Speech René Jansen, 17 november 2021


Speech René Jansen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van VAN Kansspelen, 17 november 2021

Beste mensen,

Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging uw ALV toe te mogen spreken.

De Kansspelautoriteit, de Ksa, wil een zichtbare en aanwezige toezichthouder zijn.

Alleen al om die reden is het goed hier te zijn.

Toezicht houden begint met een grondige kennis van de markt en de ondernemingen die daarin opereren.

Ook daarom is het goed in uw kringen te mogen verkeren.

Eerst even een mededeling van huishoudelijke aard.

Ik heb van Sanne Muijser begrepen dat u veel vragen heeft.

Wij hebben het zo bedacht dat ik eerst mijn presentatie verzorg en dat er daarna ruim de gelegenheid is vragen te stellen.

---------------

Ik begrijp natuurlijk dat het pittige tijden voor u zijn.

Om meerdere redenen.

Veel ondernemers lijden onder corona en de coronamaatregelen.

Een situatie die helaas voortduurt.

Afgelopen weekend heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen in laten gaan met vergaande consequenties voor u, uw bedrijven en uw bezoekers.

Er wordt een beroep gedaan op ons aller uithoudingsvermogen.

Ik hoop zeer dat de steunmaatregelen van de overheid afdoende zijn om u door deze moeilijke tijden heen te helpen.

Van onze kant konden wij u alleen tegemoetkomen door te sleutelen aan de inning van de kansspelheffing.

De aanslagen voor de voorlopige heffing werden in 2019 en 2020 later - in september in plaats van in juni - verstuurd met een kortingspercentage van 40 %.

Waarna inderdaad een reguliere definitieve aanslag volgde, over 100 % van uw spelersplaatsen.

Dat hebben we niet mooier kunnen maken.

Ik hoop dat wij u in onze communicatie goed hebben uitgelegd dat de Ksa niet bevoegd is andere steun - in de vorm van een korting op de heffing - te bieden.

Dat is voorbehouden aan de algemene steunmaatregelen van de rijksoverheid.

En dat is ook logisch, want anders zouden we een lappendeken aan steunmaatregelen krijgen, met verschillen per sectoren die dan weer betwist kunnen worden.

----------------

Maar ook in een ander opzicht zijn het uitdagende tijden voor u.

De Wet Kansspelen op afstand, de Wet Koa, werd dit jaar van kracht.

Die vraagt van u, aanbieders van de meer risicovolle kansspelen, extra inspanning op velerlei gebied.

Die vallen allemaal onder de noemer verslavingspreventie.

Dan gaat het om bezoekers- en speelregistratie.

En de plicht om het speelgedrag van spelers te monitoren.

En om vroegtijdig in te grijpen als daar aanleiding voor is.

Ook vraagt de nieuwe wet van u om interventies bij spelers vast te leggen en in het uiterste geval een verzoek bij de Ksa in te dienen tot registratie in Cruks.

Ik kom later nog terug op het uitsluitingsregister.

Verder zijn er sinds de Wet Koa rapportageverplichtingen bijgekomen.

Over werving en reclame, over verslavingspreventie, over het bijhouden en evalueren van uw beleid op verschillende onderdelen.

Ik begrijp natuurlijk dat u als ondernemers hier allemaal niet op zit te wachten.

Ik zou kunnen zeggen: zo is de wet nu eenmaal en daar heeft u het mee te doen.

Maar dat is misschien iets te gemakkelijk.

Het is altijd belangrijk naar de bedoeling van de wetgever te kijken.

Hier is de doelstelling natuurlijk gokverslaving tot een minimum beperkt te houden.

In Nederland hebben wij er lang over gedaan om online kansspelen te legaliseren.

Over waarom dat zo is kan ik een uur praten, maar dat zal ik u niet aan doen.

Een verbod op online kansspelen was niet langer houdbaar, dat zagen de meeste partijen in het parlement wel in.

