Inrichten controledatabank


De nieuwe wet verplicht aanbieders van kansspelen op afstand om near real time speelgegevens vast te leggen. Deze gegevens moet de aanbieder plaatsen op een afgescheiden computersysteem. Dit afgescheiden systeem noemt de wetgever de controledatabank, ofwel CDB.

Als kansspelaanbieder bent u verplicht om de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang te verlenen tot uw CDB. Zo kan worden gecontroleerd of u zich aan de regels en voorschriften houdt.

De databank moet voldoen aan alle door de Kansspelautoriteit opgestelde vereisten over de inrichting en het gebruik.

Download instructie inrichten controledatabank

KSA CDB Specifications version 1.00 Authorised for public release 17 november 2020 (pdf, 453 kB)
Checksum type: SHA-256
File checksum: 917ACD73C9FCF8EF615FC47067BF42E6C37DB732DEBA419AE9AEAA1E84EB2035

KSA CDB Datamodel version 1.01 Authorised for public release 10 februari 2021 (pdf, 770 kB)
Checksum type: SHA-256
File checksum: f3040d9ac9827e4347d3d1de3964ffae0dd19759b4ff7f0eab78dd797ba3a2c9

KSA XSD version 1.01 Authorised for public release 10 februari 2021 (zip, 16 kB)

Checksum type: SHA-256
File checksum:  f6410497c2f475238f47f7a2c3453f25878098ae63a09894728570a0558d800d

Let op: ziet u inconsistenties tussen het datamodel en de XSD? Bijvoorbeeld in spelling? Ga dan altijd uit van de XSD.

Klaar met inrichten? Gebruik formulier voor vergunningaanvraag

Nadat u uw controledatabank heeft ingericht, heeft u voor uw vergunningaanvraag in het digitale portaal een ingevuld formulier nodig over de inrichting van uw CDB. U vindt dit formulier bij benodigde documenten.

Integratietest en aansluittest

Heeft u een vergunning aangevraagd? Als u alle documenten voor het onderwerp CDB heeft aangeleverd en deze inhoudelijk juist en volledig zijn, bellen wij u om een afspraak te maken voor een startgesprek voor de integratietest.

Bij de integratietest testen we de verbinding tussen uw CDB, onze systemen en de gegevensverwerking.

Het inplannen, uitvoeren en afronden van de integratietest test duurt circa 6 weken. Bij maatwerk hebben wij meer tijd nodig.

Wat u tenminste nodig heeft voor de integratietest CDB

  • een testomgeving die werkt zoals uw productieomgeving
  • testgegevens

Waar uw testgegevens aan moeten voldoen hangt af van uw spelaanbod en het aantal spelers dat u verwacht. Dit bespreken wij met u in het startgesprek. Tijdens het startgesprek ontvangt u ook verdere technische informatie om de integratietest CDB zo soepel mogelijk te laten verlopen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw testomgeving en testgegevens. Deze moeten voldoende representatief zijn en werken conform de specificaties van uw live controledatabank.

Na de integratietest: aansluittest

Doorloopt u de integratietest met succes? Dan volgt een aansluittest op productieniveau. Na afloop van de integratietest maken we hiervoor een afspraak met u. Een aansluittest betekent niet dat een vergunning wordt verleend. Het slagen van de aansluittest is een voorwaarde voor vergunningverlening.

Als de aansluittest niet slaagt

Als de aansluittest niet slaagt kunnen wij de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld als wij behalve problemen met de aansluittest ook andere gebreken constateren in uw aanvraag.

Het is ook mogelijk dat u wel een vergunning krijgt maar dat u pas mag exploiteren als u de aansluittest succesvol heeft gedaan.

Geen wijzigingen aan uw CDB na de integratietest

Uw CDB en de integratie met onze systemen dienen ongewijzigd te blijven tot aan de aansluittest op productieniveau. Als u nieuwe functionaliteit of updates doorvoert mag dat geen gevolgen hebben voor de testuitkomst.

Bent u toch van plan een wijziging door te voeren? Meld dit ons zodat wij de impact kunnen bepalen op de geldigheid van de tests. U heeft op dat moment de contactgegevens van het CDB team van ons ontvangen.

Gepland onderhoud aan uw CDB? Meld dit 5 dagen van te voren

Als u straks  een vergunning heeft bent u verplicht om verstoringen minimaal 5 dagen van te voren te melden.

Plant u onderhoud of een andere verstoring? U meldt dit aan de hand van uw

  • vergunningsnummer
  • CDB-kenmerken

Als uw melding ook relevant is voor de Belastingdienst sturen wij de melding naar hen door.

Vragen bij het het inrichten van uw controledatabank

Vragen bij toepassing van het datamodel CDB

Vragen bij het belastinggedeelte van uw CDB

Verdere verplichtingen bij gebruik CDB en bij beëindiging

Toekomstige wijzigingen specificaties en datamodel

Wijzigingen op de specificaties en het datamodel zijn mogelijk. Bijvoorbeeld als er technische of administratieve updates zijn. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen mogelijk, bijvoorbeeld als de regelgeving wijzigt.

Op basis van ervaringen van andere kansspeljurisdicties verwachten wij jaarlijks een nieuwe versie van de specificaties en het bijbehorende datamodel te publiceren.

Aan deze informatie - of door ons verstrekte aanvullende informatie - kan geen zelfstandige toestemming worden ontleend voor het aanbieden van een bepaald kansspel of een deel daarvan. Toestemming om een ​​bepaald kansspel aan te bieden bestaat alleen en voor zover aan de exploitant een vergunning is verleend als bedoeld in de Wet op de kansspelen.

Vergunninghouders moeten voldoen aan alle vereisten voor de CDB, inclusief updates en toevoegingen. Het niet naleven van deze vereisten wordt beschouwd als een overtreding van de Nederlandse regelgeving waartegen de Kansspelautoriteit kan optreden.  Onder alle omstandigheden prevaleert de tekst van de Wet op de kansspelen, inclusief de daarop gebaseerde regelgeving.