Inrichten en beheren controledatabank


De nieuwe wet verplicht aanbieders van kansspelen op afstand om near real time speelgegevens vast te leggen. Deze gegevens moet de aanbieder plaatsen op een afgescheiden computersysteem. Dit afgescheiden systeem noemt de wetgever de controledatabank, ofwel CDB.

Als kansspelaanbieder bent u verplicht om de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang te verlenen tot uw CDB. Zo kan worden gecontroleerd of u zich aan de regels en voorschriften houdt.

De databank moet voldoen aan alle door de Kansspelautoriteit opgestelde vereisten over de inrichting en het gebruik.

Update van datamodel en XSD's

Op 21 april 2022 zijn het datamodel en de XSD's geüpdatet. In het datamodel staat op welke onderdelen de updates betrekking hebben. De updates zijn een verzameling van informatie die we eerder hebben gepubliceerd, aangevuld met verduidelijkingen en details. Op een later moment wordt ook een nieuwe versie van de specificaties gepubliceerd.

Voor wie zijn deze updates van toepassing?

De updates zijn van toepassing op aanbieders die een Koa-vergunning hebben, aanbieders die een aanvraag hebben ingediend, en aanbieders die vanaf 19 april 2022 een aanvraag indienen.

Voor aanbieders met een Koa-vergunning

U hebt tot 19 juli 2022 de tijd om de vereiste aanpassingen in uw CDB te doen. Vanaf 19 juli moet uw CDB volgens de nu geldende specificaties en het geüpdatete datamodel en XSD's functioneren. Voorafgaand aan het doorvoeren van de updates in uw productieomgeving test u deze met de Ksa. Deze testen vinden plaats in juni 2022. Binnenkort ontvangt u een brief met nadere instructies.

Door de updates is uw datamapping niet langer actueel. Mogelijk heeft dit ook invloed op andere documenten die hebt ingediend bij uw aanvraag. Bijvoorbeeld uw ontwerp, control plan en risico matrix.  Stuur ons uiterlijk 19 mei 2022 een bijgewerkte versie van uw datamapping  en andere gewijzigde documenten via het portaal.

De wijzigingen aan uw CDB moet u ook laten keuren. De keuring mag plaatsvinden na afloop van de wijzigingen op basis van artikel 4.51.

Bent u nog niet gestart met het exploiteren van uw Koa-vergunning? Dan mag u daar pas mee starten als u de updates heeft doorgevoerd in uw productieomgeving.

Bent u bezig met de aanvraagprocedure?

Dan zorgt u ervoor dat de documenten die u indient voldoen aan de  specificaties, het geüpdatete datamodel en XSD’s. Op basis hiervan wordt uw CDB gekeurd.  Als u de documenten al hebt ingediend, dan moet u deze bijwerken. U krijgt hierover een brief van ons met nadere instructies.

Download instructie inrichten controledatabank

KSA CDB Specifications version 1.00 Authorised for public release 17 november 2020 (pdf, 453 kB)
Checksum type: SHA-256
File checksum: 917ACD73C9FCF8EF615FC47067BF42E6C37DB732DEBA419AE9AEAA1E84EB2035

KSA CDB Datamodel version 1.1 19 april 2022 (pdf, 819 kB)
Checksum type: SHA-256
File checksum: f3040d9ac9827e4347d3d1de3964ffae0dd19759b4ff7f0eab78dd797ba3a2c9

KSA XSD version 1.1 19 april 2022 (zip, 17 kB)

Checksum type: SHA-256
File checksum:  f6410497c2f475238f47f7a2c3453f25878098ae63a09894728570a0558d800d

Let op: ziet u inconsistenties tussen het datamodel en de XSD? Bijvoorbeeld in spelling? Ga dan altijd uit van de XSD.

Om u te helpen bij het inrichten van uw CDB hebben we een aantal voorbeelden op een rij gezet.

Klaar met inrichten? Gebruik formulier voor vergunningaanvraag

Nadat u uw controledatabank heeft ingericht, heeft u voor uw vergunningaanvraag in het digitale portaal een ingevuld formulier nodig over de inrichting van uw CDB. U vindt dit formulier bij benodigde documenten.

Integratietest en productieaansluiting

Heeft u een vergunning aangevraagd? Als u alle documenten voor het onderwerp CDB heeft aangeleverd en deze inhoudelijk juist en volledig zijn, bellen wij u om een afspraak te maken voor een startgesprek voor de integratietest.

