2022, het eerste volledige jaar van de online kansspelmarkt

Legale online kansspelen: het eerste jaar

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) werd 1 april 2021 van kracht. Vanaf dat moment konden partijen een aanvraag indienen voor een online kansspelvergunning. Een half jaar later, op 1 oktober 2021, ging de legale online markt open. Op dat moment waren tien aanbieders er in geslaagd te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een online kansspelvergunning. Die eisen zijn streng. De ervaring leert inmiddels dat ongeveer één op de drie aanvragers er in slaagt een vergunning te bemachtigen.

Het was een wens van de politiek dat aanbieders die in het verleden in Nederland (illegaal) online kansspelen hadden aangeboden, pas een aanvraag mochten indienen als ze gedurende een bepaalde periode hadden laten zien zich niet specifiek en actief op Nederland te richten. De gedachte hierachter was dat de Kansspelautoriteit voor deze aanbieders, in het belang van kanalisatie, in het eerste jaar na inwerkingtreding van de wet in bepaalde mate coulant zou zijn, mits hun aanbod binnen bepaalde grenzen was gebleven. Op 1 april 2022 liep deze coulanceregeling af: een zogenoemde ‘afkoelingsperiode’ van 2 jaar en 9 maanden, die werd toegepast bij de beoordeling van een aanvraag van een online kansspelvergunning. Vanaf die datum kijkt de Ksa bij aanvragen langer terug of illegaal online kansspelen zijn aangeboden.

Eind 2022 waren er 24 Koa-vergunninghouders. De Ksa heeft op haar site een Kansspelwijzer ingericht, waarin geverifieerd kan worden of een aanbieder een vergunning heeft.

De Kansspelwijzer op de website van de Ksa biedt een overzicht van aanbieders die een vergunning hebben om online kansspelen aan te bieden.

Het eerste volledige jaar waarin Nederlandse consumenten terecht konden bij legale online aanbieders wordt toegelicht aan de hand van vier thema’s:

Factsheet kerncijfers 2022