Openbaarmakingsbeleid


De Kansspelautoriteit neemt als toezichthouder op de markt voor de kansspelen besluiten. Als er een maatschappelijk belang is, publiceren wij onze besluiten. Met die publicatie dienen wij verschillende belangen:

 • Wij laten zien welke beslissingen wij namen en hoe we te werk gingen
 • Wij waarschuwen de consument voor oneerlijke of illegale praktijken door kansspelaanbieders
 • Publiceren van besluiten heeft een afschrikwekkende werking

Bij het openbaar maken van besluiten volgen wij bepalingen uit de Wet Open Overheid (Woo) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme - Wwft.

Wij wegen daarbij de belangen van betrokken: zij mogen niet onevenredig veel nadeel lijden. Persoonsgegevens worden in principe niet vermeld, tenzij het om personen gaat die wegens hun functie in de openbaarheid treden.

Als een besluit van de Kansspelautoriteit bij de rechter geheel geen stand houdt, verwijderen wij het besluit direct van de site. De Kansspelautoriteit kan de betrokkene in zo’n geval een rectificatie aanbieden.

Procedure van openbaarmaking

Bij het publiceren van besluiten volgen wij deze procedure:

 • Wij nemen een openbaarmakingsbesluit. Daarin staat waarom wij vinden dat het besluit openbaar moet worden gemaakt. Alleen in besluiten als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet open overheid (Woo) wordt geen apart openbaarmakingsbesluit genomen maar staat deze in het Woo-besluit zelf.

 • Wij stellen de belanghebbende op de hoogte gesteld van het besluit

 • De belanghebbende kan bezwaar maken tegen openbaarmaking. Bezwaar schort openbaarmaking niet op. Om openbaarmaking tegen te gaan, kan de belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De belanghebbende krijgt hier 2 weken de tijd voor na het nemen van het besluit.
 • Wij publiceren het besluit zelf en het openbaarmakingsbesluit op onze website, eventueel in combinatie met een nieuwsbericht. Als wij een nieuwsbericht maken bevat dat niet meer informatie dan in het besluit staat.
 • Nieuwsberichten publiceren wij ook via sociale media.

Welk soort besluit kunnen wij nemen?

Exploitatievergunning & modeltoelating

Om een speelautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen is behalve een modeltoelating ook een exploitatievergunning nodig. Wij publiceren de verleende exploitatievergunningen. Deze lijst actualiseren we regelmatig.

Modeltoelating

Om een speelautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen is een modeltoelating nodig. Wij publiceren wat de voorschriften en eisen zijn. Verklaringen, voorschriften, wijzigingen, aanvullingen of intrekkingen worden in de Staatscourant gepubliceerd.

Besluiten in kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

De Kansspelautoriteit houdt ook toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme, de Wwft. Alleen Holland Casino en vergunninghouders online kansspelen staan onder het Wwft-toezicht van de Kansspelautoriteit.

Voor de Wwft geldt dat alleen waarschuwingen, verklaringen en besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie openbaar worden gemaakt. Wwft-sancties zijn: een aanwijzing, een last onder dwangsom, een boetebesluit en een functieverbod. De Wwft bepaalt dat besluiten tot het opleggen van een sanctie pas openbaar mogen worden gemaakt als de betrokkene geen bezwaar of (hoger) beroep meer tegen het besluit kan instellen. Alleen een aanwijzing, een waarschuwing, een verklaring, een verbeurde last onder dwangsom en een bestuurlijke boete voor een ernstige overtreding (artikel 32f, vierde lid Wwft in combinatie met artikel 31, tweede lid Wwft) worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

Wij maken de sanctie en het besluit op bezwaar openbaar. Als wij een sanctie versneld openbaar maken en tegen die sanctie is bezwaar gemaakt of beroep ingesteld, dan wordt ook vermeld wat de status en uitkomst van de procedure is.

Andere vergunningen

Een wettelijke taak van de Kansspelautoriteit is het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen. Wij verlenen vergunningen voor:

 • eenmalige loterijen. De vergunningsvoorwaarden zijn voor alle eenmalige loterijen hetzelfde. Het overzicht met afgegeven vergunningen wijzigt zodra er een nieuwe vergunning wordt afgegeven of een vergunning eindigt.
 • meerjarige loterijen. De vergunningsvoorwaarden zijn voor alle meerjarige goededoelenloterijen hetzelfde. De verleende vergunningen worden in de Staatscourant gepubliceerd.
 • Daarnaast kent Nederland monopolieloterijen. De verleende vergunningen met daarin de voorwaarden zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Besluiten als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Woo (openbaarmaking op verzoek)

Bij beslissingen op verzoeken als bedoeld in de Wet open overheid (Woo) worden gepubliceerd:

 • Het besluit
 • De inventarislijsten (indien van toepassing)
 • De (gedeeltelijk) openbaar te maken stukken (indien van toepassing)

Beslissingen op bezwaar worden alleen gepubliceerd als bij die beslissing meer informatie openbaar wordt gemaakt dan bij het primaire besluit.

Let op: voor deze Woo-besluiten wordt geen apart openbaarmakingsbesluit genomen. De openbaarmaking van het Woo-besluit wordt opgenomen in het besluit zelf.

Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

De oplegging van een last onder bestuursdwang, gericht op het beëindigen van een overtreding, wordt (in beginsel) gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de last onder dwangsom. Beslissingen op bezwaar tegen een last onder bestuursdwang en tegen een last onder dwangsom worden (wederom in beginsel) openbaar gemaakt. Als de Ksa de last onder bestuursdwang of dwangsom niet uitvoert omdat de overtreding is beëindigd, kan de betrokkene verzoeken om intrekking of opheffing van de last. Als dit verzoek wordt ingewilligd, wordt dit besluit openbaar gemaakt. De oplegging van de last wordt niet verwijderd. Een afwijzing van het verzoek wordt niet openbaar gemaakt: de last verandert immers niet.

Boetes

Boetebesluiten, inclusief eventuele beslissingen op bezwaar daartegen, worden (in beginsel) openbaar gemaakt. Als een partij weigert een boete te betalen, wordt daarvan melding gemaakt op de website van de Ksa.

Handhavingsverzoeken

Beslissingen op handhavingsverzoeken, waarbij de Ksa wordt verzocht op te treden tegen een (vermoedelijke) overtreding, worden in beginsel gepubliceerd.

Bindende aanwijzing op grond van artikel 34n van de Wet op de kansspelen

De Ksa kan een kansspelaanbieder een bindende aanwijzing geven met betrekking tot de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften binnen een in die aanwijzing gegeven redelijke termijn.

Ook degene die de deelname aan kansspelen zonder vergunning bevordert of daartoe middelen verschaft, kan zo’n aanwijzing krijgen.

Deze aanwijzingen worden (in beginsel) openbaar gemaakt.