JOI I Limited


Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 8 februari 2022, kenmerk 2008/01.257.143 tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen, aan JOI I Limited, ingeschreven in het handelsregister van Malta onder nummer C98601. Openbaarmaking onder kenmerk 2008/01.257.144.

Besluit

1. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft op grond van de aan hem in artikel 33b Wet op de kansspelen toegekende bevoegdheid, besloten aan JOI I Limited een vergunning te verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de periode van 9 februari 2022 tot en met 8 februari 2027.

2. De vergunning geldt voor het organiseren van de volgende categorieën kansspelen op afstand:

  • Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen
  • Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd
  • Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen, georganiseerd door of onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport of een vergelijkbare nationale of internationale, al dan niet overkoepelende organisatie, voor zover deze naar het oordeel van de raad van bestuur op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd

Voorschriften

3. Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 31a, derde lid, Wet op de kansspelen de navolgende vergunningvoorschriften verbonden.

4. De vergunninghouder meldt, voordat hij start met het aanbieden van kansspelen op afstand, en daarna bij elke wijziging, bij de Kansspelautoriteit alle merknamen, domeinnamen en applicatienamen die hij gebruikt bij het aanbieden van kansspelen op afstand onder deze vergunning. De melding gebeurt volgens de op de website van de Kansspelautoriteit voorgeschreven wijze en binnen de daar genoemde termijn.

5. Onverlet het bepaalde in artikel 4a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen maakt de vergunninghouder bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ze zijn verkregen in het kader van deelname van die personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur geen vergunning heeft verleend als bedoeld in deze wet.

6. Bij de inschrijving als bedoeld in artikel 4.11 van het Besluit kansspelen op afstand, maakt de vergunninghouder geen gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarover hij reeds beschikte voordat hem een vergunning is verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Bij deze inschrijving maakt de vergunninghouder evenmin gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn verworven door een andere aanbieder van kansspelen die ten tijde van die verwerving niet beschikte over een vergunning die is verleend op grond van de Wet op de kansspelen.

7. Uiterlijk twee maanden na verlening van de vergunning toont de vergunninghouder het bestaan van de voorziening voor het waarborgen van de tegoeden van spelers aan. De vergunninghouder overlegt daartoe de in artikel 7.3 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand genoemde documenten, met uitzondering van het reeds verstrekte ‘Formulier Spelerstegoeden’, als bedoeld in het eerste lid, onder c, van het in dit voorschrift genoemde artikel.

Motivering van de voorschriften

8. De voorschriften genoemd onder 4 tot en met 6 zijn verbonden aan elke vergunning als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen.

9. Voorschrift 4 dient onder meer het toezicht op de naleving en de informatieverstrekking aan de (potentiële) spelers en dienstverleners. De overeenkomstig dit voorschrift gemelde informatie wordt ook openbaar gemaakt. Daarmee is voor een ieder direct duidelijk waar het onder deze vergunning vallende aanbod wordt aangeboden.

10. Voorschriften 5 en 6 beogen te voorkomen dat klantenbestanden worden gebruikt die zijn opgebouwd vóórdat kansspelen op afstand in Nederland werden gereguleerd en zonder dat daarbij de nieuwe strenge regels met betrekking tot onder meer kansspelreclame en de werving van spelers, de selectie van spelers bij inschrijving en met betrekking tot verslavingspreventie, in acht zijn genomen. Deze ‘oude’ bestanden voldoen dus niet aan de vereisten van de nieuwe regelgeving en mogen daarom niet worden gebruikt (vgl. Tweede Kamer, 2019-2020, 33996, nummer 77).

11. De overige voorschriften gelden alleen voor de houder van deze vergunning.

12. Voor de motivering van deze voorschriften wordt verwezen naar de bijlage die deel uitmaakt van dit besluit.

Ondertekening

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
voor deze,

w.g.

mr. Geraldine L.A.M. Huijssoon
Hoofd afdeling Vergunningen

Bezwaar

Tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Een bezwaarschrift kan ook door een gemachtigde worden ingediend. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet een machtiging worden bijgevoegd bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Naam en adres van de bezwaarmaker
  • De datum van het bezwaarschrift
  • Een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • De gronden van het bezwaar
  • Ondertekening van de bezwaarmaker of de gemachtigde

Voor meer informatie kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

Belangrijke informatie met betrekking tot de vergunning

Bij uw aanvraag heeft u diverse beleidsdocumenten verstrekt waarin u heeft aangegeven hoe u in de praktijk invulling gaat geven aan het kansspelaanbod en de daarmee samenhangende beleidsterreinen. Bij de beoordeling van uw aanvraag is kennisgenomen van de door u verstrekte documenten. Daarbij is alleen beoordeeld of de documenten aanleiding vormen tot afwijzing van uw aanvraag of aanvullende voorschriften in een aan u te verlenen vergunning.

Met de aan u verleende vergunning wordt dus geen oordeel gegeven over de juistheid van de door u gekozen invulling van concreet kansspelaanbod of beleidsdocumenten. De praktijk ná vergunningverlening en de uitwerking van uw keuzes in de praktijk, hoort bij het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.

Ik verwijs u volledigheidshalve nog naar de betreffende Q&A op de website van de Kansspelautoriteit.