Verduidelijking vereisten werkzaamheden accountant voor Koa-aanvragen (2)

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Bij het indienen van een aanvraag voor een Koa-vergunning is in de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand voor continuïteit en voorziening spelerstegoeden een assurance-rapport vereist.

Naar aanleiding van vragen vanuit de markt en van de Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben wij besloten om in afwijking van de Beleidsregels Vergunningverlening kansspelen op afstandzowel een assurance-rapport als een rapport van feitelijke bevindingen te accepteren bij het indienen van de aanvraag.

Dit rapport van feitelijke bevindingen moet worden opgesteld door een accountant volgens Standaard 4400N. Er wordt afgeweken op artikelen 5.1 (continuïteit), 7.3 en 7.4 (voorziening spelerstegoeden) van de Beleidsregels. In een rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de accountant alleen onderzoeksbevindingen. Dit rapport van feitelijke bevindingen moet worden opgesteld door een accountant volgens Standaard 4400N.

In zijn rapport geeft hij geen oordeel of conclusie, dat is voorbehouden aan de Kansspelautoriteit als vergunningverstrekker.

Voor de accountant betekent dit het volgende:

1. Continuïteit (Paragraaf 5 van de Beleidsregels Vkoa)

Inzake de continuïteit dient de accountant met toepassing van bovengenoemde Standaard 4400N uitsluitend vast te stellen dat ten tijde van de vergunningaanvraag:

  • de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en er geen sprake is
    van liquidatie
  • er aan de aanvrager geen surseance van betaling is verleend, en
  • op het vermogen van de aanvrager geen executoriale beslaglegging rust.
    Deze bevindingen legt hij vast in een rapport van feitelijke bevindingen. Indien hierbij bijzonderheden zijn te melden, legt de accountant dit tevens vast in het rapport.

Ongewijzigd is dat de aanvrager bij de aanvraag, naast het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant, het formulier continuïteit indient. Dit formulier is tevens gewijzigd.

2. Voorziening Spelerstegoeden (Paragraaf 7 van de Beleidsregels)

De wet schrijft voor dat spelers zekerheid hebben ten aanzien van hun spelerstegoeden. Daarvoor dient een aanvrager een voorziening te treffen. Er zijn 4 mogelijke voorzieningen genoemd in de Beleidsregels vKoa: een bankgarantie, een Nederlandse stichting derdengelden, een derdengeldenrekening en een overige voorziening. Elke mogelijke voorziening kent een aantal specificaties, die aan de hand van de vereisten in de Beleidsregels vKoa door de accountant feitelijk zijn vast te stellen.

De te verrichten werkzaamheden voor de accountants betreffen het vaststellen met toepassing van bovengenoemde Standaard 4400N dat de aanvrager voldoet aan de specifieke vereisten die in detail zijn uitgewerkt de betreffende artikelen van paragraaf 7 van de Beleidsregels vKoa. Hiervoor verwijzen wij naar de volgende artikelen:

Voorziening                                                       Specifieke vereisten in Beleidsregels
Bankgarantie                                                    7.5
Nederlandse stichting derdengelden    7.6
Derdengeldenrekening                                7.7
Overige voorziening                                      7.8

De uitkomsten van zijn onderzoek legt de accountant vast in het bovengenoemde genoemde rapport van feitelijke bevindingen. Indien hierbij bijzonderheden zijn te melden, legt de accountant dit tevens vast in het rapport.

Ongewijzigd is dat de aanvrager bij de aanvraag, naast het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant, het formulier spelerstegoeden en specifieke documentatie indient. Dit formulier is tevens gewijzigd.

3. Toepasselijke Standaard en modelrapport

Accountants dienen voor het rapport van feitelijke bevindingen gebruik maken van de Standaard 4400N: ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’. Voor het rapport van feitelijke bevindingen kan gebruik gemaakt worden van het voor deze opdracht specifiek te maken modelrapport dat te vinden is op de website van de NBA (HRA III model 4).

Voor het assurancerapport geldt de Standaard 3000A.