Extra eisen verslavingspreventie

Om gokverslaving te voorkomen stelt de Wet op de kansspelen extra eisen aan aanbieders van risicovolle kansspelen.

Heeft u 1 van onderstaande vergunningen?

 • vergunning kansspelen op afstand
 • vergunning speelcasino
 • aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten speelautomatenhal

Dan gelden onderstaande voorschriften:

Check de speler voor hij kan spelen

Voordat u een speler toegang verleent stelt u van de speler vast

 • Identiteit
 • Leeftijd, de speler moet minstens 18 jaar zijn

Vanaf oktober 2021

Houd kennis over gokverslaving op peil

Onderstaande medewerkers zijn verplicht om een basiscursus verslavingspreventie te volgen bij een bevoegde instelling:

 • Leidinggevenden
 • Personen op sleutelposities
 • Medewerkers belast met toelaten van spelers en het houden van toezicht op de speelvloer

De medewerkers die direct in aanraking komen met spelers, moeten ook een aanvullende cursus hebben gevolgd. Kennis moet bijgehouden worden.

Zorg voor informatie voor de speler

Zorg ervoor dat de speler voldoende informatie tot zijn beschikking heeft om op verantwoorde wijze te kunnen spelen.

Geef voorlichting over

Geef ter plekke toegang tot

 • Websites van verslavingszorg, van het toekomstig landelijk loket verslavingspreventie en van de Kansspelautoriteit

De informatie moet in samenwerking met een deskundige tot stand zijn gekomen. U informeert de Kansspelautoriteit over het advies van deze deskundige en wat u gedaan heeft met dit advies.

Stel verslavingspreventiebeleid op

In uw verslavingspreventiebeleid staat hoe u uw wettelijke zorgplicht uitvoert, welke (technische) middelen u hierbij gebruikt en op welke manier u het beleid in de organisatie toepast. Het beleid moet zijn opgesteld in samenwerking met (ervarings)deskundigen.

In het beleid moet in ieder geval aandacht zijn voor:

 • Maatregelen en voorzieningen die u treft
 • De wijze waarop u de kwaliteit van uw beleid borgt
 • Specifiek beleid ten aanzien van kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen - 18 tot en met 23 jaar

Maak een risicoanalyse per spel

De wetgever heeft een zogenoemd 'getrapt interventiemodel' voor ogen. Dat wil zeggen: lichte interventies waar het kan, zware interventies als het moet. Hiervoor is het nodig dat u per type spel een risicoanalyse maakt waaruit blijkt hoe groot de kans is op het ontwikkelen van gokverslaving.

Voorbeelden van factoren die een rol spelen, zijn:

 • De mate waarin een spel een long - of short odd-karakter heeft - hoe meer short odd, des te verslavender
 • De mogelijkheid om door te blijven spelen
 • Een hoge winkans
 • De hoogte van de jackpot

Voorbeelden van aspecten om het spel heen die een risico vormen zijn:

 • De wijze waarop het spel wordt gepresenteerd, zoals met de zogenoemde illusion of control, een near miss
 • De beschikbaarheid
 • De toegankelijkheid
 • En de aantrekkelijkheid van het kansspelaanbod

Hoewel binnen één spelsoort veel factoren overeen zullen komen, kunnen door de weging van alle relevante factoren gevarieerde resultaten uit de analyse komen. De methode die u gebruikt voor de risicoanalyse moet wetenschappelijk verantwoord zijn.

U treft per type spel voorzieningen om kansspelverslaving te voorkomen. Uw inspanningen zijn gericht op het zo vroeg mogelijk herkennen en onderkennen van signalen die wijzen op het ontwikkelen gokverslaving.

Registreer speelgedrag & grijp in

Om een goede risicoanalyse te kunnen maken, is het nodig speelgedrag te registreren. De nieuwe wet zegt dat er geen privacy-belemmeringen zijn als u speelgedrag registreert met het doel gokverslaving te voorkomen.

Hoge of toenemende speelfrequentie, lange of toenemende speelduur en tijdstippen zijn voorbeelden van signalen die kunnen duiden op het ontwikkelen van gokverslaving.

U intervenieert bij deze signalen op een passende manier, bijvoorbeeld met:

 • Gesprek
 • Voorziening die inzicht geeft in het speelgedrag
 • Een advies om minder te spelen

U registreert de interventie.

Een van de zwaarste interventies is aan de speler vragen om zich te registreren in Cruks en – als de speler dit niet wil – aan de Kansspelautoriteit te verzoeken de speler te registreren in Cruks.

Rapporteer aan de Kansspelautoriteit

Periodiek rapporteert u aan de Kansspelautoriteit over uw verslavingspreventiebeleid.

U vermeldt onder andere hierin:

 • De samenwerking met de door u betrokken (ervarings)deskundigen en de eventuele beleidswijzigingen die naar aanleiding van hun adviezen zijn doorgevoerd
 • De uitkomsten van de bovengenoemde risicoanalyses en de maatregelen en voorzieningen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen
 • Uw jaarlijkse beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van uw verslavingspreventiebeleid

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend: de tekst in de wet- en regelgeving is leidend.

Vragen over de speellimiet om verslaving te voorkomen

Bent u betrokken bij dit onderwerp?

De Kansspelautoriteit werkte verslavingspreventie en extra eisen reclame nader uit.