Maar doordat gokken in Nederland controversieel is, controversiëler wellicht dan in veel landen om ons heen, is er een zeer strenge wet op het gebied van verslavingspreventie tot stand gekomen.

De aanscherpingen voor de landgebonden risicovolle kansspelen op het punt van het voorkomen van probleemgedrag en verslaving, liepen als het ware mee met de regulering van de online sector.

Dat is de situatie waar u en de Ksa mee te maken hebben.

Maar dat is in zekere zin de negatieve benadering.

We kunnen het ook omdraaien.

Op de eerste plaats doen we er goed aan om ons denken op dit vlak altijd te beginnen bij de belangen van consumenten, van spelers dus.

Veilig spelen centraal!

Maar dat is niet alles, ook uw eigen ondernemingsbelang kan er uiteindelijk mee gebaat zijn.

Ik zal dat toelichten.

Zoals u misschien weet, reikt de Ksa elk jaar een scriptieprijs uit.

Vorig jaar ging die prijs naar Maurits Knoop, die afstudeerde op de gevolgen van de extra regulering waar we het nu over hebben.

Hij onderzocht onder meer hoe speelhallen aan een betere reputatie kunnen komen en hoe het gat in marktaandeel tussen private speelhallen enerzijds en de casino’s van Holland Casino anderzijds gedicht kan worden.

Volgens zijn onderzoek is Holland Casino met 14 speelcasino's momenteel verantwoordelijk voor een groter marktaandeel dan de ongeveer 300 private speelhallen gezamenlijk.

Waarbij het zo is dat Holland Casino, als vergunninghouder met een monopolie, wat betreft onder meer het werken met menselijke croupiers en de inzetlimieten een concurrentievoordeel heeft.

Dat zag Maurits Knoop natuurlijk ook.

En ook dat uw mogelijkheden tot innovatie door verouderde wet- en regelgeving beperkt zijn.

Maar hij zegt in zijn scriptie óók dat de speelhallen de handen ineen zouden kunnen slaan en zich juist profileren op het voorkomen van gokverslaving.

Hij constateerde bijvoorbeeld dat, voordat de Wet Koa van kracht werd, speelhallen het als voordeel zagen dat mensen anoniem naar binnen konden.

Knoop zegt: speelhallen kunnen het vervelend vinden dat dat niet meer kan, maar ze kunnen het juist ook omarmen als middel om een betere reputatie te verwerven.

Deze analyse memoreer ik hier graag nog eens.

Op onze site vindt u meer informatie over de scriptie van Maurits Knoop.

Ik zou zeggen: maak uw inspanningen op het gebied van preventie tot een Unique Selling Point!

--------

Ik noemde net al uw beperkte mogelijkheden tot innovatie als gevolg van de duidelijk verouderde wet- en regelgeving.

Die het u bijvoorbeeld niet mogelijk maakt op afstand aan Server Supported Gaming te doen, het via internet beheren van kansspelautomaten, voor onderhoud en updates.

Wij hebben hierover eerder met VAN Kansspelen gecommuniceerd.

Wij hebben het ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid onder de aandacht gebracht.

Officieel, via onze wetgevingsbrieven.

En door het publiceren van de Marktvisie Kansspelen.

En meer informeel, tijdens onze periodieke overleggen.

Uiteindelijk zijn het de minister en het parlement die het beleid en de wetgeving bepalen.

Laten we hopen dat we spoedig een nieuw kabinet krijgen en dat de verdere modernisering van de kansspelen dan een serieuze plek op de politieke agenda krijgt.

-----------------------

Dames en heren, ik kom bij mijn laatste onderwerp.

Ik kan hier natuurlijk niet praten zonder iets te zeggen over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, Cruks, en de problemen die zich hebben voorgedaan.

Het goede nieuws is dat aan de kant van de Ksa alles nu goed staat.

