Melden incident meerjarige loterij, monopolievergunning sport en speelcasino's


Heeft u 1 van onderstaande vergunningen?

 • Vergunning meerjarige loterij
 • Vergunning sportweddenschappen
 • Vergunning instantloterij
 • Vergunning lotto
 • Vergunning staatsloterij
 • Vergunning speelcasino’s
 • Vergunning totalisator

Dan meldt u aan de Kansspelautoriteit elk incident dat een ernstig gevaar vormt voor en het vertrouwen kan schaden in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen. Deze meldplicht geldt voor incidenten die u niet al hoeft te melden op grond van andere bepalingen in de wet of onderliggende regelgeving.

Wat is een incident?

Een incident is een onvoorziene en niet-structurele gedraging of gebeurtenis, dat raakt aan consumentenbescherming, het voorkomen van kansspelverslaving, of het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit.

Wanneer meldt u een incident?

U meldt incidenten van substantiële omvang. Hiervan is in ieder geval sprake als:

 • Het incident een groot aantal consumenten betreft of
 • In omvangrijke (potentiële) financiële schade kan resulteren of
 • Het vertrouwen van consumenten in de kansspelmarkt schaadt of kan schaden.

De omschrijving van wat een incident is en wanneer u een incident moet melden, biedt aanknopingspunten om de afweging te maken of u een incident moet melden bij de Kansspelautoriteit. U maakt zelf de afweging of er gemeld moet worden bij de Kansspelautoriteit. De voorbeelden van incidenten hieronder moet u in ieder geval melden. De lijst van voorbeelden is niet volledig.

Voorbeelden van incidenten waarvoor de meldplicht in ieder geval geldt

 • Een ernstige inbreuk op, of ernstige storing van, een ICT-systeem, waarvan u gebruik maakt of dat ten dienste staat van de uitvoering uw activiteiten als vergunninghouder
 • Indien de eerlijkheid van het aangeboden spelaanbod in het geding is
 • Reclame-uitingen via kanalen die gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen
 • Omvangrijke problemen met toegangscontrole
 • Omvangrijke problemen met betalingstransacties, spelerstegoeden, of processen rondom trekking en uitbetaling
 • Fraude door een speler, deelnemer, of door een medewerker van de vergunninghouder of van een externe partij met wie de vergunninghouder samenwerkt
 • De melding van een datalek met verlies van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Melding doen

 1. U meldt het incident zo snel mogelijk bij de Kansspelautoriteit, in ieder geval binnen 72 uur, nadat het zich heeft voorgedaan of nadat u er kennis van heeft genomen via vergunningen@kansspelautoriteit.nl

 2. U geeft de volgende informatie door:
  • De relevante feiten en omstandigheden van het incident
  • De getroffen maatregelen ter beperking of herstel van de schade
  • De maatregelen genomen om herhaling van het incident te voorkomen

Indien niet alle vereiste informatie binnen 72 uur bij u bekend is, meldt u binnen 72 uur aan de Kansspelautoriteit dat er een incident heeft plaatsgevonden. Ook meld u alle informatie die op dat moment bekend is. U vult de informatie aan zodra deze bekend is.

De Kansspelautoriteit kan aanvullende informatie over het incident vragen of een onderzoek instellen.

Wet- en regelgeving

 • Voorschrift 26 van de modelvergunning niet-incidentele artikel 3 loterijen
 • Voorschrift 25 van de vergunning voor de staatsloterij, en de lotto
 • Voorschrift 23 van de vergunning voor instantloterij, en sportweddenschappen
 • Voorschrift F.2 van de vergunning voor de totalisator
 • Artikel 20 Beschikking Casinospelen 1996