St. Juliana Sportpark


Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) tot het wijzigen van de looptijd van incidentele loterijvergunning 15581 in 28 maart 2023 tot en met 28 september 2023.

Kenmerk: 01.286.337

Besluit

Op 28 februari 2023 heeft u, namens Stichting Juliana Sportpark, verzocht om een wijziging van de vergunning voor een kansspel. U verzoekt om wijziging van de trekkingsdatum en de looptijd, vanwege organisatorische redenen is de eerder geplande loterij niet van start gegaan.

Op 1 maart 2023 heeft de raad van bestuur de gevraagde vergunning verleend onder nummer 15581 aan: Stichting Juliana Sportpark, KvK-nummer 27262554 (hierna: de vergunninghouder).

1. Afweging en motivatie

Uw verzoek heeft betrekking op een kortlopende loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor een algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn), en is hiermee een zogenaamd incidenteel goededoelenkansspel. Vergunningen voor een incidenteel goededoelenkansspel worden slechts gewijzigd op grond van bepaalde gronden die in het bijzonder samenhangen met de duur van het kansspel. Bij de administratieve voorbereiding van het wijzigingsverzoek vergunningverlening is gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stellen. Hierbij is niets geconstateerd wat het wijzigingsverzoek in de weg staat. Er zijn ook geen andere feiten of omstandigheden bekend die zich tegen de wijziging van de eerder afgegeven vergunning verzetten.

2. Besluit

De raad van bestuur verleent de gevraagde wijziging van de hierboven afgegeven vergunning.

De vergunningsvoorschriften wijzigen als volgt:

  1. De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van

26 januari 2023 tot en met 24 juni 2023. De vergunninghouder moet de trekking(en) laten plaatsvinden op 24 juni 2023.

Wordt vervangen door:

  1. De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van 28 maart 2023 tot en met 28 september 2023. De vergunninghouder moet de trekking(en) laten plaatsvinden op 28 september 2023.

De andere vergunningsvoorschriften veranderen niet. U wordt geadviseerd om dit besluit bij de oorspronkelijke vergunning te bewaren.

1 maart 2023

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

namens deze,
b/a

Laurence M.A. Gimbrere

Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vergunningen

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken & Vergunningen
Postbus 298
2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, door het in PDF-formaat te  e-mailen naar griffie@kansspelautoriteit.nl

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een kopie van de beslissing;

- de gronden van uw bezwaar;

- uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.

Let wel: het instellen van bezwaar/beroep schort de werking van dit besluit niet op.

Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift/beroepschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement een verzoek om voorlopige voorziening indienen.