Holland Gaming Technology Ltd.


Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 19 september 2022, kenmerk 1631/01.272.522 tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen, aan Holland Gaming Technology Ltd., ingeschreven in het handelsregister van Malta onder nummer C100130. Openbaarmaking onder kenmerk 1631/01.272.523.

Besluit

1. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft op grond van de aan hem in artikel 33b Wet op de kansspelen toegekende bevoegdheid, besloten aan Holland Gaming Technology Ltd. een vergunning te verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de periode van 20 september 2022 tot en met 19 september 2027.

2. De vergunning geldt voor het organiseren van de volgende categorieën kansspelen op afstand:

  • Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen
  • Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd

Voorschriften

3. Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 31a, derde lid, Wet op de kansspelen de navolgende vergunningvoorschriften verbonden.

4. De vergunninghouder meldt, voordat hij start met het aanbieden van kansspelen op afstand, en daarna bij elke wijziging, bij de Kansspelautoriteit alle merknamen, domeinnamen en applicatienamen die hij gebruikt bij het aanbieden van kansspelen op afstand onder deze vergunning. De melding gebeurt volgens de op de website van de Kansspelautoriteit voorgeschreven wijze en binnen de daar genoemde termijn.

5. Onverlet het bepaalde in artikel 4a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen maakt de vergunninghouder bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ze zijn verkregen in het kader van deelname van die personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur geen vergunning heeft verleend als bedoeld in deze wet.

6. Bij de inschrijving als bedoeld in artikel 4.11 van het Besluit kansspelen op afstand, maakt de vergunninghouder geen gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarover hij reeds beschikte voordat hem een vergunning is verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Bij deze inschrijving maakt de vergunninghouder evenmin gebruik van gegevens met betrekking tot spelers, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn verworven door een andere aanbieder van kansspelen die ten tijde van die verwerving niet beschikte over een vergunning die is verleend op grond van de Wet op de kansspelen.

7. Uiterlijk twee maanden na verlening van de vergunning toont de vergunninghouder het bestaan van de voorziening voor het waarborgen van de tegoeden van spelers aan. De vergunninghouder overlegt daartoe de in artikel 7.3 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand genoemde documenten, met uitzondering van het reeds verstrekte ‘Formulier Spelerstegoeden’, als bedoeld in het eerste lid, onder c, van het in dit voorschrift genoemde artikel.

Motivering van de voorschriften

8. De voorschriften genoemd onder 4 tot en met 6 zijn verbonden aan elke vergunning als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen.

9. Voorschrift 4 dient onder meer het toezicht op de naleving en de informatieverstrekking aan de (potentiële) spelers en dienstverleners. De overeenkomstig dit voorschrift gemelde informatie wordt ook openbaar gemaakt. Daarmee is voor een ieder direct duidelijk waar het onder deze vergunning vallende aanbod wordt aangeboden.

10. Voorschriften 5 en 6 beogen te voorkomen dat klantenbestanden worden gebruikt die zijn opgebouwd vóórdat kansspelen op afstand in Nederland werden gereguleerd en zonder dat daarbij de nieuwe strenge regels met betrekking tot onder meer kansspelreclame en de werving van spelers, de selectie van spelers bij inschrijving en met betrekking tot verslavingspreventie, in acht zijn genomen. Deze ‘oude’ bestanden voldoen dus niet aan de vereisten van de nieuwe regelgeving en mogen daarom niet worden gebruikt (vgl. Tweede Kamer, 2019-2020, 33996, nummer 77).

11. De overige voorschriften gelden alleen voor de houder van deze vergunning.

12. Voor de motivering van deze voorschriften wordt verwezen naar de bijlage die deel uitmaakt van dit besluit.

Ondertekening

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
voor deze,

w.g.

mr. Laurence M.A. Gimbrere
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vergunningen