Richt reclame niet op kwetsbare groepen per 1 juli


Richt reclame niet op kwetsbare groepen

Als vergunninghouder voor het aanbieden van kansspelen bent u verplicht om te zorgen dat u reclame voor uw product of dienst niet richt op kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen en personen die kenmerken van risicovol spelgedrag vertonen. Aanbieders van online kansspelen, speelcasino’s en speelautomatenhallen mogen reclame ook niet richten op jongvolwassenen.

Dit geldt voor alle reclamevormen zoals sponsoring, bonussen, e-mails, geprinte en gedrukte media,   billboards, abri’s en spaar- en loyaliteitsprogramma’s en ook voor boodschappen over verslavingspreventie. Voor al deze activiteiten geldt dat u deze niet op kwetsbare groepen richt. Daarnaast geldt voor aanbieders van online kansspelen een verbod op het maken van ongerichte reclame.

De norm die wij hier toelichten

Wanneer is er sprake van het richten op kwetsbare groepen?

Bij de beoordeling of uw reclame is gericht op kwetsbare groepen betrekt de Kansspelautoriteit de volgende elementen. Let op! Voor aanbieders van online kansspelen geldt dat reclame op radio en televisie, in gedrukte of geprinte media of op openbare locaties, in het geheel niet is toegestaan.

1. Inhoud
- Welke vormgeving, taal, producten en personen gebruikt u? Spreken deze bijvoorbeeld vooral jongeren of een kwetsbare doelgroep aan?

2. Medium of middel
- Gebruikt u rolmodellen, zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen, in uw reclame? Dan gelden 
- Maakt u reclame op sociale mediakanalen die voor een groot deel gebruikt worden door minderjarigen of andere kwetsbare groepen van personen, zoals TikTok, Snapchat, Instagram of YouTube?
- Maakt u reclame in of rond programma's op radio en televisie die gericht zijn op of populair zijn onder minderjarigen of andere kwetsbare groepen van personen, zoals het jeugdjournaal of televisie-familieprogramma's?

- Maakt u reclame in kranten, tijdschriften of op websites die gericht zijn op of populair zijn onder minderjarigen of andere kwetsbare groepen van personen?

3. Locatie en tijdstip
- Is uw uiting zichtbaar op of rondom een middelbare school, een kinderopvangcentrum of een andere locatie waar minderjarigen of andere kwetsbare groepen van personen samenkomen?
- Voor reclame op radio en televisie gelden tijdvensters waarbinnen u reclame mag maken. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op deze regels.

4. Doelgroep
Heeft u gekeken naar de leeftijdsopbouw van de volgers van (sociale) mediakanalen, bijvoorbeeld Instagram, radio, televisie, tijdschriften etc.?

U bouwt waarborgen in

Naast bovengenoemde factoren is het belangrijk dat u voldoende waarborgen inbouwt om te zorgen dat uw reclame niet gericht is op kwetsbare groepen.

We adviseren u daarom om in elk geval:

  1. de samenwerking met derde partijen, zoals rolmodellen, affiliates en marketingbureaus, schriftelijk vast te leggen en dit te doen vóórdat de samenwerking start. Indien u werkzaamheden uitbesteedt, moet u passende maatregelen treffen die de naleving van de geldende reclameregels waarborgen.
  2. in deze samenwerkingsafspraken vast te leggen dat reclame, inclusief sponsoring en bonussen, niet gericht mag zijn op kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen. U verkleint hiermee de kans dat er overtredingen plaatsvinden. Gebeurt dit echter toch, dan blijft u als vergunninghouder verantwoordelijk voor de overtreding. Gebruik bijvoorbeeld een leeftijdsfilter of een besloten groep bij het plaatsen van content op (sociale) mediakanalen. Is een (geschikt) filter niet aanwezig en zijn andere waarborgen om kwetsbare groepen te vrijwaren van uw reclame niet mogelijk? Dan maakt u geen gebruik van het betreffende (sociale) mediakanaal.
  3. een whitelist met vóóraf goedgekeurde websites of (sociale) mediakanalen te gebruiken in plaats van een blacklist, zodat u zeker bent dat alleen websites of kanalen worden gebruikt waarvan u zeker weet dat deze aan de wet voldoen.

Maak geen ongerichte reclame

Voor aanbieders van online kansspelen geldt aanvullend het verbod op ongerichte reclame. Uw wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen van personen bereiken. Dit betekent in ieder geval dat u geen reclame mag maken via radio, televisie, in kranten en tijdschriften, op billboards en abri’s en in voor het publiek toegankelijke gebouwen zoals speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés. Dit geldt ook voor de daarbij behorende erven.

Adverteren via het internet of via een mediadienst op aanvraag mag wel, maar u moet aantoonbare maatregelen treffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. Het gaat hierbij onder meer om het aanbod van reclame op sociale media, via direct mailing, op digitale radio, via on demand televisie, op videoplatforms, via nieuws- en vergelijkingssites of andere affiliate websites of in de online spelomgeving. Daarnaast moet u aantonen dat ten minste 95% van de personen die door een reclame is bereikt, de leeftijd van 24 jaar had bereikt.

U monitort resultaten en grijpt in

U kunt niet volledig voorkomen dat reclame, bonussen of sponsoring bij een of meerdere kwetsbare personen terecht komt. Het volledig ontzien van deze groep is in het huidige digitale tijdperk simpelweg niet mogelijk.

Wél moet u kunnen aantonen dat u er alles aan doet om het te voorkomen.

U toont dit aan door onder meer:

  • personen de gelegenheid te bieden om aan te geven dat zij door de wervings- en reclameactiviteiten niet willen worden bereikt, en
  • de resultaten van uw reclameactiviteiten doorlopend te monitoren, en
  • waar nodig in te grijpen, bijvoorbeeld door de uiting niet meer te gebruiken of direct nadat u een afwijking constateert, aanpassingen te doen.

Voor aanbieders van online kansspelen geldt voor het bereik dat met reclame wordt gehaald de resultaatsverplichting dat minimaal 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is. U moet het bereik van uw wervings- en reclameactiviteiten doorlopend onderzoeken om vast te stellen of de genomen maatregelen ook het gewenste effect hebben gehad. U moet de Kansspelautoriteit dit onderzoek en de resultaten daarvan direct kunnen tonen als wij daarnaar vragen.

Extra eisen bonussen

Ook bonussen mogen, zoals hierboven staat toegelicht, niet gericht zijn op kwetsbare groepen. Voor bonussen gelden echter nog meer specifieke regels, (onder meer) dat de voorwaarden duidelijk moeten zijn en dat u bonussen niet mag aanbieden tijdens het spel. Verder moet de speler de bonus uitdrukkelijk aanvaarden en moet u het respecteren als de speler aangeeft geen bonussen te willen.