Privacy

De Kansspelautoriteit gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft de Kansspelautoriteit onderstaande privacyverklaring vastgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met de Kansspelautoriteit als u contact met de Kansspelautoriteit heeft. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

De Kansspelautoriteit verwerkt persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. Zij gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe onderstaande regels gedefinieerd die steeds worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens.

De Kansspelautoriteit verwerkt alleen persoonsgegevens, als...

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, als betrokkene toestemming geeft of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn).

De Kansspelautoriteit stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat de Kansspelautoriteit het belang en de privacyrisico's van betrokkenen zwaar meewegen.

De Kansspelautoriteit is transparant

De Kansspelautoriteit informeert u over het doel en de grondslag van gegevensverwerkingen op de website van Kansspelautoriteit.

De Kansspelautoriteit is terughoudend in het verstrekken aan derden

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Kansspelautoriteit gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

De Kansspelautoriteit neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

Social media/externe platforms

De Kansspelautoriteit maakt voor haar dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Verwerkingenregister

De Kansspelautoriteit houdt een register bij van verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Kansspelautoriteit heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vraag stellen via: info@kansspelautoriteit.nl of 070-302 1300.

De raad van bestuur is bij de Kansspelautoriteit formeel verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.