Rapporteren online kansspelen


Bent u houder van een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen? Dan bent u verplicht om elk kwartaal en elk kalenderjaar te rapporteren aan de Kansspelautoriteit.

Wij gebruiken uw rapportage om toezicht te kunnen houden en om te beoordelen of spelers veilig kunnen spelen.

Onderwerpen van uw rapportage

U rapporteert over de onderwerpen:

Hoe vaak u rapporteert

Als vergunninghouder online kansspelen rapporteert u:

 • Jaarlijks, binnen 42 dagen na 31 december,
  • Over alle gevraagde gegevens
 • Elk kwartaal, binnen 28 dagen na afloop van het kwartaal, over:
  • Gegevens voorblad rapportageformat
  • Gegevens werving en reclame
  • Gegevens verslavingspreventie en
  • Gegevens in het blok integriteitsbeleid weddenschappen

Let op: uw eerste kwartaalrapportage dient u in over de periode oktober 2021 tot en met december 2021, in januari 2022. Uw eerste jaarrapportage gaat over de rapportageperiode oktober 2021 tot en met december 2022 en beslaat 5 kwartalen.

Hoe u rapporteert

U rapporteert via:

Heeft u meerdere vergunningen? Dan levert u voor elke vergunning de rapportage in. U rapporteert op het niveau van de vergunninghouder en waar mogelijk ook op klantadministratieniveau.

Klantadministratieniveau

Als vergunninghouder online kansspelen kan uw klantenbestand meerdere unieke klantadministraties bevatten, voor bijvoorbeeld een specifiek spel of merk. Als u meerdere unieke klantadministraties gebruikt, heeft het de voorkeur om ook op dit niveau te rapporteren.

Op het voorblad van het format geeft u aan hoeveel klantenadministraties u hanteert, met daarbij een beschrijving per klantenadministratie.

Indienen van uw rapportage

U dient uw rapportage digitaal in via ’Filecloud’.  Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze bij ons aan. U ontvangt per e-mail de link naar Filecloud en een wachtwoord om mee in te loggen.

Let op: sinds half november 2022 maakt de Kansspelautoriteit geen gebruik meer van ‘Owncloud’. Dit is vervangen voor Filecloud. Het is dan ook niet meer mogelijk om rapportages via Owncloud in te dienen.

Houd er rekening mee dat wij naar aanleiding van uw rapportage contact met u kunnen opnemen.

Rapporteren over werving en reclame

U rapporteert het percentage van uw bruto spel resultaat (BSR) dat u besteedt aan werving en reclame, ofwel Gross Gaming Revenu (GGR). U rapporteert over de onderdelen advertising, waaronder sponsorships, directe marketing en affiliates.

Ook rapporteert u over de manier waarop u uw wervings- en reclameactiviteiten heeft afgestemd op de uitkomsten van uw analyse van de verslavingsrisico’s.

Bonussen

Als vergunninghouder voor online kansspelen rapporteert u daarnaast over bonussen, zoals over het aantal bonussen dat u heeft uitgekeerd en de totale waarde van deze bonussen uitgedrukt in euro’s. Bonussen zonder vaste waarde maar in de vorm van een percentage van de inleg rapporteert u apart.

Deze geeft u in uw rapportage de waarde 1.

Wij gaan uit van 3 soorten bonussen:

 1. verstrekte bonussen: bonussen die u aan een (potentiële) speler heeft aangeboden, ook wanneer deze bonussen niet zijn gebruikt
 2. geactiveerde bonussen: bonussen die door de (potentiële) speler worden gebruikt en waarvoor men dus inlogt in de eigen omgeving bij een vergunninghouder om de bonus te activeren
 3. verzilverde bonussen: bonussen waarmee door de speler is gespeeld en die op enig moment kunnen worden uitgekeerd. Voor verzilverde bonussen rapporteert u de oorspronkelijke waarde en niet de (eind)waarde die overblijft na rondspelen

Regelgeving rapportage werving en reclame

Rapporteren over verslavingspreventie

U rapporteert over de uitvoering van uw verslavingspreventiebeleid en u stuurt de gevraagde documenten mee, zoals verklaringen, beleid, risicoanalyses en adviezen van deskundigen over de periode waarin u rapporteert.

Ook verklaart u in uw rapportage dat u adequaat uitvoering geeft aan het borgen van de kennisvereisten.

U vindt in de Beleidsregels waar de rapportage van het verslavingspreventiebeleid in ieder geval aan moet voldoen, zoals methode voor risicoanalyse, wanneer de risicoanalyses zijn opgesteld en door wie.

