Kansspelautoriteit met sector in gesprek over verslavingsrisico’s van kansspelen


Gepubliceerd op 12 oktober 2017

12 oktober 2017

Onderzoek brengt verslavingsrisico in beeld

De Nederlandse Kansspelautoriteit gaat in de komende maanden met de kansspelsector verder in gesprek over de verslavingsgevoeligheid van kansspelen. Bij dit gesprek betrekt de Kansspelautoriteit (Ksa) de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Bestuurder drs J.G. (Joop) Pot van de Kansspelautoriteit: ‘Wetenschappelijk onderzoek levert inzichten op over verslavingsgevoeligheid van het kansspelaanbod. Met die inzichten kunnen we het toezicht effectiever inrichten’.

Het CVO (Centrum voor Verslavingsonderzoek) deed in opdracht van de Kansspelautoriteit onderzoek naar de verslavingsgevoeligheid (pdf, 1.1 MB) van het Nederlandse kansspelaanbod. Hieruit blijkt dat de verslavingsrisico’s van gokautomaten, casinospelen en krasloten hoog zijn. Sportweddenschappen via e-commerce leiden tot een aanzienlijk hogere inschatting van het risico op verslaving dan via land-based verkooppunten (op land in plaats van digitaal). Online deelname aan kansspelen levert via de niet vergunde aanbieders een hogere inschatting van het verslavingsrisico op dan deelname aan dezelfde kansspelen via het aan land gebonden aanbod. Loterijen kennen een gematigd of laag risico op gokverslaving.

Toekomstig aanbod beoordelen

Met dit onderzoek wil de Kansspelautoriteit (Ksa) haar kennis van de verslavingsrisico’s van het bestaande aanbod van kansspelen versterken. Ook wil zij hiermee toekomstig aanbod beter kunnen beoordelen op verslavingsgevoeligheid. De Kansspelautoriteit zal de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bij haar reguliere toezicht op de vergunde kansspelmarkt.

Zo voert zij in de komende maanden gesprekken met de Nederlandse kansspelsector over verantwoordelijk gokken (‘responsible gambling’). Bij deze gesprekken zal de Kansspelautoriteit ook dit onderzoek naar verslavingsgevoeligheid betrekken. Ze wil dat doen vanuit de benadering dat het niet alleen bepalend is hoe verslavend een kansspel in potentie is, maar ook welke maatregelen de betrokken aanbieder van het kansspel genomen heeft om dergelijke risico’s te voorkomen of te beperken.

Toezichtsactie in speelhallen

Ook voert de Kansspelautoriteit controles uit. Zo hield ze op 5 en 6 oktober 2017een toezichtsactie in dertig speelhallen in de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe. Met deze onaangekondigde actie zag de Kansspelautoriteit erop toe dat speelhallen voldoende maatregelen nemen om gokverslaving te voorkomen en dat jongeren niet worden toegelaten. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Kwetsbare groepen moeten we beschermen’.

De Kansspelautoriteit gaf in een eerste reactie te kennen dat ze goed onderzoek heeft kunnen doen in de speelhallen: ‘Iedereen werkte goed mee’, aldus directeur drs M.D. (Marja) Appelman van de Kansspelautoriteit. ‘We zijn blij te zien dat er hallen zijn die serieus invulling geven aan de zorgplicht, echter zijn er ook hallen waar verbeteringen mogelijk zijn om gokverslaving te voorkomen. Wij zullen dit individueel terugkoppelen richting de speelhallen. We gaan de bevindingen nader analyseren en bezien of vervolgmaatregelen nodig zijn. Maar vooralsnog zijn dit de eerste indrukken. Later dit jaar publiceert de Kanspelautoriteit de bevindingen.’

Kansspelen online reguleren

De uitkomsten van het onderzoek door het CVO bevestigen voor de Kansspelautoriteit de noodzaak om kansspelen op afstand (online) te reguleren. De Nederlandse wet staat kansspelen op afstand niet toe. Het wetsvoorstel om kansspelen online wel toe te staan ligt voor in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel kent de Kansspelautoriteit belangrijke bevoegdheden toe voor handhaving van wet- en regelgeving.

Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt kan de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunning verlenen aan aanbieders van kansspelen online. De Kansspelautoriteit hecht grote waarde aan dit wetsvoorstel; alleen een strikt gereguleerd en aantrekkelijk aanbod van kansspelen online biedt een structurele oplossing om illegaal aanbod tegen te gaan en spelers die aan deze potentieel risicovolle kansspelen willen deelnemen, doeltreffender te beschermen.

Instrument voor evaluatie

Ontwikkelingspsycholoog drs D. (Dick) de Bruin van het Centrum voor Verslavingsonderzoek maakte voor dit onderzoek gebruik van een evaluatie-instrument dat is ontwikkeld door een aantal vooraanstaande wetenschappers. Met dit instrument wordt op tien onafhankelijke dimensies een score bepaald van 0 (niet van invloed) tot 10 (sterk van invloed). Samen geven de tien dimensies een totaalscore. Hierdoor kan een kansspel geclassificeerd worden als een kansspel met een (zeer) laag, een gemiddeld of een (zeer) hoog risicopotentieel.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat:

  • loterijen een gematigd of laag risico kennen;
  • de verslavingsrisico’s van gokautomaten, casinospelen en krasloten hoog zijn;
  • er nauwelijks verschil is in verslavingsgevoeligheid tussen gokautomaten in de horeca en in de speelhallen;
  • sportweddenschappen via e-commerce tot een aanzienlijk hogere risico-inschatting leiden dan via grondgebonden (‘land based’) verkooppunten;
  • online deelname aan kansspelen via de niet vergunde aanbieders een hogere risico-inschatting oplevert dan deelname aan dezelfde kansspelen via een grondgebonden aanbod.

De Bruin is gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek naar kansspelproblematiek en -beleid. Tevens is hij als onderzoekspartner verslavingspreventie verbonden aan de Kansspelautoriteit.

Veilig spelen op eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht:

  • Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
  • Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
  • Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
  • Geven van voorlichting en informatie.

De Kansspelautoriteit staat er samen met aanbieders en spelers voor dat mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan mee werkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.