‘Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving’ vastgesteld


Gepubliceerd op 9 december 2021

De Kansspelautoriteit heeft de regels over de verstrekking van data door online kansspelaanbieders voor wetenschappelijk onderzoek vastgesteld. De Regeling is in de Staatscourant gepubliceerd.

In de Wet op de kansspelen staat dat vergunninghouders voor het aanbieden van online kansspelen verplicht zijn data te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek, als een onderzoeksinstelling daarom vraagt. De Kansspelautoriteit stelde hier regels voor op.

Consultatie

In oktober consulteerde de Ksa de conceptversie van de regeling. Tijdens de consultatie werd duidelijk dat diverse stakeholders het beeld hebben dat de onderliggende wet- en regelgeving mogelijk belemmeringen opwerpt voor een doelmatige uitvoering van de Regeling. Concreet gaat het daarbij om het uitgangspunt dat geanonimiseerde gegevens moeten worden verstrekt, in plaats van gepseudonimiseerde. De Ksa, die veel belang hecht aan wetenschappelijk onderzoek waarmee gokverslaving kan worden voorkomen, onderkent dit probleem. Zij ziet binnen de bestaande wettelijke kaders echter geen mogelijkheden om deze belemmeringen op te heffen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) onderzoekt in overleg met de Ksa of via nadere regelgeving een en ander op korte, of iets langere termijn geoptimaliseerd kan worden.