Registratieverplichtingen en interventies


Vanaf 1 april 2021 zijn speelautomatenhallen verplicht om gegevens vast te leggen van mogelijk onmatige deelname of risico's op kansspelverslaving, en interventies in het speelgedrag. Vanaf 1 oktober 2021 moet een speelautomatenhal ook de bezoekfrequentie van spelers vastleggen. Deze nieuwe registratieverplichtingen zijn een belangrijke voorwaarde om speelgedrag te kunnen analyseren.

De nieuwe wet- en regelgeving brengt veel veranderingen voor het beleid en de bedrijfsvoering van speelautomatenhallen met zich mee. In oktober en november 2021 heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) door heel Nederland controles uitgevoerd bij in totaal twintig speelautomatenhallen. De Ksa heeft hierbij gecontroleerd of zij voldoen aan een aantal (nieuwe) registratieverplichtingen die bedoeld zijn om kansspelverslaving te voorkomen. Bij de controle is gebleken dat veel speelautomatenhallen nog niet (helemaal) voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen op het gebied van verslavingspreventie. Lees het nieuwsbericht over de controle bij speelautomatenhallen.

In september 2020 heeft de Ksa op haar website uitleg gegeven over de nieuwe regels op het gebied van verslavingspreventie. Uit de recente controle blijkt dat een deel van de speelautomatenmarkt ook na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving en de uitleg van de Ksa nog niet (helemaal) voldoet aan de nieuwe eisen. We willen daarom nog een keer wijzen op de regels waar tijdens de recente controle op gecontroleerd is: de nieuwe registratieverplichtingen voor verslavingspreventie.

Let op! Dit is dus geen volledige opsomming van alle nieuwe verplichtingen. Hieronder ziet u alleen een overzicht van de registratieverplichtingen waarop in oktober en november gecontroleerd is. De volledige opsomming vindt u in de wet- en regelgeving en de beleidsregels. U bent als vergunninghouder zelf verantwoordelijk voor het naleven en kennen van de regels.

Registreren van de bezoekfrequentie

U legt de bezoekfrequentie van alle spelers vast. Dit is niet hetzelfde als het checken van een speler in Cruks. Naast de check in Cruks legt u de datum en het tijdstip van ieder individueel bezoek vast. U moet altijd zelf inzicht hebben in de bezoekfrequentie van alle spelers.

Registreren van de interne en externe signalen

U registreert ook andere zogenoemde ‘interne’ en ‘externe’ signalen. Het gaat om signalen die kunnen wijzen op onmatige deelname aan kansspelen of risico’s op kansspelverslaving. Zo kan de ontwikkeling van een kansspelverslaving zo snel mogelijk gesignaleerd worden en indien nodig een interventie gedaan worden, zoals de speler adviseren over zijn speelgedrag. Deze registraties moeten gekoppeld zijn aan de identiteit van de speler.

Mogelijke interne of externe signalen zijn in ieder geval:

 • Hoge of toenemende speelfrequentie
 • Lange of toenemende speelduur
 • Sociaal ongepaste behandeling van of uitingen richting personen
 • Inzetten of inzetgedrag die een afwijkend patroon laten zien ten aanzien van eerder gedane inzetten of eerder vertoont inzetgedrag
 • Uitingen van frustratie of ongemak
 • Afwijkingen in het patroon van speeltijdstippen

Het is belangrijk dat u in ieder geval werkt met deze zes signalen uit de wet. Er kunnen ook andere signalen zijn bij spelers, bijvoorbeeld het verwaarlozen van het uiterlijk of plotseling alleen komen in plaats van met anderen. Met de registratie van deze signalen krijgt u een zo compleet mogelijk beeld van het speelgedrag van een speler. Zo signaleert u een gokverslaving zo vroeg mogelijk.

