Onderzoeksrapport verschenen: Waarborging publieke belangen bij uitbesteding in de kansspe


'Waarborging van publieke belangen bij uitbesteding in de kansspelsector', zo luidt de titel van het SEO-rapport dat vandaag is verschenen. Dit rapport geeft een globale analyse van de economische prikkels voor marktpartijen om de publieke belangen te (blijven) borgen bij uitbestede bedrijfsprocessen in de kansspelsector.

Deze analyse levert de volgende inzichten op.

Het wettelijke toezichtinstrumentarium (zoals voorgesteld in het wetsvoorstel Koa) stelt de Kansspelautoriteit naar verwachting in staat om de risico’s rondom uitbestede bedrijfsprocessen adequaat te adresseren. Dit wordt vooral geborgd door de eindverantwoordelijkheid van de vergunninghouder, de functionarissen belast met intern nalevingstoezicht, en de aanwijzingsbevoegdheid van de Kansspelautoriteit aan derden. Het SEO-rapport concludeert op basis van de literatuur dat een stelsel van business-to-business­-vergunningen hierbij geen substantiële meerwaarde biedt.

Risicovolle bedrijfsprocessen

Dit laat onverlet dat er zich wel degelijk risico’s bij uitbestede bedrijfsprocessen kunnen voordoen. De voor de consumentenbelangen meest risicovolle bedrijfsprocessen om uit te besteden te zijn:

  1. Verslavingspreventie;
  2. Lotenverkoop;
  3. Trekking en systeembeheer van loterijen;
  4. Spelsoftware van online kansspelen;
  5. Servers van kansspelwebsites;
  6. Platforms voor online kansspelen (white-label diensten);
  7. Betalingsverwerking bij online kansspelen.

Handvatten voor Kansspelautoriteit

Het rapport geeft de Kansspelautoriteit concrete handvatten bij de beoordeling van vergunningsaanvragen, en bij het reguliere toezicht op bestaande vergunninghouders.

  1. Een voorbeeld hiervan is dat (aspirant-)vergunninghouders gericht gevraagd kunnen worden om zelf aan te geven of zij (en zo ja, welke) risico’s zien bij de door hun uitbestede bedrijfsprocessen, en hoe zij deze denken te adresseren c.q. hebben geadresseerd.
  2. In geval van een hoge ex-ante risico-inschatting kan de Kansspelautoriteit ook overgaan tot het opvragen van de onderliggende uitbestedingscontracten. Deze vorm van risico-gebaseerd toezicht wordt ook door andere toezichthouders toegepast.