Kansspelautoriteit verscherpt inzicht in relatie tussen social games en gambling


2 oktober 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit verscherpt haar inzicht in de verwevenheid van social games (spellen) en gambling (gokken) online, evenals in de mogelijke schadelijkheid hiervan. De Kansspelautoriteit neemt hiertoe een reeks initiatieven. Zo wil ze de eventuele relatie tussen social gaming en problematisch gokgedrag, in het bijzonder onder jongeren, verder in kaart brengen en een ronde tafelgesprek organiseren met onder andere verslavingszorginstellingen, een vertegenwoordiging van (jonge) spelers en aanbieders.

Suyver: ‘Alertheid geboden bij nieuw spelaanbod voor jeugd’

Bestuursvoorzitter mr J. (Jan) Suyver van de Kansspelautoriteit: ‘Alertheid is geboden bij nieuw spelaanbod voor jeugd. Waar social games illegale kansspelen aanbieden is het onze taak daartegen op te treden. Bescherming van de speler en al helemaal van de minderjarige speler dwingt daartoe’.

De Kansspelautoriteit signaleerde op 31 maart 2017 in haar jaarverslag van 2016 dat spelers online dikwijls de grens oversteken tussen social casino games en betaalde kansspelen. Omdat social games en kansspelen veel dezelfde spelkenmerken kunnen hebben kan het voor spelers niet altijd duidelijk zijn waar social games ophouden en overgaan in kansspelen. De meest genoemde redenen voor een overstap naar een real money-variant zijn dat spelen met echt geld spannender is en dat er een groter aanbod van spellen online is bij de real money-variant.

Belangrijkste conclusies

De Kansspelautoriteit liet het grensverkeer tussen social games en gambling van oktober 2016 tot in januari dit jaar onderzoeken door het Amerikaanse onderzoeksbureau SuperData Research. De belangrijkste conclusies uit het rapport Gambling and digital games in the Netherlands van SuperData Research waren:

 • Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren tot 24 jaar maakt op enig moment online de overstap van social gaming naar betaald gokken. Dit is relatief vaker dan bij andere leeftijdsgroepen;
 • Het aantal minderjarige respondenten in het onderzoek was te beperkt om met zekerheid te stellen of jongeren tot 18 jaar ook op grote schaal overstappen;
 • Tussen aanbieders van beide type spellen bestaat verwevenheid;
 • Spelers van betaalde kansspelen online geven 100 maal meer geld uit dan spelers van social games;
 • Een deel van de spelers maakt de overstap van betaalde kansspelen naar (social) gaming.

In social casino games gaat in Nederland ongeveer 27 miljoen euro om. Hoewel de groei in de afgelopen twee jaar lijkt af te vlakken is het totale bedrag bijna het dubbele van de omvang in 2012. De totale markt voor online betaald gokken is in geld tien maal zo groot en in aantal spelers tien maal zo klein. Aan social casino games nemen naar schatting 4,1 miljoen mensen in Nederland deel.

Belangrijke bevoegdheden

De Nederlandse wet staat kansspelen op afstand (online) niet toe. Het wetsvoorstel om kansspelen online wel toe te staan ligt voor in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel kent de Kansspelautoriteit belangrijke bevoegdheden toe voor handhaving van wet- en regelgeving. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt kan de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verlenen aan aanbieders van kansspelen online. De Kansspelautoriteit hecht groot belang aan dit wetsvoorstel; alleen een strikt gereguleerd en aantrekkelijk aanbod van kansspelen online biedt een structurele oplossing om illegaal aanbod tegen te gaan en spelers te beschermen.

De scheidslijn tussen kansspelen online en aan kansspelen verwante spellen, zoals social games, is niet altijd gemakkelijk te trekken. Het vraagstuk bevindt zich dan ook aan de rand van het toezichtdomein van de Kansspelautoriteit. Niettemin rekent de Kansspelautoriteit het, los van de vraag of er sprake is van gaming dan wel gambling, tot haar maatschappelijke taak om het inzicht in de eventuele schadelijkheid van aan gokken verwante spellen verder in kaart te brengen en hiertegen waar nodig maatregelen te nemen.

Belangrijke risico’s

De belangrijkste risico’s die de Kansspelautoriteit op dit moment ziet, zijn:

 1. dat het spelen van social games kan leiden tot het normaliseren van gokken;
 2. dat het voor de speler (consument) niet altijd helder is wanneer een social game overgaat in een kansspel waar geldprijzen gewonnen kunnen worden.

Deze risico’s kunnen een negatief effect hebben op spelers. Zo kunnen spelers onbewust overgaan van gaming op gambling, kunnen zij misleid worden over de aard van het spel of kan een risico op verslaving ontstaan. De Kansspelautoriteit vindt dit zorgwekkend, in het bijzonder als het om minderjarigen gaat. De Wet op de Kansspelen voorziet niet in bescherming tegen risico’s van social games.

Inzicht vergroten

De Kansspelautoriteit wil haar inzicht vergroten in de wisselwerking tussen sociale spellen en gokken op internet en in de bijbehorende risico’s. In het bijzonder wil ze met een gericht nader onderzoek het speelgedrag van minderjarigen (tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18-24 jaar) als potentieel kwetsbare groepen scherper in beeld krijgen.

Om haar inzicht te vergroten zet de Kansspelautoriteit een aantal vervolgstappen:

 • In kaart brengen van de mogelijke relatie tussen social gaming en problematisch gokgedrag, in het bijzonder onder kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen;
 • Informatie opvragen bij haar vergunninghouders;
 • Organiseren van een ronde tafelgesprek met verschillende partijen in het veld waaronder verslavingszorginstellingen, vertegenwoordiging van (jonge) spelers, aanbieders;
 • Literatuurverkenningen doen die inzicht geven in de mogelijke schadelijke aspecten van een spel voor de maatschappelijke belangen die de Kansspelautoriteit dient, in dit geval in het bijzonder het tegengaan van verslaving en beschermen van spelers.

Ook staat de Kansspelautoriteit over deze ontwikkelingen in nauw contact met toezichthouders in andere Europese landen.

De Kansspelautoriteit zal de ingewonnen informatie gebruiken om te bepalen of zij maatregelen nodig acht die kunnen bijdragen aan het verkleinen van de risico’s van social games. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit aanvullende verplichtingen in vergunningen en/of extra activiteiten voor toezicht door de Kansspelautoriteit gericht op vergunninghouders die ook social games aanbieden.

Handhaving

Intussen treedt de Kansspelautoriteit handhavend op tegen social games die voldoen aan de elementen van een kansspel en op geld waardeerbare prijzen uitkeren. De Kansspelautoriteit kan handhavend optreden tegen online kansspelaanbieders die zich richten op de Nederlandse markt. Aanbieders die speluitkomsten van social games – zoals coins en skins – gebruiken in een online kansspel komen evenzeer voor handhaving in aanmerking. In zulke gevallen is het duidelijk dat coins en skins die voor deze online kansspelen gebruikt worden, een waarde vertegenwoordigen.

Veilig spelen op eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht:

 • Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
 • Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
 • Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
 • Geven van voorlichting en informatie.

De Kansspelautoriteit staat er samen met aanbieders en spelers voor dat mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.


Meer informatie

Onderzoek: Gambling and digital games in the Netherlands, januari 2017