Intern toezicht


Bekijk welke document nodig is bij een vergunningaanvraag  voor kansspelen op afstand voor het onderwerp intern toezicht.

Overzicht benodigde documenten - stelsel van intern toezicht
Soort document Eisen aan document
Beleid intern toezicht

Intern toezicht

Om te kunnen beoordelen of de aanvrager een effectief stelsel van intern toezicht heeft ingericht verwachten wij een overzicht van dit stelsel, een overzicht van de waarborgen en van de afspraken voor verantwoording.

Geef per onderdeel aan of de aanvrager dit regelt voor aanvraag vergunning of na vergunningverlening.

Overzicht stelsel & functionarissen

Geef in het overzicht aan

  • Wie de aangestelde functionarissen zijn in het toezichtstelsel
  • Hoe de aanvrager zorgt dat aangestelde functionarissen deskundigheid, kennis en bevoegdheden hebben om hun werkzaamheden goed en volledig uit te voeren

Waarborgen

Beschrijf hoe de aanvrager waarborgen inricht

  • Voor de scheiding bestuur en het interne toezicht
  • Voor het onafhankelijk functioneren van functionarissen intern toezicht
  • Informatie waaruit blijkt dat de genoemde waarborgen effectief zijn

Verantwoording

Geef aan hoe de aanvrager op elk moment verantwoording kan afleggen over het interne toezicht in de werkwijze voor:

  • Documentatieverplichtingen
  • Verantwoording