Onze strategie 2020 - 2024


Kansspelen zijn een fact of life. Mensen hebben behoefte aan spelen, beleven er plezier aan of hopen er rijk door te worden. Er zijn echter ook risico’s aan kansspelen verbonden. Er zijn verschillende kansspelsectoren - loterijen, kansspelautomaten, sportweddenschappen, casinospelen - en de risico's zijn per sector verschillend. Wij gaan misstanden zoveel mogelijk tegen.

Toezichthouder kansspelen

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan en voeren in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming het Nederlandse kansspelbeleid uit. Bij het uitvoeren hiervan zijn wij onafhankelijk. Onze taken zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de kansspelen.

Wat wij vinden van kansspelen

Wij zijn niet voor of tegen kansspelen. Ze moeten veilig en eerlijk zijn. Wat veilig en eerlijk is, staat in de wet- en regelgeving en vergunningsvoorwaarden.

Ons streven

Wij streven naar een wereld waarin kansspelen betrouwbaar zijn en aanbieders transparant. De speler wordt beschermd. Het spel is eerlijk en de winkansen zijn duidelijk. Er zijn geen gokverslaafden en geen illegale praktijken.

Onze missie

De speler staat centraal in onze missie. De consument moet veilig kunnen spelen. Wij voorkomen misstanden.

Wat wij doen

De Kansspelautoriteit heeft 3 doelstellingen en 7 wettelijke taken. De doelstellingen zijn:

 1. Het beschermen van consumenten
 2. Het voorkomen van kansspelverslaving
 3. Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit

De 1e wettelijke taak is het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningen te verlenen aan kansspelaanbieders. Om een vergunning te krijgen, moeten aanbieders voldoen aan voorwaarden. De Kansspelautoriteit controleert of dat het geval is.

De Kansspelautoriteit houdt risicogestuurd toezicht. Dat doen wij door vergunninghouders te controleren. Als de voorwaarden in de vergunning of wet- en regelgeving niet worden nageleefd, gaan wij over tot handhaving. Dat kan op verschillende manieren. Dit varieert van het voeren van een gesprek tot het opleggen van een boete of het intrekken van een vergunning. Toezicht is onze 2e wettelijke taak.

De Kansspelautoriteit treedt ook op bij illegale activiteiten, bijvoorbeeld als een kansspel illegaal wordt aangeboden. Handhaving is onze 3e wettelijke taak.

De 4e wettelijke taak is het bevorderen van verslavingspreventie. Dit doen wij door toe te zien op de vergunninghouders, die een zorgplicht hebben. Ook werken wij aan bewustwording van de risico’s die er aan kansspelen kleven. Verder stimuleren wij dat organisaties samenwerken om te voorkomen dat consumenten kansspelverslaafd raken.

De 5e wettelijke taak is het geven van voorlichting en informatie. Dat is bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van gemeenten - medetoezichthouders - als er vragen zijn over kansspelen. Ook burgers hebben vragen, bijvoorbeeld wat ze kunnen doen als ze vinden dat een spel niet eerlijk is verlopen. Organisaties stellen eveneens vragen, bijvoorbeeld een voetbalvereniging die een loterij wil organiseren en met de opbrengst een nieuwe kantine wil bouwen.

De 6e wettelijke taak is het tegengaan van gokgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders. Vergunninghouders van (online) sportweddenschappen en de totalisator moeten maatregelen treffen om matchfixing binnen hun wedaanbod te voorkomen en tegen te gaan. Zo moeten de vergunninghouders signalen die kunnen duiden op matchfixing detecteren en melden bij de juiste instanties. Lees hoe wij hier toezicht op houden.

De 7e wettelijke taak is het beheren van het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Spelers die zichzelf registreren in Cruks sluiten zich voor ten minste zes maanden uit van deelname aan risicovolle kansspelen bij alle in Nederland legale aanbieders, zowel online als landgebonden. Aanbieders van risicovolle kansspelen met een vergunning zijn verplicht Cruks te raadplegen voordat zij een speler toegang geven tot hun spelaanbod. Behalve vrijwillig is het ook mogelijk onvrijwillig in Cruks te worden geregistreerd. Hiervoor is het nodig dat een belanghebbende, bijvoorbeeld een partner, familielid of kansspelaanbieder, bij de Ksa een verzoek indient tot registratie. Na een zorgvuldige procedure bepaalt de Ksa of het verzoek wordt ingewilligd.

Naast deze 7 taken adviseert de Kansspelautoriteit de minister voor Rechtsbescherming over het kansspelbeleid. Dat doen wij gevraagd en ongevraagd.

Hoe wij werken aan onze missie, onze pijlers

Wij werken aan onze missie door:

 • Intern en extern samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Iedere medewerker draagt bij aan het veilig kunnen spelen door consumenten.
 • Deelnemers van kansspelen te kennen. Wij begrijpen spelers, doorgronden hun gedragingen en dragen bij aan hun veiligheid door adequaat op te treden.
 • Deskundig te zijn. Wij weten wat de risico's zijn in de verschillende kansspelsectoren op het gebied van gokverslaving, eerlijk spel en verleidingen tot deelname. Wij treden indien nodig op en geven voorlichting aan verschillende doelgroepen.
 • Zorg te dragen voor een eerlijke markt. Vergunninghouders worden op dezelfde manier behandeld en illegaliteit wordt aangepakt. Het speelveld is voor alle kansspelaanbieders gelijk.
 • Efficiënt te werken met slimme systemen en processen.

Onze kernwaarden

Wij handelen steeds volgens onze kernwaarden. Die kernwaarden zijn:

 1. Professioneel. Wij streven naar maximaal effect van ons handelen en verbeteren onszelf voortdurend.
 2. Transparant. Wij maken het wat, waarom en hoe van ons handelen inzichtelijk, zijn duidelijk over wat er van vergunninghouders wordt verwacht en leggen verantwoording af.
 3. Proactief. Wij signaleren tijdig risico’s en kansen en anticiperen daarop.
 4. Consistent.  Onze activiteiten zijn niet ingegeven door de waan van de dag en dragen steeds bij aan haar doelstellingen. Wij opereren onafhankelijk van politiek, beleidsmakers en overige belanghebbenden.

Komt u een misstand tegen?

Oneerlijk spel, niet uitbetalen, niet genoeg aandacht voor gokverslaving, illegaal gokaanbod, fraude en oplichting met kansspelen, onjuiste of onvolledige voorlichting, spelers onder de 18 worden toegelaten, witwassen: komt u dit soort problemen tegen?

Meld het ons. Uw melding helpt ons toezicht houden.

Het kompas van de Kansspelautoriteit

Dit kompas vat in één beeld de missie, visie en strategie van de Kansspelautoriteit samen. In het kompas staan onze wettelijke taken, onze publieke doelen en onze kernwaarden. Die staan allemaal in het teken van onze missie: de consument moet veilig kunnen spelen.