St. Juliana Sportpark 2


Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 26 januari 2023, kenmerk 01.283.516, tot het verlenen van een incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (hierna: de Wok), aan Stichting Juliana Sportpark.

Besluit

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten een vergunning tot het organiseren van een incidentele loterij als bedoeld in artikel 3 van de Wok, te verlenen aan: Stichting Juliana Sportpark, KvK-nummer 27262554 (hierna: de vergunninghouder) met een looptijd van 26 januari 2023 tot en met 24 juni 2023 onder nummer 15581.

Voorschriften

Aan deze vergunning zijn de volgende vergunningsvoorschriften verbonden.

Algemeen

 1. De vergunninghouder mag maximaal 6.000 loten verkopen.
 2. De verkoopprijs van een lot is 25 euro.
 3. De vergunninghouder verkoopt de loten in de periode van 26 januari 2023 tot en met 24 juni 2023. De trekking vindt plaats op 24 juni 2023.

Goededoelenafdracht

 1. De vergunninghouder mag alleen kosten maken die direct verband houden met het organiseren van loterij(en) en tot de normale bedrijfskosten gerekend kunnen worden.
 2. De vergunninghouder besteed, na aftrek van noodzakelijke kosten en prijzen, de volledige opbrengst van de loterij af aan de financiering van de renovatie van locatie Juliana Sportpark (o.a. de kleedkamers), met een minimum van 40%.
 3. De provisie voor de verkoop van loten door derden mag niet meer bedragen dan 10% van de verkoopprijs van de door die derden verkochte loten.

Bescherming van consumenten

 1. De vergunninghouder waarborgt dat minderjarigen niet deelnemen aan de loterij(en).
 2. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties en loten:
 • het goede doel
 • het aantal loten en de prijs van een lot
 • plaats en tijdstip van de trekking(en)
 • contactgegevens
 • dat de vergunninghouder een vergunning van de Kansspelautoriteit heeft

Als de vergunninghouder een website met bovengenoemde informatie over de loterij heeft, dan volstaat een verwijzing naar de website op publicaties en loten.

 1. De vergunninghouder maakt voor de verkoop van de loten de prijzen en het prijzenschema bekend. De vergunninghouder moet altijd de prijzen en premies uitkeren die hij voor elke trekking de deelnemers aan de loterij in het vooruitzicht stelt. De vergunninghouder mag hieraan geen voorwaarden verbinden.
 2. Alle verkochte loten doen mee in alle trekkingen die na verkoop van desbetreffende loten plaatsvinden.
 3. Alleen volledig betaalde loten doen mee in de trekking(en).
 4. De vergunninghouder maakt de uitslag van de trekking(en) zo snel mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.
 5. De vergunninghouder keert de prijzen zo snel mogelijk uit. De vergunninghouder mag voor prijzen in natura geen vervangend geldbedrag uitkeren. Het uitkeren van prijzen aan minderjarigen is niet toegestaan. Niet-opgeëiste prijzen moeten gedurende een jaar na de trekking ter beschikking van de winnaars gehouden worden.
 6. Als de loterij niet doorgaat meldt de vergunninghouder dit aan de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst. De vergunninghouder moet alle betaalde inleg direct en volledig terugbetalen.

Toezicht en controle

 1. De vergunninghouder houdt een afzonderlijke en overzichtelijke administratie bij van de loterij.
 2. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van de uitvoering van het kansspel (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:
  a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningsvoorschriften;
  b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.
 3. De vergunninghouder levert bij de laatste trekking alle niet verkochte loten in bij de notaris die aanwezig is bij de trekking. De notaris noteert het aantal niet verkochte loten in het proces-verbaal van de trekking.
 4. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk binnen drie maanden na de laatste trekking een rekening en verantwoording over de georganiseerde loterij. De vergunninghouder gebruikt het daarvoor bestemde en op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde formulier.
 5. De vergunninghouder is verplicht de rekening en verantwoording vergezeld te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid daarvan, opgesteld door een accountant en het proces-verbaal van de bij de trekking(en) aanwezige notaris.

26 januari 2023

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

namens deze,

b/a

mr. Laurence M.A. Gimbrere

Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vergunningen

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken & Vergunningen
Postbus 298
2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een kopie van de beslissing;

- de gronden van uw bezwaar;

- uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.

Let wel: het instellen van bezwaar/beroep schort de werking van dit besluit niet op.

Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift/beroepschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement een verzoek om voorlopige voorziening indienen.