13978


Besluit als bedoeld in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur

Kenmerk besluit:                                        13978 / 01.075.324

Openbaarmaking onder kenmerk:   13978 / 01.076.041

Besluit

1      Verzoek

1. Op 29 juli 2020 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) een verzoek ontvangen tot openbaarmaking van informatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

2      Wettelijk kader

2. Het verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die informatie (zoals bedoeld in de Wob) bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer (een of meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. Daarnaast kan de raad van bestuur verwijzen naar documenten die reeds openbaar zijn.[1]

3      Inhoud van het verzoek

3. De raad van bestuur begrijpt het verzoek als een verzoek om openbaarmaking van de volgende documenten:

 1. Documenten waaruit blijkt hoe [naam bedrijf] is geselecteerd voor de handhavingssanctie zoals deze is opgelegd aan [naam bedrijf].
 2. Documenten, notulen e.d. waarin deze handhavingssanctie is besproken binnen de Ksa;
 3. Onderliggend beleid dat de Ksa gebruikt om tot een dergelijke beslissing/aanpak te komen;
 4. Alle communicatie tussen de Ksa en [naam bedrijf].

4      Beoordeling

4. Ten aanzien van uw verzoek wordt het volgende overwogen.

Alle communicatie tussen de Ksa en [naam bedrijf].

5. Op 13 maart 2019 heeft verzoeker een vergelijkbaar verzoek ingediend met betrekking tot twee andere zaken. Het besluit op dit verzoek is aan verzoeker bekend gemaakt en gepubliceerd website van de Kansspelautoriteit.[2]

6. Het is verzoeker bekend dat documenten die behoren tot een procesdossier niet worden verstrekt. De raad van bestuur verwijst naar de randnummers 6 en 7 van het besluit op het verzoek van 13 maart 2019. De raad van bestuur ziet geen redenen om van dit standpunt af te wijken. Volledigheidshalve deelt de raad van bestuur mee dat in het dossier betreffende [naam bedrijf] geen op zichzelf staande documenten aangetroffen zijn die zien op een bestuurlijke aangelegenheid.

7. De raad van bestuur merkt voorts op dat bij besluit van 28 maart 2019, kenmerk 01.053.736, een beslissing is genomen op een Wob-verzoek van 30 januari 2019 betreffende documenten die zien op de handhaving van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen (Wok). In artikel 1, eerste lid, onder b, is opgenomen het zgn. bevorderingsverbod. Ook dit is verzoeker bekend.[3]

8. Onder het bevorderingsverbod valt ook het maken van reclame voor kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend.

9. Het onderhavige verzoek betreft het optreden in een zaak wegens overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok. Voor zover verzoeker vraagt om openbaarmaking van documenten die in het algemeen zien op dergelijk optreden, verwijst de raad van bestuur naar dit besluit van 28 maart 2019. De raad van bestuur merkt daarbij op dat het besluit in de zaak [naam bedrijf] weliswaar is genomen op 22 juli 2019, maar het onderzoek is gestart in oktober 2018. Een overzicht van de feiten en stappen in de zaak [naam bedrijf] is opgenomen in de last onder dwangsom. Het besluit tot opleggen van deze last en de invorderingsbeschikking, alsmede de bijbehorende openbaarmakingsbesluiten, zijn gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit.

10. Documenten die reeds openbaar zijn, behoeven niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.
Documenten waaruit blijkt hoe [naam bedrijf] is geselecteerd voor de handhavingssanctie zoals deze is opgelegd aan [naam bedrijf]

 1. De raad van bestuur verwijst naar een document dat openbaar is gemaakt bij besluit van 28 maart 2019, kenmerk 01.053.736, randnummer 41, onder m. Dit is een e-mail van 17 oktober 2018, waarin wordt vermeld: Zoals maandag aangegeven gaan we de komende tijd van start met de aanpak van reclamebevorderaars. We beginnen bij de aanpak van die reclame-bevorderaars met die partijen die reclame maken/werven voor reeds beboete aanbieders. Uit de openbaargemaakte last onder dwangsom blijkt dat [naam bedrijf] reclame maakte voor het aanbod van aanbieder die een boete heeft gekregen.

12. De raad van bestuur verwijst voorts naar randnummer 41, onder n tot en met q.

13. Documenten die reeds openbaar zijn, behoeven niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.

 1. Er zijn verder geen documenten aanwezig.
  Documenten, notulen e.d. waarin deze handhavingssanctie is besproken binnen de Ksa

15. De raad van bestuur verwijst ook hier naar het besluit van 28 maart 2019, kenmerk 01.053.736. In het bijzonder verwijst de raad naar randnummer 41, onder n tot en met q.

16. Documenten die reeds openbaar zijn, behoeven niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.

 1. Er zijn verder geen documenten aanwezig.
  Onderliggend beleid dat de Ksa gebruikt om tot een dergelijke beslissing/ aanpak te komen

18. De Kansspelautoriteit heeft de Toezichtagenda 2019 en de Toezichtagenda 2020 op de website gepubliceerd. De raad van bestuur verwijst overigens naar het besluit van 28 maart 2019, in het bijzonder de de randnummers 35 en 36.[4]

19. Documenten die reeds openbaar zijn, behoeven niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.

20. Er zijn verder geen documenten aanwezig.

5      Beslissing

22. De raad van bestuur verwijst naar de eerder openbaargemaakte documenten zoals hierboven opgenomen. Voor het overige wijst de raad van bestuur het verzoek af.

Den Haag, 10 september 2020

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

namens deze,

w.g.

Laurence M.A. Gimbrere,

Hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bewaarschrift moet worden gericht aan de Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, postbus 298, 2501 CG Den Haag.

[1] Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2012:BW1556.

[2] Besluit van 27 mei 2019, kenmerk 13325/01.057.261.

[3] Beslissing op bezwaar van 7 juni 2019 in het kader van het eerdere Wob-verzoek van verzoeker.

[4] Het Handhavingsbeleid oktober 2016 is inmiddels door tijdverloop niet meer relevant en daarom niet meer te raadplegen via de website van de Kansspelautoriteit.