Eerste Kamer stemt in met legalisering online kansspelen


De Eerste Kamer stemde vandaag (19 februari 2019) in met het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dat betekent dat het mogelijk wordt om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. Dat is nu nog verboden. Nog niet bekend is wanneer de wet Kansspelen op afstand precies van kracht wordt en wanneer aanvragen voor een vergunning kunnen worden ingediend.

De Wet Kansspelen op Afstand, een modernisering van de Wet op de kansspelen, maakt het mogelijk legaal kansspelen via internet aan te bieden en te spelen. De gedachte achter legalisering - veel landen gingen Nederland hiermee al voor - is dat door vergunningen te verstrekken, er strikte voorwaarden gesteld kunnen worden aan aanbieders van online kansspelen. Die voorwaarden, neergelegd in een vergunning, hebben tot doel spelers te beschermen, gokverslaving tegen te gaan en te zorgen voor een eerlijk spel. Kansspelen zijn risicovolle producten.

René Jansen Koa

Bekijk de videoboodschap van René Jansen,
voorzitter raad van bestuur Ksa

‘Mijlpaal’

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa), noemt het instemmen van de Eerste Kamer met de wet een ‘mijlpaal’. Hij benadrukt het belang van consumentenbescherming. ‘De aanpassing van de Wet op de kansspelen stelt de Ksa in staat deelnemers aan online kansspelen te beschermen. Op een illegale markt is dat niet mogelijk. Met deze modernisering van de wet is het beter mogelijk een veilig spel op een eerlijke markt af te dwingen. Als spelers straks tenminste spelen bij een aanbieder met een vergunning.’

Voorwaarden

Om straks voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten (potentiële) kansspelbedrijven aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een aansluiting hebben op het ‘Centraal Register Uitsluiting Kansspelen’ (CRUKS). Deelnemers aan kansspelen kunnen straks, vrijwillig of gedwongen, tijdelijk in dit register worden opgenomen. Ze zijn dan voor een bepaalde periode van deelname aan alle online kansspelen uitgesloten.

Zorgplicht

Verder gelden er straks duidelijker eisen wat betreft de ‘zorgplicht’ die kansspelaanbieders hebben. Aanbieders moeten spelers in de gaten houden en bij (vermoedens van) risicovol speelgedrag (veel geld inzetten, langdurig spelen) ingrijpen.

Controledatabank

Een derde voorwaarde is dat kansspelbedrijven straks een Controledatabank (CDB) vullen met actuele gegevens van het verloop van hun kansspelaanbod, en de Ksa hiertoe toegang geven. De Ksa kan via de gegevens in de CDB aanbieders op de voet volgen.  Verder moeten kansspelaanbieders een betrouwbaarheidstoets ondergaan. Zowel de aanvrager als de aanvraag wordt getoetst.

Inwerkingtreding

Wanneer de bepalingen precies van kracht worden, is nog niet bekend. De minister voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, bepaalt dit. De Ksa, belast met het toezicht op en de uitvoering van het kansspelbeleid, gaat straks vergunningen verlenen voor het mogen aanbieden van kansspelen op afstand (zoals kansspelen via internet). Dat doet de Ksa op basis van de wet, lagere regelgeving en beleidsregels. De minister en de Ksa zijn in overleg over het verdere verloop. Er is tijd nodig om de vergunningsprocedure in te richten. Ook gelden er voor sommige uitvoeringswerkzaamheden vaste termijnen. Voorbeelden hiervan zijn de Europese notificatieplicht en – aanbesteding.

Kansspelautoriteit tijdpad

Aanpak

De Ksa blijft zolang de wetsvoorstel Kansspelen op Afstand nog niet van kracht is, optreden tegen aanbieders van online kansspelen. In de huidige situatie is geen controle mogelijk op de eerlijkheid van het spel, detectie van kansspelverslaving en op deelname van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen. Na het van kracht worden van het voorstel, houdt de Ksa toezicht op aanbieders van online kansspelen met een vergunning. Aanbieders zonder vergunning zullen dan streng worden aangepakt; de Ksa krijgt hiervoor extra bevoegdheden. Een belangrijk instrument is dat de Ksa het betaalverkeer tussen illegale aanbieder en deelnemer kan blokkeren.

Consumenten

Voor consumenten verandert er voorlopig niets. Pas als de nieuwe Wet op de kansspelen in werking treedt, is het mogelijk legaal deel te nemen aan online kansspelen. Consumenten moeten er dan op letten dat ze spelen bij een kansspelaanbieder met een vergunning van de Ksa.

Meer informatie:

Wetsvoorstel Kansspelen op afstand
Aanpak online kansspelen