Vragen totalisatorvergunning


In de procedure voor de gunning van de totalisator is tot 16 november 2021 gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.  Deze worden hieronder beantwoord.

  1. In welke taal moeten de met de aanvraag mee te sturen documenten zijn opgesteld?

Alle documenten moeten in het Nederlands zijn, of zijn vertaald door een (bij voorkeur in Nederland) beëdigde vertaler. Uitzondering hierop zijn ICT-gerelateerde documenten, contracten met derden (B2B), audit-rapporten en certificeringen - deze mogen in de Engelse taal worden aangeleverd. De Kansspelautoriteit kan alsnog om een vertaling vragen van een (bij voorkeur in Nederland) beëdigde vertaler.

  1. Moet het integriteitsbeleid mede betrekking hebben op matchfixing?

De vereisten omtrent het integriteitsbeleid voor de totalisator zijn afgeleid van die voor kansspelen op afstand, en die hebben mede betrekking op matchfixing. De Koa-bepalingen zijn niet relevant voor de totalisator. Maar voor de totalisator gelden wel andere voorschriften met betrekking tot matchfixing. Deze zijn vastgelegd in artikel 25 lid 4 t/m 6 van de Wet op de kansspelen, de artikelen 6 t/m 8 van het Kansspelenbesluit, en artikel 3.1 t/m 3.3 van de Uitvoeringsregeling kansspelen.  Hieruit blijkt dat matchfixing een onderdeel uitmaakt van het integriteitsbeleid van de totalisator.

  1. Is er de mogelijkheid de aanvraag later aan te vullen?

Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de mogelijkheid om een niet-volledige aanvraag buiten behandeling te stellen, maar alleen nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld tot aanvulling. In het belang van een gelijke behandeling en een vlotte procedurevoering zal hier terughoudend mee omgegaan worden. Alle partijen zullen  op hetzelfde tijdstip één maal in de gelegenheid gesteld worden tot aanvulling. De termijn waarbinnen aangevuld kan worden, zal beperkt zijn tot vijf werkdagen.