ZEbetting & Gaming Nederland B.V.


Geconsolideerde versie 27 maart 2023

Besluit van de Kansspelautoriteit van 25 maart 2022, kenmerk 01.261.159, tot verlening van de totalisatorvergunning voor de periode 2022-2027.

Op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) besluit de raad van bestuur van de kansspelautoriteit bedoeld in artikel 33 van de wet (hierna: de Kansspelautoriteit) de vergunning tot het organiseren van de totalisator gedurende de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027 te verlenen aan ZEbetting & Gaming Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Rijswijk met KvK-nummer 27144447.
Op grond van artikel 25 van de wet besluit de Kansspelautoriteit aan deze vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden.

Algemeen

1.De vergunninghouder heeft voor de totalisator een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie

2. De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belanghebbende(n), buiten twijfel staat. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van personen die met spelers in aanraking komen

3.De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van zijn werkzaamheden (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:
a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften en
b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop

4.De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen voor het behandelen en vastleggen van incidenten

Kenmerken van de totalisator

5. De vergunninghouder organiseert uitsluitend totalisatoren als bedoeld in artikel 23, lid 2, van de wet

6. De vergunninghouder biedt de totalisatoren uitsluitend aan via fysieke verkooplocaties. Dit houdt in dat de speler enkel kan deelnemen aan de totalisatoren als de speler fysiek aanwezig is in het verkooppunt. De vergunninghouder mag spelformulieren aanbieden per website, applicatie of terminal. De betaling moet direct plaatsvinden in de fysieke verkooplocatie en mag niet plaatsvinden via een website of applicatie waarin het spelformulier wordt aangeboden

7. De vergunninghouder biedt per kalenderjaar weddenschappen aan op ten hoogste 12000 harddraverijen en paardenrennen

8. De vergunninghouder accepteert geen hogere inzet dan 1000 euro voor meervoudige weddenschappen (waarbij gewed wordt op de uitslag van verschillende wedstrijden) en 250 euro voor enkelvoudige weddenschappen (waarbij gewed wordt op de uitslag van een enkele wedstrijd)

9.De vergunninghouder mag de inzetten ten behoeve van het voor prijzen bestemde bedrag samenvoegen:
a. tot een ‘local pool’, gevormd door inzetten gedaan bij de vergunninghouder en
b. tot een ‘common pool’ gevormd door de inzetten gedaan bij de vergunninghouder en bij andere (buitenlandse) aanbieders van weddenschappen

Afdracht

10. De vergunninghouder houdt elke kalendermaand 10% in van het bruto spelresultaat over de weddenschappen die hij die maand heeft afgesloten op uitslagen van harddraverijen en paardenrennen die in Nederland zijn georganiseerd

11. De vergunninghouder draagt het ingehouden percentage de daarop volgende kalendermaand af aan de degene die als ontvanger is aangewezen krachtens artikel 2.2, lid 2, van de Regeling kansspelen op afstand

Consumentenbescherming

12. De vergunninghouder laat als deelnemer geen personen toe die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en waarborgt dit

13. De vergunninghouder maakt de uitslag van de totalisatoren zo spoedig mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend

14. De vergunninghouder keert de prijzen zo spoedig mogelijk uit. Als een prijs wordt toegekend aan een persoon die ingevolge voorschrift 12 niet als deelnemer mocht worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten

15. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties en deelnamebewijzen van het aanbieden van totalisatoren de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de vergunninghouder, de domeinnaam van de website(s) van de vergunninghouder en dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend. De vergunninghouder vermeldt op de fysieke deelnamebewijzen ook de inleg

16. De vergunninghouder is verplicht om ongeoorloofd wedden of het verlenen van bemiddeling tot wedden op de terreinen waar harddraverijen of paardenrennen worden gehouden zoveel mogelijk tegen te gaan en te doen tegengaan

Transparantie

17. De vergunninghouder publiceert in ieder geval de volgende informatie op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op zijn website(s):
a. dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend
b. de meest recente versie van het deelnemersreglement
c. een duidelijke speluitleg waarin in ieder geval staat beschreven het spelaanbod en de wedopties, de wijze waarop een weddenschap geplaatst kan worden, hoe de quoteringen bepaald worden, de wijze van winstbepaling en de te winnen prijzen
d. de wijze waarop een speler een prijs kan opeisen
e. informatie over de afdracht met tenminste de volgende elementen:
i. een overzicht van de begunstigden waaraan de vergunninghouder de afdracht uitkeert
ii. de verdeling van de afdracht in percentages tussen de begunstigden
f. de jaarrekening en het jaarverslag. De vergunninghouder publiceert deze documenten vóór 1 juli van elk jaar

Meldplicht

18. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit binnen één maand na inwerkingtreding van deze vergunning alle merknamen, domeinnamen en applicatienamen (voor de consument) die hij gebruikt bij het aanbieden van de totalisator

19. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit elke wijziging van eerder bij de Kansspelautoriteit gemelde merknamen, domeinnamen en applicatienamen, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de wijziging van kracht is

I. Elke wijziging ten opzichte van bij de aanvraag van de vergunning opgegeven en daarna doorgegeven;

a. Directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder
b. Directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder
c. Directe en/of indirecte bestuurders van de bij a. genoemde belanghebbenden
d. Overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder

II. Elke wijziging van eerder bij de Kansspelautoriteit gemelde merk-, domein- en applicatienamen, en alle nieuw in gebruik te nemen merk-, domein- en applicatienamen.

20. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit incidenten, die het vertrouwen van consumenten in de kansspelmarkt kunnen schaden, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 72 uur nadat de vergunninghouder kennis heeft genomen van het incident. De vergunninghouder legt het incident vast en neemt direct maatregelen om het incident te beëindigen, de schade te beperken of te herstellen en om herhaling te voorkomen

Rapportage

21. De vergunninghouder voert periodiek een audit uit van de betrouwbaarheid van de organisatie van de totalisator. De vergunninghouder voert de audit uit aan de hand van het daartoe bestemde en op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde ‘IT-audit programma. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei van elk jaar de rapportage van de audit over het voorafgaande kalenderjaar.

22. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar voor de totalisator onder deze vergunning een rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar. De vergunninghouder gebruikt het daarvoor bestemde en op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde formulier.
De vergunninghouder is verplicht elke rekening en verantwoording vergezeld te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid, opgesteld door een accountant, zijnde een auditor als bedoeld in de Richtlijn 2006/43/EG, die staat ingeschreven in een openbaar register zoals bedoeld in artikel 15 van die richtlijn. De vergunninghouder publiceert uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar op zijn website(s).

23. De vergunninghouder verstrekt uiterlijk vóór 1 april van elk jaar een overzicht van de maatregelen en voorzieningen die hij in het voorgaande kalenderjaar heeft getroffen om verslaving aan de totalisator zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunninghouder voegt daarbij een rapportage over eventuele wijzigingen in het overzicht ten opzichte van het verstrekte overzicht van het jaar daarvoor, en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen dat hij in het voorgaande kalenderjaar heeft ondernomen

Ondertekening

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

w.g.

mr. Laurence M.A. Gimbrere
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vergunningen

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling
Postbus 298
2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Een kopie van de beslissing
  • De gronden van uw bezwaar
  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde

Voor meer informatie kunt u de FAQ's van Rijksoverheid bekijken.

Overzicht wijzigingen

Overzicht wijzigingen
Besluit Kenmerk Wijziging
27 maart 2023 14686/01.287.779 voorschrift 17 onder f gewijzigd, voorschrift 19 ad 1 toegevoegd, voorschrift 21 gewijzigd, voorschrift 22 gewijzigd