Openbaarmakingsbeleid Ksa

De Kansspelautoriteit (Ksa) neemt als toezichthouder op de markt voor de kansspelen allerhande besluiten (zie ook: Bevoegdheden). Als er een maatschappelijk belang is, publiceert de Ksa in beginsel haar besluiten. Als die worden gepubliceerd, worden steeds verschillende belangen gediend:

 • De Ksa laat zien welke beslissingen zijn genomen en hoe ze te werk gaat (transparantie);
 • Het publiek, kansspelaanbieders en andere partijen worden geïnformeerd;
 • Consumenten worden gewaarschuwd voor oneerlijke of illegale praktijken door kansspelaanbieders;
 • Van het publiceren van besluiten gaat een afschrikwekkende werking uit (preventie).

Bij het openbaar maken van besluiten volgt de Ksa de bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en/of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De Ksa weegt daarbij de belangen van betrokken: zij mogen niet onevenredig veel nadeel lijden. Persoonsgegevens worden in principe niet vermeld, tenzij het om personen gaat die wegens hun functie in de openbaarheid treden. Als een besluit van de Ksa bij de rechter geen stand houdt, wordt het besluit direct van de site verwijderd. De Ksa kan de betrokkene in zo’n geval een rectificatie aanbieden.

Procedure van openbaarmaking

Bij het publiceren van besluiten volgt de Ksa onderstaande procedure:

 • Als de belanghebbende (mogelijk) bedenkingen heeft tegen openbaarmaking, neemt de Ksa een openbaarmakingsbesluit. Daarin staat waarom de Ksa vindt dat het besluit openbaar moet worden gemaakt;
 • De belanghebbende wordt op de hoogte gesteld van het besluit;
 • De belanghebbende kan bezwaar maken tegen openbaarmaking. Bezwaar schort openbaarmaking niet op. Om openbaarmaking tegen te gaan, kan de belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De belanghebbende krijgt hier twee weken de tijd voor na het nemen van het besluit;
 • Besluiten (het besluit zelf en het openbaarmakingsbesluit) worden gepubliceerd op de website van de Ksa, eventueel in combinatie met een nieuwsbericht. Als er een nieuwsbericht wordt gemaakt, bevat dat niet meer informatie dan in het besluit staat.
 • Nieuwsberichten worden altijd via sociale media onder de aandacht gebracht.

Hieronder wordt voor de verschillende besluiten een nadere toelichting gegeven:

Openbaarmakingsbesluiten

Openbaarmakingsbesluiten worden (in beginsel) openbaar gemaakt. Dat geldt voor eigen besluiten en voor besluiten die de Ksa op verzoek openbaar maakt (besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)). Openbaarmakingsbesluiten die zien op een besluit, waarschuwing of verklaring op grond van de Wwft worden niet openbaar gemaakt.  In het openbaarmakingsbesluit staat steeds welke afwegingen de Ksa maakte en – als dat het geval is – waarom bepaalde informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Boetes

Boetebesluiten, inclusief eventuele beslissingen op bezwaar daartegen, worden (in beginsel) openbaar gemaakt. Als een partij weigert een boete te betalen, wordt daarvan melding gemaakt op de website van de Ksa.

Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

De oplegging van een last onder bestuursdwang, gericht op het beëindigen van een overtreding, wordt (in beginsel) gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de last onder dwangsom. Beslissingen op bezwaar tegen een last onder bestuursdwang en tegen een last onder dwangsom worden (wederom in beginsel) openbaar gemaakt. Als de Ksa de last onder bestuursdwang of dwangsom niet uitvoert omdat de overtreding is beëindigd, kan de betrokkene verzoeken om intrekking of opheffing van de last. Als dit verzoek wordt ingewilligd, wordt dit besluit openbaar gemaakt. De oplegging van de last wordt niet verwijderd. Een afwijzing van het verzoek wordt niet openbaar gemaakt: de last verandert immers niet.

Besluiten in kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

De Kansspelautoriteit houdt ook toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).  Alleen Holland Casino staat onder het Wwft-toezicht van de Kansspelautoriteit.

Voor de Wwft geldt dat alleen waarschuwingen, verklaringen en besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie openbaar worden gemaakt. Wwft-sancties zijn: een aanwijzing, een last onder dwangsom, een boetebesluit en een functieverbod. De Wwft bepaalt dat besluiten tot het opleggen van een sanctie pas openbaar mogen worden gemaakt als de betrokkene geen bezwaar of (hoger) beroep meer tegen het besluit kan instellen. Alleen een waarschuwing, een verklaring, een verbeurde last onder dwangsom en een bestuurlijke boete voor een ernstige overtreding (artikel 32f, vierde lid Wwft in combinatie met artikel 31, tweede lid Wwft) worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

De Ksa maakt de sanctie en het besluit op bezwaar openbaar. Als de Ksa een sanctie versneld openbaar heeft gemaakt en tegen die sanctie is bezwaar gemaakt of (hoger) beroep ingesteld, dan wordt ook vermeld wat de status en uitkomst van de procedure is.

Vergunningverlening

Een wettelijke taak van de Ksa is het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen. Vergunningen worden verleend voor:

 • eenmalige (ook wel: incidentele) loterijen. De vergunningsvoorwaarden zijn voor alle eenmalige loterijen hetzelfde. De afgegeven vergunningen staan op de website van de Ksa. De lijst wijzigt zodra er een nieuwe vergunning wordt afgegeven of een vergunning eindigt;
 • meerjarige loterijen. De vergunningsvoorwaarden zijn voor alle meerjarige goededoelenloterijen hetzelfde. Die voorwaarden zijn op de website van de Ksa te lezen. De verleende vergunningen worden in de Staatscourant gepubliceerd. Links naar de vergunningen staan op de website van de Ksa.
 • Daarnaast kent Nederland monopolieloterijen. De verleende vergunningen met daarin de voorwaarden zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Links naar de vergunningen zijn te vinden op de website van de Ksa.
 • exploitatie van speelautomaten. De voorwaarden voor het mogen exploiteren van speelautomaten worden gepubliceerd op de website van de Ksa. De Ksa publiceert elke maand een geactualiseerde lijst met verleende exploitatievergunningen.

Exploitatievergunningen

Om een speelautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen is behalve een modeltoelating ook een exploitatievergunning nodig. De Ksa publiceert de verleende exploitatievergunningen. Deze lijst wordt maandelijks geactualiseerd.

Modeltoelating

Om een speelautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen is een modeltoelating nodig. De Ksa publiceert op haar site wat de voorschriften en eisen zijn. Verklaringen, voorschriften, wijzigingen, aanvullingen of intrekkingen worden in de Staatscourant gepubliceerd. Links naar de betreffende pagina’s staan op de website van de Ksa.

Handhavingsverzoeken

Beslissingen op handhavingsverzoeken, waarbij de Ksa wordt verzocht op te treden tegen een (vermoedelijke) overtreding, worden in beginsel gepubliceerd.