Bij de integratietest testen we de verbinding tussen uw CDB, onze systemen en de gegevensverwerking. Een goed functionerende CDB is ten allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de test controleert de Ksa of u aan alle voorwaarden voldoet.

Het inplannen, uitvoeren en afronden van de integratietest test duurt circa 6 weken. Bij maatwerk hebben wij meer tijd nodig.

Wat u ten minste nodig heeft voor de integratietest CDB

  • Een testomgeving die werkt zoals uw productieomgeving. Dit betekent dat de data naar uw CDB automatisch gegenereerd wordt zonder handmatige manipulaties.
  • Testgegevens

Waar uw testgegevens aan moeten voldoen hangt af van uw spelaanbod en het aantal spelers dat u verwacht. Dit bespreken wij met u in het startgesprek. Tijdens het startgesprek ontvangt u ook verdere technische informatie om de integratietest CDB zo soepel mogelijk te laten verlopen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw testomgeving en testgegevens. Deze moeten voldoende representatief zijn en werken conform de specificaties van uw live controledatabank.

De testomgeving moet minimaal 3 maanden na ingebruikname beschikbaar blijven. Dit is om eventuele herstelacties op productiebevindingen te kunnen testen vóór de implementatie ervan.

Het eindresultaat van een integratietest blijft 3 maanden geldig. Als uw CDB na 3 maanden nog niet live is, dan moet uw CDB opnieuw getest worden.

Geen wijzigingen aan uw CDB na de integratietest

Uw CDB en de integratie met onze systemen dienen ongewijzigd te blijven tot aan de aansluittest op productieniveau. Als u nieuwe functionaliteit of updates doorvoert mag dat geen gevolgen hebben voor de testuitkomst.

Bent u toch van plan een wijziging door te voeren? Meld dit ons zodat wij de impact kunnen bepalen op de geldigheid van de tests. U heeft op dat moment de contactgegevens van het CDB team van ons ontvangen.

Als de integratietest niet slaagt

Als de integratietest niet slaagt kunnen wij de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld als wij behalve problemen met de aansluittest ook andere gebreken constateren in uw aanvraag.

Het is ook mogelijk dat u wel een vergunning krijgt maar dat u pas mag exploiteren als u de aansluittest succesvol heeft gedaan.

Beheren van uw controledatabank

Als vergunninghouder moet u de CDB actief beheren. Het beheer moet gericht zijn op:

  • Voorkomen van verstoringen
  • Garanderen van beschikbaarheid van de CDB
  • Optimaal functioneren van de CDB
  • Tijdig signaleren wanneer onderhoud of vernieuwing van applicaties of de infrastructuur noodzakelijk is

Ook een wijziging in spelaanbod of bedrijfsvoering kan leiden tot een aanpassing in CDB, infrastructuur, processen of datamapping.

U meldt iedere relevante wijziging of verstoring van de CDB.

Vragen over de gegevens in de controledatabank

Vragen bij het belastinggedeelte van uw CDB

Toekomstige wijzigingen specificaties en datamodel

Wijzigingen op de specificaties en het datamodel zijn mogelijk. Bijvoorbeeld als er technische of administratieve updates zijn. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen mogelijk, bijvoorbeeld als de regelgeving wijzigt.

Op basis van ervaringen van andere kansspeljurisdicties verwachten wij jaarlijks een nieuwe versie van de specificaties en het bijbehorende datamodel te publiceren.

Aan deze informatie - of door ons verstrekte aanvullende informatie - kan geen zelfstandige toestemming worden ontleend voor het aanbieden van een bepaald kansspel of een deel daarvan. Toestemming om een ​​bepaald kansspel aan te bieden bestaat alleen en voor zover aan de exploitant een vergunning is verleend als bedoeld in de Wet op de kansspelen.

Vergunninghouders moeten voldoen aan alle vereisten voor de CDB, inclusief updates en toevoegingen. Het niet naleven van deze vereisten wordt beschouwd als een overtreding van de Nederlandse regelgeving waartegen de Kansspelautoriteit kan optreden. Onder alle omstandigheden prevaleert de tekst van de Wet op de kansspelen, inclusief de daarop gebaseerde regelgeving.