Eénmalige loterijen

Lokaal initiatief of goed doel

Wilt u een loterij organiseren voor

 • een lokaal initiatief van algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) of
 • een inzameling voor het goede doel?

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een éénmalige - incidentele - loterij.

Lokaal initiatief

Denk bij zo’n lokaal initiatief bijvoorbeeld aan

 • renovatie dak kerkgebouw
 • aanschaf nieuwe muziekinstrumenten voor muziekvereniging of
 • bouw nieuwe sportkantine

Algemeen belang

Een algemeen belang kan zijn:

 • sport en welzijn;
 • cultuur;
 • onderwijs, wetenschap en onderzoek;
 • bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
 • gezondheidszorg;
 • jeugd- en ouderenzorg;
 • ontwikkelingssamenwerking;
 • dierenwelzijn.

Inzameling goed doel

Een voorbeeld van een inzameling is een benefietavond waarvan de opbrengst wordt afgedragen aan een goed doel.

Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet.

Prijzen & premies hoger dan 4.500 euro?

Wij verlenen vergunningen voor loterijen waarbij de prijzen en premies opgeteld boven de 4.500 euro uitkomen.

Valt uw prijzengeld opgeteld onder de 4.500 euro? Dan vraagt u uw vergunning aan bij de gemeente waarin de trekking plaatsvindt.

Bekijk waar uw eenmalige loterij aan moet voldoen

40 procent opbrengst naar het algemeen belang

Minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij moet aan het doel van algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) worden afgedragen. Dit betekent dat u van de opbrengst van de loterij maximaal 60 procent aan kosten mag besteden. 
Onder de kosten vallen onder meer: drukkosten voor loten en communicatiemateriaal, notariskosten, accountantskosten, uitgaven voor de prijzen - zoals prijzengeld of goederen die zijn aangeschaft om te verloten, vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen en kansspelbelasting.

Prijzenpakket

U dient - vóórdat u met de verkoop van de loten begint - de prijzen en het prijzenschema op duidelijke en begrijpelijke wijze bekend te maken. Bovendien moet u altijd de prijzen en premies uitkeren die u voor elke trekking richting de deelnemers communiceert. U mag aan het uitkeren van de prijzen geen voorwaarden verbinden.

Maximaal 13 trekkingen

Gedurende de looptijd van de vergunning mag u maximaal 13 trekkingen doen. Bij elke trekking mogen wel meer prijzen worden verloot.

Notaris aanwezig

Het uitgangspunt is dat bij de trekking een notaris aanwezig is. Ook moet iedereen die dat wil, bij de trekking aanwezig  kunnen zijn.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop, het eventueel reclame maken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Uitbesteden

Als vergunninghouder kunt u de organisatie of de gedeeltelijke uitvoering van de incidentele loterij uitbesteden aan een derde. U moet daarvoor een schriftelijke machtiging geven aan die derde of een schriftelijke overeenkomst sluiten met die derde. Daarin staat in elk geval  welke onderdelen u uitbesteed. Als vergunninghouder blijft u verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het kansspel en voor de naleving van de vergunningvoorschriften.

Achteraf financiële verantwoording

Uiterlijk 3 maanden na de laatste trekking moet u een financiële verantwoording indienen bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit, afhankelijk wie de vergunning verleende.

U dient dan in:

 • ingevuld en ondertekend formulier Rekening en verantwoording (pdf, 208 kB)
 • beoordelingsverklaring accountant over het ingevulde formulier
 • proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris
 • bewijsstukken van besteding van de netto-opbrengst van de loterij - dit kan zijn een kopie van een bankafschrift, een rekeningoverzicht of factuur van de betalingen voor het in de vergunning opgenomen doel

Belastingen

Als vergunninghouder van een loterij moet u over de prijzen kansspelbelasting betalen aan de Belastingdienst.  U kunt dit bedrag inhouden op de prijs van de loten, maar dat hoeft niet.

Kosten vergunning

Een vergunningaanvraag kost geld. Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw prijzen en premies.

KOSTEN VERGUNNING PER BUDGET

Waarde prijzen en premies           Euro

4.500  tot 50.000 euro                                   500

50.000 tot 500.000 euro                               2.000

Meer dan 500.000 euro                                24.000

Als de opbrengst van de loten meer dan 1 miljoen euro bedraagt moet u ook kansspelheffing betalen.

Aanvragen vergunning loterij

Let op: het aanvraagformulier eenmalige loterijvergunning is bedoeld voor loterijen met een prijzenpakket boven de 4.500 euro.

Wij geven de vergunning af voor maximaal 6 maanden.

Wat wij van u nodig hebben

 • U vult de aanvraag volledig in, ondertekent en verstuurt het per post - ontbrekende gegevens zorgen voor vertraging bij het behandelen van de aanvraag
 • U stuurt een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon en de statuten
 • U ontvangt een factuur van de behandelkosten, de hoogte is afhankelijk van de hoogte van het prijzenpakket

De wettelijke behandeltermijn voor het verlenen van een vergunning voor een éénmalige loterij is maximaal binnen 8 weken, na ontvangst van de aanvraag.

Voor loterijen met een langere looptijd zie: meerjarige vergunningen.

Veel gestelde vragen éénmalige loterijvergunning

Verdere wet en regelgeving