Samenwerking nationaal


In Nederland werken wij met verschillende organisaties samen. Onder meer voor beter onderzoek, om kansspelverslaving te voorkomen en voor het verbeteren van toezicht en handhaving.

Onderzoekspartners

Wij hebben sinds 2016 een samenwerkingsverband met 4 onderzoekspartners. Hiermee halen wij wetenschappelijke kennis in huis. De partners ondersteunen medewerkers op het gebied van verslavingspreventie, regulering, toezicht en bestrijding van criminaliteit en illegaliteit.
De 4 onderzoekspartners zijn:

  • Verslavingsdeskundige dr. Gert-Jan Meerkerk, docent orthopedagogiek Universiteit Utrecht en zelfstandig onderzoeker
  • Econoom dr. Joost Poort, universitair hoofddocent en codirecteur bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam
  • Criminoloog prof. dr. Karin van Wingerde, hoogleraar corporate crime & governance, Erasmus University Rotterdam
  • Jurist prof. mr. dr. Johan Wolswinkel, hoogleraar bestuursrecht, markt en data bij Tilburg University.

Het verslavingspreventiefonds

In het verslavingspreventiefonds werken wij samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) met als hoger doel het voorkomen van kansspelverslaving. Het fonds komt voort uit de Wet Kansspelen op afstand die in 2021 in werking treedt.  Wij hebben samen met de 2 ministeries een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe de besteding van de middelen tot stand komt en de manier waarop verantwoording wordt afgelegd. JenV is verantwoordelijk voor het kansspeldossier, VWS gaat over de verslavingszorg en de Ksa is toezichthouder op de markt voor de kansspelen. De Ksa is in deze rol ook de beheerder van het fonds en verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bestedingsdoelen verslavingspreventiefonds

Via het verslavingspreventiefonds vindt de financiering plaats van 3 activiteiten, de zogeheten ‘bestedingsdoelen'. Het verslavingspreventiefonds besteedt de uitvoering van de 3 bestedingsdoelen uit.

  1. Anonieme behandeling van kansspelverslaving: voor dit doel sluiten wij aan bij de bestaande subsidieregeling ‘anonieme e-mental health’. Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.
  2. Onderzoek naar voorkomen en beperken van kansspelverslaving:  voor dit doel beheert ZonMw een onderzoeksprogramma voor preventie van kansspelverslaving.
  3. Landelijk loket preventie kansspelen: voor dit doel richt de organisatie HANDS - Human Assistance Network for Daily Support - een loket in voor spelers en hun omgeving die daar informatie, advies en, indien nodig, doorgeleiding ontvangen naar zorg in de eigen regio.

Het landelijk preventieloket voor spelers is Loket Kansspel. Het loket is  24/7 bereikbaar. Lees meer in het nieuwsbericht over de aanbestedingsprocedure.

Nederlandse vergunninghouders van kansspelen - online en fysiek - financieren het fonds via een extra, geoormerkte kansspelheffing. De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het innen van de heffing.

Samenwerking voor toezicht en handhaving

De Kansspelautoriteit werkt in Nederland samen met andere toezichthouders, de Belastingdienst, de politie, het Openbaar Ministerie, ministeries, gemeenten, het Commissariaat voor de media en betaaldienstverleners.

Met een aantal organisaties sloot de Kansspelautoriteit een samenwerkingsovereenkomst.

Relatiestatuut J&V

In het relatiestatuut met het ministerie van Justitie en Veiligheid leggen wij werkafspraken vast over de samenwerking. Het relatiestatuut gaat uit van de bestaande wettelijke kaders, zoals de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en formele opdrachtverleningen.