Toezicht op de Wwft & matchfixing


De Kansspelautoriteit is sinds 1 januari 2016 aangewezen als toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Witwassen is crimineel verkregen geld legaal maken, zodat de herkomst niet langer zichtbaar is. Ook het besteden van crimineel geld wordt gezien als witwassen. Financieren van terrorisme is geld gebruiken om terroristische activiteiten, bijvoorbeeld het plegen van aanslagen, mogelijk te maken.
Ook gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, is een witwasrisico.

Aanbieders van speelautomaten, landgebonden sportweddenschappen en loterijen hoeven van de wetgever niet aan de Wwft te voldoen, omdat zij een laag risico op witwassen hebben.

Voor welke kansspelaanbieders geldt de Wwft?

De Wwft geldt voor houders van:

  • vergunning speelcasino: Holland Casino
  • vergunning kansspelen op afstand

Lees in onze Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme welke verplichtingen deze vergunninghouders hebben.

Hoe wij toezicht houden op de Wwft

De Kansspelautoriteit heeft geen wettelijke taak in het opsporen van matchfixing of witwassen maar kijkt of aanbieders met een vergunning voldoende doen om matchfixing of witwassen te voorkomen.

Wij houden toezicht op vergunninghouders door bijvoorbeeld te onderzoeken of zij:

  • risico’s hebben geïnventariseerd op witwassen en matchfixing, zoals deze zich in de eigen organisatie kunnen voordoen, zie ook hoofdstuk 2 van de Leidraad Wwft
  • cliëntenonderzoek naar iedere speler uitvoeren: wie is de speler, welke transacties voert de speler uit en waar komt het geld van de speler vandaan, zie ook hoofdstuk 3 van de Leidraad Wwft
  • transacties van de speler monitoren en melden bij FIU Nederland als deze ‘ongebruikelijk’ zijn - omdat ze een vermoeden van matchfixing of witwassen opleveren, zie ook hoofdstuk 4 van de Leidraad Wwft

Elke 2 maanden overleggen wij met de DNB, AFM, BFT, BTWwft, NOvA, FIU, JenV en MinFin over het toezicht op de Wwft.

Vermoedt u een overtreding van de Wwft bij een kansspelaanbieder? Iedereen kan bij ons een melding doen van een vermoedelijke overtreding Wwft.

Melden matchfixing bij kansspelen

Binnen de Kansspelautoriteit is de Sports Betting Intelligence Unit opgericht, ofwel SBIU, een meldpunt voor signalen van mogelijke matchfixing bij kansspelen.

Houders van een vergunning voor kansspelen op afstand moeten de SBIU, wedstrijdorganisator en sportorganisatie informeren over feiten of omstandigheden die duiden op matchfixing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen. Zie hoofdstuk 7 van de Leidraad Wwft om te zien welke informatie naar de SBIU moet en welke naar de FIU.

Landgebonden sportweddenschappen hoeven niet aan de Wwft te voldoen maar moeten wel de SBIU en sport informeren over de feiten of omstandigheden die duiden op matchfixing.

Bent u een aanbieder van sportweddenschappen en wilt u informatie delen met de SBIU? Dat kan via sbiu@kansspelautoriteit.nl

In het Nationaal Platform Matchfixing en het hieruit voortvloeiende 'signalenoverleg' delen wij met partijen als politie, FIOD en OM informatie over signalen met betrekking tot matchfixing.

Gegevens delen

Soms krijgen wij verzoeken van opsporingsinstanties of de sportsector om gegevens te delen. Wij kunnen echter alleen gegevens aan derden verstrekken als wij die gegevens op grond van de Wet op de kansspelen of de Wwft hebben verkregen én er een grondslag voor gegevensdeling is.

Wij kunnen niet op verzoek van derden gegevens opvragen bij aanbieders. Als derden informatie willen waar aanbieders over beschikken, moeten zij de informatie rechtstreeks bij de aanbieder vorderen

De Kansspelautoriteit kan informatie over het toezicht, trends en ontwikkelingen op het terrein van Wwft en matchfixing delen, als deze informatie niet te herleiden is naar individuele aanbieders.

Nog vragen?

Vragen over het witwas- of matchfixingstoezicht van de Kansspelautoriteit? Mail naar info@kansspelautoriteit.nl