Ieder signaal registreert u zo snel mogelijk op naam van de speler. Dit mag ook op een eigen klantcode, zolang de speler maar te identificeren is. Aan de hand van de geregistreerde signalen analyseert u of de speler het gokken nog onder controle heeft en een interventie nodig is. Per keer kijkt u wat op dat moment een passende interventie is.

Registreren van interventies

De wetgever heeft bepaald welke interventies er in ieder geval gedaan moeten worden als de situatie daarom vraagt:

 • De speler met een gesprek inzicht geven in zijn speelgedrag en hem daarbij wijzen op gesignaleerd onmatig of risicovol speelgedrag
 • De speler adviseren om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op eenvoudige wijze inzicht kan krijgen in zijn eigen speelgedrag (hiervoor zijn online (app)diensten beschikbaar)
 • De speler adviseren gebruik te maken van de mogelijkheid om de toegang tot uw speelautomatenhal te beperken voor een bepaalde tijdsduur per bezoek of voor bepaalde tijdsblokken
 • De speler zonder zijn/haar toestemming toegang aan uw speelautomatenhal ontzeggen voor een bepaalde tijd per bezoek of bepaalde tijdsblokken
 • De speler adviseren zich voor een bepaalde tijd uit te sluiten voor toegang aan uw speelautomatenhal
 • De speler zonder zijn toestemming voor bepaalde of onbepaalde duur uitsluiten van toegang aan uw speelautomatenhal

Bij het doen van een interventie kijkt u elke keer naar de noodzaak, het doel van de interventie bereiken en of de interventie passend is bij het gedrag van de speler en de situatie. De interventies stemt u in ieder geval af op:

 • De leeftijd van de speler
 • Het vertoonde speelgedrag
 • De signalen die wijzen op onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving
 • De reactie van de speler op eerder getroffen interventiemaatregelen voor zover hiervan sprake is

Als u de interventie gedaan heeft, legt u deze ook vast.  U registreert in ieder geval de volgende gegevens:

 • De identiteit van de speler
 • Datum en tijdstip van de interventie
 • Om welke interventie het gaat
 • De aanleiding voor de interventie
 • De reactie van de speler op de interventie

Persoonlijk onderhoud

Het persoonlijk onderhoud is een zwaardere interventie. Het persoonlijk onderhoud is verplicht bij een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving. Aan een persoonlijk onderhoud zijn extra eisen gesteld, waaronder:

 • De speler moet in een persoonlijk onderhoud gewezen worden op (de ontwikkeling van) zijn speelgedrag en de gevaren van kansspelverslaving
 • De speler wordt geadviseerd over de mogelijkheden om minder deel te nemen aan kansspelen. Ook wordt hij gewezen op de beschikbare hulpverlening en gestimuleerd om hier gebruik van te maken
 • Ook onderzoekt u of de speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving schade kan toebrengen aan zichzelf of aan zijn naasten. U kijkt bij dit onderzoek in ieder geval naar de gevolgen van de deelname aan kansspelen voor de financiële situatie, de gezinssituatie, de gezondheid en werksituatie van de speler. Zie ook het derde lid van artikel 3.1.14 van de beleidsregels verantwoord spelen.

Bij een persoonlijk onderhoud registreert u dezelfde gegevens als bij een interventie. Daarnaast registreert u aanvullend in ieder geval de volgende gegevens:

 • De gegevens met betrekking tot het persoonlijk onderhoud over het wijzen op het speelgedrag, de ontwikkeling daarvan en de gevaren van kansspelverslaving, de voorzieningen om deelname te beperken en de beschikbare hulp en de eventuele schade de speler mogelijk aan zichzelf of anderen kan toebrengen
 • De conclusies die hij verbindt aan de uitkomsten van het onderzoek (wijzen op speelgedrag, hulp en de mogelijke schade)
 • De eerdere interventiemaatregelen, voor zover hiervan sprake is
 • De maatregelen om vervolg te geven aan het persoonlijk onderhoud

U registreert deze gegevens tijdens het gesprek of zo snel mogelijk na afloop.