatief zijn en werken conform de specificaties van uw live controledatabank.

De testomgeving moet minimaal 3 maanden na ingebruikname beschikbaar blijven. Dit is om eventuele herstelacties op productiebevindingen te kunnen testen vóór de implementatie ervan.

Het eindresultaat van een integratietest blijft 3 maanden geldig. Als uw CDB na 3 maanden nog niet live is, dan moet uw CDB opnieuw getest worden.

Geen wijzigingen aan uw CDB na de integratietest

Uw CDB en de integratie met onze systemen dienen ongewijzigd te blijven tot aan de aansluittest op productieniveau. Als u nieuwe functionaliteit of updates doorvoert mag dat geen gevolgen hebben voor de testuitkomst.

Bent u toch van plan een wijziging door te voeren? Meld dit ons zodat wij de impact kunnen bepalen op de geldigheid van de tests. U heeft op dat moment de contactgegevens van het CDB team van ons ontvangen.

Als de integratietest niet slaagt

Als de integratietest niet slaagt kunnen wij de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld als wij behalve problemen met de aansluittest ook andere gebreken constateren in uw aanvraag.

Het is ook mogelijk dat u wel een vergunning krijgt maar dat u pas mag exploiteren als u de aansluittest succesvol heeft gedaan.

Vragen bij het belastinggedeelte van uw CDB

Beheren van uw controledatabank

Als vergunninghouder moet u de CDB actief beheren. Het beheer moet gericht zijn op:

  • Voorkomen van verstoringen
  • Garanderen van beschikbaarheid van de CDB
  • Optimaal functioneren van de CDB
  • Tijdig signaleren wanneer onderhoud of vernieuwing van applicaties of de infrastructuur noodzakelijk is

Ook een wijziging in spelaanbod of bedrijfsvoering kan leiden tot een aanpassing in CDB, infrastructuur, processen of datamapping.

U meldt iedere relevante wijziging of verstoring van de CDB.

Toekomstige wijzigingen specificaties en datamodel

Wijzigingen op de specificaties en het datamodel zijn mogelijk. Bijvoorbeeld als er technische of administratieve updates zijn. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen mogelijk, bijvoorbeeld als de regelgeving wijzigt. Updates kunt u altijd op deze overzichtspagina vinden.

Op basis van ervaringen van andere kansspeljurisdicties verwachten wij jaarlijks een nieuwe versie van de specificaties en het bijbehorende datamodel te publiceren.

Aan deze informatie - of door ons verstrekte aanvullende informatie - kan geen zelfstandige toestemming worden ontleend voor het aanbieden van een bepaald kansspel of een deel daarvan. Toestemming om een ​​bepaald kansspel aan te bieden bestaat alleen en voor zover aan de exploitant een vergunning is verleend als bedoeld in de Wet op de kansspelen.

Vergunninghouders moeten voldoen aan alle vereisten voor de CDB, inclusief updates en toevoegingen. Het niet naleven van deze vereisten wordt beschouwd als een overtreding van de Nederlandse regelgeving waartegen de Kansspelautoriteit kan optreden. Onder alle omstandigheden prevaleert de tekst van de Wet op de kansspelen, inclusief de daarop gebaseerde regelgeving.

Vragen over de gegevens in de controledatabank

Vragen en antwoorden bij beëindiging CDB