Er waren opstartproblemen en de koppeling tussen Cruks met de algemene BSN-registratie was tot 20 oktober niet goed geregeld.

Hier is natuurlijk al veel over gezegd.

Spijtig genoeg heeft dit alles de opening van de online markt en de Cruks-invoering bij speelhallen en Holland Casino in sterke mate getekend.

Maar er zijn ook nu nog problemen in de dagelijkse praktijk.

Wij krijgen meldingen van mensen die zich in Cruks hebben ingeschreven, ook een bewijs van een goede inschrijving hebben, maar vervolgens toch gewoon naar binnen kunnen bij een speelhal.

Vorige week was er bijvoorbeeld een meneer, een ondernemer, die zich in Cruks had geregistreerd maar tot zijn verbazing toch naar binnen kon bij een speelhal.

Hij zei letterlijk: “dat is gevaarlijk, ik weet dat ik verslaafd ben en mij soms niet kan inhouden en als ondernemer heb ik ruime pinmogelijkheden”.

Wij hebben uiteraard onderzocht wat er in deze gevallen aan de hand is.

Als de eerste raadpleging bij Cruks met BSN door de speelhal vóór 20 oktober heeft plaatsgevonden én er is daarbij iets anders ingevoerd dan tijdens de registratie in Cruks, is er geen match.

Met registratie in Cruks bedoel ik de daadwerkelijke inschrijving in het register zelf, bij vrijwillig door de speler door middel van DigiD en bij onvrijwillig door de Ksa op verzoek van een derde.

En met raadpleging bedoel ik de controle door de speelhal als een speler naar binnen wil.

Bij het iets anders invoeren bij de eerste raadpleging kan het gaan om een hoofdletterfout, een fout met een tussenvoegsel of een fout met een leesteken, bijvoorbeeld de cedille die in sommige namen van buitenlandse oorsprong zit.

Een tweede probleem dat ons is gebleken, is dat veel eerste Cruks-raadplegingen worden gedaan zonder BSN.

Dat vraagt om problemen, want een registratie in Cruks komt dan niet overeen met die raadpleging en eventueel daarop volgende raadplegingen met de verstrekte Cruks-code.

Het probleem blijft dan dus bestaan.

Het is gewoon verplicht - en bepaald niet zonder goede reden - een BSN te gebruiken als die aanwezig is.

Daarom: gebruik altijd het BSN bij de eerste raadpleging.

En verwijder het BSN van de speler vervolgens, dat moet van de AVG.

Vrijwel iedereen die in Nederland rechtmatig verblijft, heeft een BSN.

Ook een vluchteling, ook een arbeidsmigrant.

De meest voorkomende uitzonderingen zijn toeristen en een Belg of Duitser die net over de grens bij ons in Nederland speelt.

In die gevallen vragen we van uw kant uiterste zorgvuldigheid bij het aan de Ksa sturen van de naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats van de speler in kwestie.

U krijgt dan van ons een Crukscode en die moet weer in combinatie met die persoonsgegevens exact zo in uw spelersregistratie worden opgenomen.

Wij hebben gisteren alle speelhallen een mail gestuurd waarin de juiste werkwijze onder de aandacht wordt gebracht.

--------

Ik rond af.

Ik wil graag nogmaals benadrukken dat u, uw bezoekers en de Ksa een gezamenlijk belang hebben bij het zo goed mogelijk aanpakken van alles op het gebied van verslavingspreventie.

Het zijn uw gasten waar u een zorgplicht voor heeft, en daarnaast is het belangrijk voor de duurzaamheid van uw verdienmodel, zoals ik net heb toegelicht.

En dat sluit naadloos aan bij het Ksa-belang, zoals wij dat zien.

Onze missie is Veilig Spelen; de speler die in Nederland aan een kansspel wil deelnemen, moet dat in een veilige omgeving kunnen doen.

Dat zit in ons toezicht-DNA.

Dank u voor uw aandacht.