TonyBet OÜ


Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 14 november 2022, kenmerk 1729/01.278.192 tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen, aan TonyBet OÜ, ingeschreven in het handelsregister van Letland onder nummer 12103082. Openbaarmaking onder kenmerk 1729/01.278.193.

Besluit

  1. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft op grond van de aan hem in artikel 33b Wet op de kansspelen toegekende bevoegdheid, besloten aan TonyBet OÜ een vergunning te verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de periode van 15 november 2022 tot en met 14 november 2027.
  1. De vergunning geldt voor het organiseren van de volgende categorieën kansspelen op afstand:
  • Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;
  • Casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;
  • Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd;
  • Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen, georganiseerd door of onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport of een vergelijkbare nationale of internationale, al dan niet overkoepelende organisatie, voor zover deze naar het oordeel van de raad van bestuur op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd.

Voorschriften

3. Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 31a, derde lid, Wet op de kansspelen de navolgende vergunningvoorschriften.

4. De vergunninghouder meldt, voordat hij start met het aanbieden van kansspelen op afstand, en daarna bij elke wijziging, bij de Kansspelautoriteit alle merknamen, domeinnamen en applicatienamen die hij gebruikt bij het aanbieden van kansspelen op afstand onder deze vergunning. De melding gebeurt volgens de op de website van de Kansspelautoriteit voorgeschreven wijze en binnen de daar genoemde termijn.

5. Onverlet het bepaalde in artikel 4a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen maakt de vergunninghouder bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ze zijn verkregen in het kader van deelname van die personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur geen vergunning heeft verleend als bedoeld in deze wet.

6. Bij de inschrijving als bedoeld in artikel 11 van het Besluit kansspelen op afstand, maakt de vergunninghouder geen gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarover hij reeds beschikte voordat hem een vergunning is verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Bij deze inschrijving maakt de vergunninghouder evenmin gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn verworven door een andere aanbieder van kansspelen die ten tijde van die verwerving niet beschikte over een vergunning die is verleend op grond van de Wet op de kansspelen.

Motivering van de voorschriften

7. De voorschriften genoemd onder 4 tot en met 6 zijn verbonden aan elke vergunning als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen.

8. Voorschrift 4 dient onder meer het toezicht op de naleving en de informatieverstrekking aan de (potentiële) spelers en dienstverleners. De overeenkomstig dit voorschrift gemelde informatie wordt ook openbaar gemaakt. Daarmee is voor een ieder direct duidelijk waar het onder deze vergunning vallende aanbod wordt aangeboden.

9. Voorschriften 5 en 6 beogen te voorkomen dat klantenbestanden worden gebruikt die zijn opgebouwd vóórdat kansspelen op afstand in Nederland werden gereguleerd en zonder dat daarbij de nieuwe strenge regels met betrekking tot onder meer kansspelreclame en de werving van spelers, de selectie van spelers bij inschrijving en met betrekking tot verslavingspreventie, in acht zijn genomen. Deze ‘oude’ bestanden voldoen dus niet aan de vereisten van de nieuwe regelgeving en mogen daarom niet worden gebruikt (vgl. Tweede Kamer, 2019-2020, 33996, nummer 77).

Ondertekening

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

namens deze,

w.g.

Laurence M.A. Gimbrere

Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vergunningen