Integriteitsonderzoek speelautomaten

Aan een vergunning voor het exploiteren van speelautomaten zijn strenge eisen verbonden op het gebied van integriteit. Aanvragers en houders van een vergunning moeten van goed gedrag zijn. Dat geldt ook voor andere personen en bedrijven die bij een vergunning betrokken zijn. De Kansspelautoriteit (Ksa) kan een vergunning weigeren of intrekken als sprake is van antecedenten. Antecedenten zijn wetsovertredingen in het verleden. Hieronder wordt kort uitgelegd wat een integriteitsbeoordeling inhoudt.

De beoordeling

De integriteit wordt getoetst op grond van de Wet op de Kansspelen en op grond van de Wet Bibob. Bij die toets wordt op verschillende dingen gelet:

  • Is sprake van slecht levensgedrag?
  • Is aan andere zedelijkheideisen niet voldaan?
  • Is er een strafbaar feit gepleegd om de vergunning te krijgen?
  • Bestaat gevaar dat de vergunning voor criminele doelen gebruikt gaat worden?
  • Is alle benodigde informatie verstrekt om de voorgaande vragen te beantwoorden?

Het onderzoek

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden voert de Ksa een uitgebreid onderzoek uit. De Ksa kijkt naar de financiering van de aanvrager en onderzoekt met wie wordt samengewerkt. Is de aanvrager een rechtspersoon, dan wordt ook gekeken naar de leiding en de zeggenschap. De Ksa kan elk van de relevante (rechts)personen bevragen bij een groot aantal bronnen. De Ksa raadpleegt het Openbaar Ministerie, de politie, gemeenten en de Belastingdienst en gebuikt ook open bronnen zoals het Kadaster en handelsregisters. De Ksa kan ook het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. Een belangrijke bron, tot slot, is de aanvrager van een vergunning zelf. Deze moet bij zijn aanvraag informatie geven over zijn organisatiestructuur, financiering en over antecedenten.