Openbaarmakingsbeleid Ksa

De Kansspelautoriteit (Ksa) neemt als toezichthouder op de markt voor de kansspelen allerhande besluiten (zie ook: Bevoegdheden). Als er een maatschappelijk belang is, publiceert de Ksa in beginsel haar besluiten. Als die worden gepubliceerd, worden steeds verschillende belangen gediend:

 • De Ksa laat zien welke beslissingen zijn genomen en hoe ze te werk gaat (transparantie);
 • Het publiek, kansspelaanbieders en andere partijen worden geïnformeerd;
 • Consumenten worden gewaarschuwd voor oneerlijke of illegale praktijken door kansspelaanbieders;
 • Van het publiceren van besluiten gaat een afschrikwekkende werking uit (preventie).

Bij het openbaar maken van besluiten volgt de Ksa de bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en/of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De Ksa weegt daarbij de belangen van betrokken: zij mogen niet onevenredig veel nadeel lijden. Persoonsgegevens worden in principe niet vermeld, tenzij het om personen gaat die wegens hun functie in de openbaarheid treden. Als een besluit van de Ksa bij de rechter geen stand houdt, wordt het besluit direct van de site verwijderd. De Ksa kan de betrokkene in zo’n geval een rectificatie aanbieden.

Procedure van openbaarmaking

Bij het publiceren van besluiten volgt de Ksa onderstaande procedure:

 • Als de belanghebbende (mogelijk) bedenkingen heeft tegen openbaarmaking, neemt de Ksa een openbaarmakingsbesluit. Daarin staat waarom de Ksa vindt dat het besluit openbaar moet worden gemaakt;
 • De belanghebbende wordt op de hoogte gesteld van het besluit;
 • De belanghebbende kan bezwaar maken tegen openbaarmaking. Bezwaar schort openbaarmaking niet op. Om openbaarmaking tegen te gaan, kan de belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De belanghebbende krijgt hier twee weken de tijd voor na het nemen van het besluit;
 • Besluiten (het besluit zelf en het openbaarmakingsbesluit) worden gepubliceerd op de website van de Ksa, eventueel in combinatie met een nieuwsbericht. Als er een nieuwsbericht wordt gemaakt, bevat dat niet meer informatie dan in het besluit staat.
 • Nieuwsberichten worden altijd via sociale media onder de aandacht gebracht.

Hieronder wordt voor de verschillende besluiten een nadere toelichting gegeven:

Openbaarmakingsbesluiten

Openbaarmakingsbesluiten worden (in beginsel) openbaar gemaakt. Dat geldt voor eigen besluiten en voor besluiten die de Ksa op verzoek openbaar maakt (besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)). In het openbaarmakingsbesluit staat steeds welke afwegingen de Ksa maakte en – als dat het geval is – waarom bepaalde informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Boetes

Boetebesluiten, inclusief eventuele beslissingen op bezwaar daartegen, worden (in beginsel) openbaar gemaakt. Als een partij weigert een boete te betalen, wordt daarvan melding gemaakt op de website van de Ksa.

Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

De oplegging van een last onder bestuursdwang, gericht op het beëindigen van een overtreding, wordt (in beginsel) gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de last onder dwangsom. Beslissingen op bezwaar tegen een last onder bestuursdwang en tegen een last onder dwangsom worden (wederom in beginsel) openbaar gemaakt. Als de Ksa de last onder bestuursdwang of dwangsom niet uitvoert omdat de overtreding is beëindigd, kan de betrokkene verzoeken om intrekking of opheffing van de last. Als dit verzoek wordt ingewilligd, wordt dit besluit openbaar gemaakt. De oplegging van de last wordt niet verwijderd. Een afwijzing van het verzoek wordt niet openbaar gemaakt: de last verandert immers niet.

Besluiten in kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op Holland Casino in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De Wwft kent verschillende besluiten: de aanwijzing, waarschuwing of verklaring, sancties (last onder dwangsom, boetebesluit of functieverbod) en de invorderingsbeschikking.

Voor Wwft-besluiten geldt dat die (in beginsel) openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook voor beslissingen op bezwaar. Indien van toepassing wordt bij de besluiten vermeld wat de procedurestatus is. Als een Wwft-dwangsom niet wordt verbeurd omdat de overtreding is beëindigd, kan de betrokkene om intrekking verzoeken. Het besluit op verzoek tot intrekking wordt openbaar gemaakt. De oorspronkelijke oplegging van de last wordt niet verwijderd.

Vergunningverlening

Een wettelijke taak van de Ksa is het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen. Vergunningen worden verleend voor:

 • eenmalige (ook wel: incidentele) loterijen. De vergunningsvoorwaarden zijn voor alle eenmalige loterijen hetzelfde. Die staan op de site van de Ksa. De Ksa publiceert elke maand een  met verleende vergunningen voor eenmalige loterijen;
 • meerjarige loterijen. De vergunningsvoorwaarden zijn voor alle meerjarige goededoelenloterijen hetzelfde. Die voorwaarden zijn op de website van de Ksa te lezen. De verleende vergunningen worden in de Staatscourant gepubliceerd. Links naar de vergunningen staan op de website van de Ksa.
 • Daarnaast kent Nederland monopolieloterijen. De verleende vergunningen met daarin de voorwaarden zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Links naar de vergunningen zijn te vinden op de website van de Ksa.
 • exploitatie van speelautomaten. De voorwaarden voor het mogen exploiteren van speelautomaten worden gepubliceerd op de website van de Ksa. De Ksa publiceert elke maand een geactualiseerde lijst met verleende exploitatievergunningen.

Exploitatievergunningen

Om een speelautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen is behalve een modeltoelating ook een exploitatievergunning nodig. De Ksa publiceert de verleende exploitatievergunningen. Deze lijst wordt maandelijks geactualiseerd.

Modeltoelating

Om een speelautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen is een modeltoelating nodig. De Ksa publiceert op haar site wat de voorschriften en eisen zijn. Verklaringen, voorschriften, wijzigingen, aanvullingen of intrekkingen worden in de Staatscourant gepubliceerd. Links naar de betreffende pagina’s staan op de website van de Ksa.

Handhavingsverzoeken

Beslissingen op handhavingsverzoeken, waarbij de Ksa wordt verzocht op te treden tegen een (vermoedelijke) overtreding, worden in beginsel gepubliceerd.