Deskundigen kansspelverslaving

De Kansspelautoriteit is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en eerlijk kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Kansspelautoriteit een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij. De kansspelmarkt is volop in beweging. De Kansspelautoriteit hecht daarbij extra aan de belangen van consumenten. Zij moeten veilig kunnen spelen op een eerlijke markt.

De Kansspelautoriteit informeert en beschermt consumenten tegen onder andere misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat illegale kansspelen tegen, evenals het gebruiken of misbruiken van kansspelen voor criminele activiteiten, waaronder witwassen en aan kansspelen gerelateerde wedstrijdvervalsing. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen, dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven daarvan. De Kansspelautoriteit is ook internationaal actief, samenwerkend met andere toezichthouders op kansspelen, vooral in Europa.

Deskundigen kansspelverslaving voor de vorming van een expertpool

Tijdelijke uitsluiting van kansspelen op afstand, speelautomatenhallen en speelcasino’s is het zwaarste redmiddel dat kan worden ingezet in het verslavingspreventiebeleid. Het biedt de speler de mogelijkheid om afstand te nemen van deze kansspelen en bij de verslavingszorg hulp te zoeken. Uitsluiting door registratie in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) gebeurt in beginsel op verzoek van de speler zelf maar kan onder voorwaarden ook tegen de wil van de speler worden opgelegd. Een gedwongen uitsluiting staat op gespannen voet met de persoonlijke vrijheid en levenssfeer van de speler en kan als zeer ingrijpend ervaren worden. De maatregel moet daarom behoedzaam en met oog voor de negatieve bijwerkingen worden toegepast en is alleen toegestaan als dat absoluut noodzakelijk is om te voorkomen dat een speler zichzelf of zijn naasten ernstige schade berokkent. Bovendien mogen er geen minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn. Een gedwongen uitsluiting duurt zes maanden. Een verzoek om uitsluiting kan de Kansspelautoriteit bereiken via een “derde”, bijvoorbeeld een familielid of een partner die zich zorgen maakt over het speelgedrag van een naaste, of via een kennisgeving (een in kennisstelling van problematisch speelgedrag van een deelnemer) ingediend door een kansspelaanbieder.

De Kansspelautoriteit kan zich bij gedwongen uitsluitingen laten adviseren door een aantal externe deskundigen waarop op ad hoc basis een beroep gedaan kan worden. U maakt deel uit van deze ‘deskundigenpool’. Elke zaak wordt voorbereid door twee daartoe aangewezen zaakbehandelaars die beoordelen welke zaken voor advisering in aanmerking komen en met u afspraken maken over het verloop van het proces. U werkt op basis van een door de zaakbehandelaars voorbereid dossier. Dit bevat informatie over het speelgedrag van de speler, zoals eventuele eerder toegepaste preventiemaatregelen en de motieven om de speler voor te dragen voor uitsluiting. Uw advies wordt aan de speler voorgelegd ter commentaar.

Wat gaat u concreet doen?

• U beoordeelt de aangeleverde informatie en adviseert de Kansspelautoriteit over de noodzaak om al dan niet over te gaan tot een onvrijwillige uitsluiting van de speler.

Wat heeft u daarvoor nodig?

• U beschikt over kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kansspelproblematiek. U werkt bijvoorbeeld als verslavingsarts (arts met opleiding in de verslavingszorg), als psycholoog in de verslavingszorg of als psychiater met een erkende opleiding in de verslavingspsychiatrie.
• Kennis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en ervaring met werk dat zich binnen een dergelijk kader afspeelt is een pre.
• U bent in staat om schriftelijk en gemotiveerd te adviseren, in begrijpelijke taal en binnen de daarvoor gestelde termijn;
• U bent in staat om werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten en om te gaan met vertrouwelijke en privacygevoelige (medische) gegevens.
• U bent gemotiveerd om spelers en hun naasten tijdelijk te beschermen tegen risicovol speelgedrag.
Benoeming en vergoeding
• U wordt voor een jaar benoemd. Na dat jaar worden uw werkzaamheden geëvalueerd en kan, bij gebleken geschiktheid, een herbenoeming plaatsvinden.
• U werkt niet onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit.
• U verricht de werkzaamheden voor een uurtarief van € 135,-.

Solliciteren?

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 10 september 2021 09:00 uur.
• Er worden twee gesprekken met u gevoerd, het eerst gesprek met medewerkers van de afdeling Toezicht en Consument en een eventueel tweede gesprek met de raad van bestuur.
• U geeft toestemming de door u opgegeven referenties te raadplegen.
• Na benoeming dient u een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

U kunt uw sollicitatie richten aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Renske Heijungs, afdelingshoofd Toezicht & Consument & Aanbieder.
Voor meer informatie over de functie kun u contact opnemen met Renske Heijungs, afdelingshoofd Toezicht & Consument & Aanbieder, telefoonnummer 06- 30 17 17 68 of met Tammo Ponte, Senior Toezichthouder Verslavingspreventie, telefoonnummer 06- 24 64 8008.