Regelgeving rapportage verslavingspreventie

Rapporteren over integriteit

Als vergunninghouder online kansspelen rapporteert u over de uitvoering van uw integriteitsbeleid. Zo levert u onder meer gegevens aan over vermoedelijke integriteitsinbreuken, de uitkomsten van integriteitsonderzoeken, schorsingen van deelname aan uw kansspelen wegens integriteitsschendingen, en integriteitsrisico’s van wedstrijden waarop weddenschappen geplaatst worden.

U rapporteert deze gegevens zodat de Kansspelautoriteit vergelijkingen kan maken en onregelmatigheden kan ontdekken. Op basis hiervan kunnen wij nader onderzoek doen naar de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Als vergunninghouder bent u ook verplicht om te rapporteren over het aantal keren dat u de speelrekening van een speler niet heeft gecrediteerd, omdat de geldmiddelen afkomstig zijn van een tegenrekening of een andere betaalrekening die niet ondubbelzinnig tot de persoon van de speler is te herleiden.

Als u stortingen op speelrekeningen weigert omdat u het betaalinstrument  niet tot de persoon van de speler kunt herleiden staat dit niet expliciet geregistreerd in de controledatabank. In het belang van het voorkomen van witwassen en kansspelverslaving is het voor de Kansspelautoriteit essentieel om inzicht hierin te verkrijgen.

Regelgeving rapportage integriteit

Rapporteren over consumentenbescherming

Ontvangen klachten

Als vergunninghouder voor online kansspelen bent u verplicht om te rapporteren over het totaal aantal ontvangen klachten onderverdeeld naar onderwerp van de klacht.

De onderwerpen van de klachten waarover u rapporteert zijn:

 • uitbetaling
 • transacties & speelrekening (wallet)
 • technische werking & informatiebeveiliging
 • aanmelden & verificatie
 • klantendienst, algemene voorwaarden en kansspel algemeen
 • wervings- en reclameactiviteiten
 • uitvoering van het verslavingspreventiebeleid
 • deelname minderjarigen
 • weddenschappen
 • bonussen
 • overig

Afgehandelde klachten

U rapporteert de gemiddelde doorlooptijd van de afgehandelde klachten. Het gaat hierbij om het gemiddelde van het afhandelen van een klacht in werkdagen. De gemiddelde doorlooptijd hoeft niet onderverdeeld te worden naar onderwerp van de klacht.

U rapporteert over het totaal aantal afgehandelde klachten. Het is van belang dat u per onderwerp aangeeft of de afgehandelde klacht (on)gegrond is beoordeeld of dat de klacht niet in behandeling is genomen.

Als een klacht onder 2 onderwerpen zou kunnen passen, kiest u het onderwerp waar u de klacht onderbrengt. Zo vermijdt u dubbeltellingen.

Wat is een klacht?

Onder klacht verstaan wij zowel mondelinge als schriftelijke uitingen van ontevredenheid, ontvangen door de vergunninghouder via een door hem opengesteld transparant en goed benaderbaar communicatiekanaal, over een geleverde dienst of over de gedraging van (een medewerker van) de vergunninghouder, waarvoor de vergunning is verleend.

Elke klantfeedback waaruit enige ontevredenheid blijkt, dient al als klacht aangemerkt te worden. Het is daarbij niet van belang of de klager zelf heeft aangegeven dat het om een formele klacht gaat. Bij twijfel dient u als vergunninghouder de feedback eerder wel dan niet als klacht te registreren en te rapporteren. De klager kan overigens zowel een speler als een niet-speler, bijvoorbeeld een familielid van de speler zijn.

Regelgeving rapportage consumentenbescherming

Rapporteren over inschrijvingen spelers

Als vergunninghouder voor online kansspelen bent u verplicht om te rapporteren over de in- en uitschrijving van spelers, schorsingen, de toepassing van de Wwft en sanctieregelingen en over de identificatie van de spelers.

U rapporteert onder meer het totale aantal ingeschreven spelers op de einddatum van de rapportageperiode. Daarbij maakt het niet uit of de spelers bijvoorbeeld actief, slapend of geschorst zijn. De inschrijving dient wel finaal te zijn om een ingeschreven speler voor de rapportage mee te tellen.

Regelgeving rapportage inschrijvingen spelers

Rapporteren over beleid

U geeft elk jaar aan of u uw beleid heeft geëvalueerd of gewijzigd en, zo ja, op welk terrein. Ook rapporteert u over de borging en beheersing van uw beleid.

Met het kwaliteitsmanagementsysteem bedoelen wij uw systeem gericht op het toetsen, borgen en verbeteren van de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid. Dit systeem kan vallen onder uw bredere kwaliteitsmanagementsysteem.

Regelgeving rapportage beleid

Vragen over uw rapportageverplichting